takya.ru страница 1
скачать файл
ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію,

і яким надається гриф "Для службового користування"

1. Економіка, промисловість, транспорт та енергетика
1.1. Зведені відомості про обсяги товарообігу, виробництва продукції та послуг підприємств, установ, організацій.
1.2. Відомості про фінансовий стан суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність на території м. Хмільника (дебіторська, кредиторська, балансовий прибуток, складські запаси готової продукції).
1.3. Зведені відомості про складські запаси комплектуючих виробів і готової продукції підприємств.
1.4. Аналітичні матеріали стосовно перспектив нарощування експорту традиційних товарів підприємств міста.
1.5. Збірники основних техніко-економічних показників (ТЕП) промислових підприємств у розрізі галузей та підприємств.

1.6. Відомості, які містять конфіденційну інформацію підприємств, установ та організацій стосовно їхньої комерційної, господарсько-фінансової діяльності і економічного становища.


2. Житлово-комунальне господарство
2.1. Відомості, що розкривають координати місць приєднань до комунальних водоводів об’єктів промисловості.

2.2. Координати об’єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору.

2.3. Відомості, що розкривають координати об’єктів теплопостачання, газопостачання та електропостачання.


3. Будівництво, архітектура, земельні відносини

3.1. Плани міста масштабу 1:10000 – 1:20000 (незалежно від форми та виду носія інформації) на територію України, створені в державній системі координат УСК – 2000 або в системі координат СК – 42, які містять повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, виробництва вимірів і різних заходів господарського та оборонного значення.


3.2. Спеціальні карти, створені в державній системі координат УСК – 2000 або в системі координат СК – 42, а саме: карти геодезичних даних, карти джерел водопостачання, карти гірських проходів і перевалів масштабів 1:50000 – 1:200000, карти ділянок рік масштабів 1:25000, 1:50000.
3.3. Відомості за сукупністю всіх показників про точні значення елементів орієнтування систем координат УСК – 2000 і СК – 42 та зв’язки цих систем з іншими системами координат, у тому числі умовними або місцевими.
4. Цивільна оборона

4.1. Зведені відомості про економічний і технічний стан мереж життєзабезпечення населення.


4.2. Перелік об’єктів, що належать до категорії ЦО.
4.3. Зведені відомості про сили та засоби інженерного захисту населення міста.
4.4. Відомості про інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони), що плануються (реалізовані) у генеральних планах забудови м.Хмільника.
4.5. Відомості за сукупністю всіх показників про зміст та основні напрями розвитку інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) особливого періоду, що плануються (реалізовані) у генеральних планах забудови м.Хмільника.
4.6. Зведені відомості за окремими показниками про кількість, загальну площу та місткість захисних споруд ЦО (ЦЗ) на підприємствах, в установах, містах.
4.7. Зведені відомості про використання захисних споруд цивільної оборони для потреб населення в місті.
4.8. Зведені відомості про кількість населення, яке проживає в зонах можливих заражень, можливі втрати, площу можливого зараження.
4.9. Зведені відомості про кількість населення, яке проживає в зонах можливої евакуації при виникненні надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру в місті.
4.10. Зведені відомості про наявність мобілізаційних запасів засобів індивідуального захисту та приладів радіаційної і хімічної розвідки.

4.11. Зведені відомості про потребу та наявність запасів фінансових і матеріально-технічних ресурсів на об’єктах господарської діяльності для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій.


4.12. Зведені відомості про кількість та результати проведених навчань та тренувань з цивільного захисту (цивільної оборони) та документи зі зв’язку при проведенні радіотренувань та інших заходів.
4.13. Відомості про пункти управління, що не становлять державну таємницю.
4.14. Відомості про переліки, дислокацію, систему охорони, захисту важливих державних об’єктів, які беруться під пожежну та військову охорону за умов воєнного стану.
4.15. Плани цивільного захисту на особливий період об’єктів економіки, які не віднесені до відповідних категорій з цивільного захисту (цивільної оборони).
4.16. Зведені відомості про кількість та результати проведених навчань та тренувань з цивільного захисту (цивільної оборони).
4.17. Відомості про порядок, критерії та правила віднесення міст та об’єктів національної економіки до відповідних категорій з цивільної оборони (цивільного захисту).
4.18. Зведені відомості про тематику виконуваних науково-дослідних робіт за бюджетні кошти у сфері та використання страхового фонду документації України.
4.19. Табелі термінових та строкових донесень МНС України, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.
4.20. Утримання та функціонування пунктів управління заходами цивільного захисту на обласному та місцевому рівнях на особливий період.
4.21. Акти інспекторських перевірок з питань цивільного захисту та техногенної безпеки області.
4.22. Забезпечення чергування в системі пунктів управління єдиної системи цивільного захисту.
4.23. Відомості щодо технічного стану та готовності за кожну систему оповіщення.
4.24. Виписки із радіоданих.
5. Зв’язок

5.1. Відомості про канали зв’язку, траси, призначення, типи засобів зв’язку, кількість і розміщення, що не становлять державну таємницю.


5.2. Відомості про радіо дані внутрішньообласного та державного рівня системи радіозв’язку, що не становлять державну таємницю.
5.3. Відомості про об’єкти, засоби спеціального зв’язку, контрольно-вимірювальне обладнання та спеціальну технічну (тактико-технічні характеристики, порядок використання), їх характеристики, вимоги до умов експлуатації або виробництва, випробування і технічну експлуатацію, за допомогою яких здійснюється обробка інформації з обмеженим доступом.

6. Технічний захист інформації
6.1. Відомості про взаємодію обласної державної адміністрації з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, утвореними відповідно до законів України, військовими формуваннями, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від організаційно-правових форм та форм власності, з питань організації технічного захисту інформації.
6.2. Відомості (за окремими показниками) про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного захисту службової інформації щодо окремого об’єкта інформаційної діяльності, інформаційної, телекомунікаційної, інформаційно-комунікаційної системи, де циркулює інформація з обмеженим доступом, володіння якими дає змогу ініціювання несанкціоновані дії щодо цієї інформації, яка обробляється в інформаційній, телекомунікаційній, інформаційно-телекомунікаційній системах.

6.3. Зведені відомості щодо сучасних засобів забезпечення технічного захисту інформації загального призначення, досягнень науки (відкриття, винаходи, науково-технічні рішення), що можуть бути використані для потреб технічного захисту інформації і мають принципове значення для його нових розробок.


6.4. Відомості про роботи з технічного захисту інформації, виконані суб’єктами господарювання згідно з отриманими ліцензіями, якщо вони не стосуються конкретних об’єктів і не розкривають норми ефективності захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, методики контролю ефективності технічного захисту секретної інформації, вимоги із забезпечення технічного захисту секретної інформації.
6.5. Відомості про вимоги технічного захисту інформації з обмеженим доступом, якщо ці вимоги не стосуються захисту інформації від витоку технічними каналами.


7. Охорона державної таємниці

7.1. Відомості за окремими показниками про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці конкретного суб’єкта режимно-секретної діяльності (які не підпадають під дію ЗВДТ).


7.2. Зведені відомості щодо обліку секретних документів у журналах обліку та в номенклатура секретних справ.
7.3. Зведені відомості про виїзди в іноземні країни громадян, яким надано допуск та доступ до державної таємниці.
7.4. Зведені відомості щодо перевірок наявності секретних документів та інших МНСІ.
7.5. Акти перегляду грифів секретності.
7.6. Акти знищення секретних документів.
7.7. Описи справ постійного зберігання і довготермінового зберігання
7.8. Відомості про перелік посад, які дають право посадовим особам, що їх займають, надавати матеріальним носіям інформації грифи секретності та доступ працівників до секретних мобілізаційних документів.
7.9. Номенклатура посад працівників, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.
7.10. Відомості щодо облікової карти про надання допуску громадянину до державної таємниці та мотивованого запиту до органу СБУ про його надання.
7.11. Відомості про заходи щодо захисту інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.
7.12. Відомості про тактико-технічні дані інженерно-технічних засобів охорони, систем сигналізації, зміст заходів пропускного та внутрішньо-об’єктивного режиму.
7.13. Відомості про забезпечення режиму секретності в разі введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану.
7.14. Звіт про стан забезпечення охорони державної таємниці.
7.15.Протоколи засідань експертно-перевірних комісій, на яких розглядаються проекти нормативно-методичних документів, номенклатур справ, описів з грифом обмеження доступу «Для службового користування».
8. Оборонна та мобілізаційна робота

8.1. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності, що не містять інформації, віднесеної до ЗВДТ (440-05) щодо:

створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей підприємств, установ і організацій міста;

виробництво та поставки технічних засобів та майна речової служби в особливий період;

виробництва, закупівлі та поставки продовольства сільськогосподарської продукції в особливий період;

виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період;

виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів в особливий період;

мобілізаційних завдань із замовлення та виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

кількість автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймально-транспортної техніки, залізничного рухомого складу, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України, органах місцевого самоврядування;

забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб економіки міста на особливий період;

підготовка фахівців у закладах освіти на особливий період;

надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в місті в особливий період;

виробництва найважливішої цивільної промислової продукції міста в особливий період;

номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву на підприємствах, в організаціях міста, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них;

капітального будівництва в особливий період;

створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в місті в особливий період.

8.2. Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки економіки міста.


8.3. Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки економіки міста.
8.4. Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій міста, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них.
8.5. Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ і організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них.
8.6. Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення кваліфікації фахівців з питань мобілізаційної підготовки.
8.7. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів міста Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.
8.8. Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується органів місцевого самоврядування, окремого підприємства міста.
8.9. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій міста.
8.10. Відомості (за окремими показниками) про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій міста щодо життєзабезпечення населення в особливий період.
8.11. Відомості (за окремими показниками) про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій міста на режим роботи в умовах особливого періоду.
8.12. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки органів місцевого самоврядування, окремого підприємства, установи, організації міста.
8.13. Відомості (за окремими показниками) про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій міста.
8.14. Відомості про організаційні заходи з територіальної оборони у зоні, районі територіальної оборони, що не містять інформації, віднесеної до ЗВДТ.
9. Відомості з загальних питань

9.1. Персональні дані про особу, які містяться в особовій справі державного службовця, працівника установи.


9.2. Перелік посад і професій, за якими бронюються військовозобов’язані.
9.3. Відомості про кількість військовозобов’язаних, заброньованих міськими та районними радами, підприємствами, установами, організаціями, які не виробляють озброєння (боєприпаси, військову техніку, спеціальні комплектуючі вироби до них).
9.4. Відомості, аналітичні висновки, прогнози внаслідок розголошення
яких можливе порушення конституційних прав і свобод людини та
громадянина, настання негативних наслідків в державі та області, створення
перешкод у роботі державних органів.
9.5. Персональні дані інвалідів, дітей-сиріт, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, малозабезпечених громадян, одержувачів субсидій, державних допомоги, пільг, матеріальної допомоги.
9.6. Відомості щодо мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво та поставку лікарських засобів та виробів медичного призначення в особливий період.
9.7. Персоналізована інформація про стан здоров’я громадян (захворюваність, інвалідність, смертність та фізичний розвиток).
9.8. Дані генетичних та інших досліджень, які є критеріями ідентифікації особи.
9.9. Відомості за окремими показниками про норми, обсяги заготівлі донорської крові, її препаратів станціями переливання крові.
9.10. Відомості щодо виробництва ветеринарного майна в особливий період.
9.11. Інформація, отримана від громадян, державних і релігійних діячів із питань, пов’язаних із захистом інтересів держави, збереження миру та злагоди в релігійному середовищі, досягненням єдності в православ’ї, мусульманстві тощо.
9.12. Щорічний інформаційний звіт про стан і тенденції розвитку релігійної ситуації.
9.13. Орієнтування про віровчення та культову діяльність окремих новітніх релігійних організацій.
9.14. Відомості про заходи щодо забезпечення сталого функціонування органів державної влади і дотримання громадського порядку під час проведення масових заходів (у випадках реальної загрози виникнення заворушень громадського порядку).
9.15. Відомості щодо антитерористичної діяльності на енергетичних, транс­портних, техногенно-небезпечних і військових об'єктах та важливих об’єктах забезпечення життєдіяльності населення міста, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.
9.16. Відомості щодо релігійної ситуації на території міста.
9.17. Окремі матеріали щодо питань національностей та міграції.
9.18. Відомості, що містять інформацію про міжнародні договори та обсяги зовнішньоторго­вельних операцій в розрізі конкретних галузей та на підприємствах.
9.19. Відомості щодо організації та під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.
9.20. Плани капітального будівництва та капітального ремонту об'єктів
спецпризначення.
9.21. Доведення державного оборонного замовлення.
9.22. Матеріали з питань територіальної оборони.
9.23. Переписка з питань утилізації ракет та боєприпасів на військових арсеналах, базах та складах.
9.24. Відомості, що розкривають зміст угод, договорів, контрактів, які за домовленістю сторін вважаються конфіденційними.
9.25. Система інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів виконавчої влади.
9.26. Організаційне забезпечення технічного захисту інформації з обмеженим доступом, що не становить державної таємниці.
10. Безпека і охорона правопорядку
10.1. Відомості, отримані від правоохоронних органів, які не підлягають розголошенню на підставі відповідних нормативних актів і можуть привести до розкриття джерела отриманої інформації.
10.2. Відомості про зміст матеріалів дізнання (досудового слідства) з питань, що містять інформацію з обмеженим доступом.
10.3. Відомості про забезпечення безпеки пересування посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, які розкривають за окремими показниками сили та засоби охорони, конкретну транспортну одиницю, час або маршрут руху.
10.4. Відомості за окремими показниками про організацію, зміст заходів охорони або оборони державної влади, посадових осіб, об’єктів, стосовно яких здійснюється державна охорона.


11. Інше
Інформація, що міститься в документах міської ради, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності обласної державної адміністрації або здійсненням контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.
Інформація, одержана конфіденційно, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою.

________________________________
скачать файлСмотрите также:
1 Зведені відомості про обсяги товарообігу, виробництва продукції та послуг підприємств, установ, організацій
138.07kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22 листопада 2013 року №576-од «Про виробничий календар підприємств установ та організацій області в умовах восьмигодинного робочого дня на 2014 рік»
204.24kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 15. 12. 08 №399 Про затвердження нового складу
32.51kb.
Правила роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій
381.97kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. N 1010 порядок
65.19kb.
Рішення від 28. 08. 2013№6/36-10 м. Дружківка Про нагородження знаками відмінності
29.5kb.
Міністерство фінансів україни н а к а з
76kb.
Про затвердження Положення про порядок приймання-передачі справ, документів та майна при звільненні та призначенні керівників урядових органів, що діють у системі Мінекономіки, підприємств, установ та організацій
55.04kb.
Звіт про проходження навчальної практики на базі тво "Нова Стар" Тернопіль, 2008 Вступ
199.39kb.
Україна куйбишевська селищна рада куйбишевського району запорізької області
111.87kb.
Перелік підприємств, установ та організацій, що мають ліцензії на право провадження діяльності з використання дів в частині виконання робіт з технічного обслуговуванням медичного обладнання з дів
611.44kb.
Головне архівне управління при кабінеті міністрів україни
5812.35kb.