takya.ru страница 1
скачать файл
УГОДА

між Кабінетом Міністрів України та Урядом

Киргизької Республіки про співробітництво

в галузі карантину рослин

( Угоду затверджено Постановою КМ

N 2034 ( 2034-2003-п ) від 26.12.2003 )

Дата підписання: 28.03.2003

Дата ратифікації: 26.12.2003

Дата набуття чинності: 21.01.2004
Кабінет Міністрів України та Уряд Киргизької Республіки,

далі "Сторони";


визнаючи важливість співробітництва в запобіганні ввезенню та

розповсюдженню карантинних організмів;


керуючись бажанням продовжувати і розширювати співробітництво

в галузі карантину рослин і забезпечувати координацію державних

карантинних заходів;
виходячи з інтересів взаємної охорони території України та

Киргизької Республіки від проникнення і розповсюдження карантинних

організмів при здійсненні контрактів та розвитку господарських і

торговельних зв'язків між державами Сторін;


домовились про таке:
СТАТТЯ 1
У цій Угоді наведені терміни вживаються у такому значенні:
- "карантинні організми" - шкідники, збудники хвороб рослин

та бур'яни, які відсутні або обмежено розповсюджені на територіях

держав Сторін, але можуть завдати значної шкоди рослинам або

рослинній продукції;


- "підкарантинні матеріали" - будь-які матеріали, які можуть

або за допомогою яких можуть розповсюджуватись карантинні

організми (насіння, посадковий матеріал, рослини та їхні частки,

інша продукція рослинного походження).


СТАТТЯ 2
Компетентними органами Сторін, що здійснюють координацію

діяльності по реалізації цієї Угоди, є:


від України - Головна державна інспекція з карантину рослин;
від Киргизької Республіки - Державна інспекція з карантину

рослин.
СТАТТЯ 3


Сторони будуть вживати необхідних заходів з перевірки

підкарантинних матеріалів при імпорті, експорті та транзиті через

пункти пропуску на кордонах держав Сторін відповідно до Переліків

карантинних організмів згідно з додатками 1 і 2, які є невід'ємною

частиною цієї Угоди.
Витрати по перевірці підкарантинних матеріалів несе власник

вантажу згідно з прийнятими на територіях держав Сторін тарифами.


СТАТТЯ 4
Сторони зобов'язуються дотримуватись згідно із чинними

законодавствами держав обох Сторін фітосанітарних правил щодо

імпорту, експорту і транзиту підкарантинних матеріалів, які

перевозяться з держави однієї Сторони в державу іншої Сторони.


СТАТТЯ 5
З метою забезпечення ефективного співробітництва в галузі

карантину рослин Сторони згідно із законодавством своїх держав

зобов'язуються:
- вживати усіх необхідних заходів по запобіганню проникненню

карантинних організмів з території держави однієї Сторони на

територію держави іншої Сторони при імпорті, експорті та транзиті;
- обмінюватися правилами, положеннями, які регулюють на

територіях обох Сторін заходи по карантину рослин;


- обмінюватися інформацією про появу та розповсюдження

карантинних організмів на територіях держав Сторін;


- обмінюватися інформацією про науково-дослідні роботи в

галузі карантину рослин;


- обмінюватися фахівцями шляхом їх відрядження з метою

здійснення вибіркової карантинної перевірки підкарантинних

матеріалів у місцях виробництва та заготівлі, оперативного

вирішення питань з карантину рослин на пунктах пропуску, а також

для вивчення досягнень науки і практики в галузі карантину рослин;
- надавати взаємну наукову, технічну та іншу допомогу в

проведенні заходів з карантину рослин, виявленні, локалізації та

ліквідації вогнищ карантинних шкідливих організмів, карантинному

знезараженні;


- відряджати на прохання однієї із Сторін експедиції у складі

фахівців з карантину рослин у надзвичайних ситуаціях для

оперативного прийняття спільних екстрених заходів.
СТАТТЯ 6
Сторони зобов'язуються вживати у відповідності з

законодавством своїх держав усіх заходів для запобігання

проникненню на території України та Киргизької Республіки з

експортним або транзитним підкарантинним матеріалом карантинних

організмів.
Кожна партія підкарантинного матеріалу, що ввозиться з

території держави однієї Сторони на територію держави іншої

Сторони, повинна супроводжуватися фітосанітарним сертифікатом,

який видає державна служба з карантину рослин країни-експортера.

Сертифікат повинен засвідчувати, що підкарантинний матеріал

відповідає фітосанітарним нормам, які пред'явлені

країною-імпортером у карантинному дозволі на імпорт.
Витрати за видачу фітосанітарного сертифіката та карантинного

дозволу на імпорт несе власник вантажу згідно з прийнятими в

державах Сторін тарифами.
Компетентні органи Сторін залишають за собою право при

закупівлі окремих партій підкарантинного матеріалу виставляти

додаткові умови стосовно фітосанітарного стану такого матеріалу

(знезараження, нова тара, відсутність сторонніх домішок, грунту,

відсутність кори, промивання, герметичність та ін.). В цих

випадках попередній контроль при експорті підкарантинних

матеріалів може здійснюватись на території країни-експортера

спільними зусиллями карантинних інспекторів держав обох Сторін.


Кожна партія підкарантинного матеріалу, що перевозиться

транзитом через територію держави однієї Сторони на територію

держави іншої Сторони, повинна супроводжуватися фітосанітарним

сертифікатом.


СТАТТЯ 7
Сторони згідно з національним законодавством їхніх держав

визначають на територіях своїх держав пункти пропуску, через які

здійснюються експорт, імпорт, транзит підкарантинних матеріалів з

метою проведення їх перевірки і запобігання проникненню

карантинних організмів.
СТАТТЯ 8
При експорті підкарантинного матеріалу будуть застосовуватись

в якості пакувального матеріалу тирса, стружка, папір, пластик та

інші матеріали, які не можуть бути носіями карантинних організмів

і повинні бути вільними від грунту, а сіно, солома, полова, листя

та інші рослинні матеріали не будуть використовуватися з цією

метою без попередньої згоди Компетентних органів Сторін.


Транспортні засоби, які використовуються однією Стороною для

перевезення підкарантинного матеріалу на територію держави іншої

Сторони, повинні бути ретельно очищені, а, у разі необхідності,

знезаражені.


СТАТТЯ 9
Компетентні органи Сторін мають право на повернення

експортеру або знезараження підкарантинного матеріалу за рахунок

його власника у випадку виявлення карантинних організмів при

фітосанітарному контролі в пункті пропуску країни-імпортера, а в

разі неможливості повернення чи знезараження матеріалу - на

знищення за погодженням з його власником, про що в кожному

окремому випадку попередньо інформувати Компетентні органи Сторін.
СТАТТЯ 10
Для вирішення практичних питань, пов'язаних з виконанням цієї

Угоди, Компетентні органи Сторін при необхідності організують

спільні наради, які проводяться по черзі в Україні та Киргизькій

Республіці.


Спірні питання, які виникають при тлумаченні та застосуванні

цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій та переговорів між

Сторонами.
За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть вноситись

зміни та доповнення у вигляді протоколів, які стають невід'ємною

частиною цієї Угоди. Ці протоколи наберуть чинності згідно з

процедурою, передбаченою статтею 12 цієї Угоди.


СТАТТЯ 11
Положення цієї Угоди не зачіпають прав і обов'язків Сторін,

що випливають із укладених з третіми країнами договорів або

пов'язані з їхнім членством у міжнародних організаціях по

карантину і захисту рослин.


СТАТТЯ 12
Ця Угода набуває чинності з дати одержання останнього

письмового повідомлення про виконання Сторонами

внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття нею чинності,

і діє протягом 5-ти років. Її дія автоматично продовжується на

наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна зі Сторін не повідомить

письмово іншу Сторону про свій намір не продовжувати її дію не

пізніше ніж за шість місяців до закінчення відповідного терміну.
Вчинено в м. Київ 28 березня 2003 року у двох примірниках,

кожний українською, киргизькою та російською мовами, причому всі

тексти є автентичні.
У разі розбіжностей при тлумаченні положень цієї Угоди

використовується текст, викладений російською мовою.


За Кабінет Міністрів За Уряд Киргизької

України Республіки


(підпис) (підпис)

Додаток 1

до Угоди між Кабінетом Міністрів

України та Урядом Киргизької

Республіки про співробітництво

в галузі карантину рослин


ПЕРЕЛІК

шкідливих організмів, які мають карантинне

значення в Україні

I. Карантинні організми, відсутні на території України


А. Шкідники рослин
1. Acleris variana Fernand Східна чорноголова листовійка -

брунькоїд


2. Acleris gloverana Західна чорноголова листовійка -

Walsingham брунькоїд


3. Agrilus mali Mats. Яблунева златка
4. Anaplophora glabripennis Азіатський вусач
5. Aonidiella aurantii Червона померанцева щитівка

Mask.
6. Bruchidius incarnatus Єгипетська горохова зернівка

Boh.
7. Callosobruchus analis F. Азіатська багатоїдна зернівка
8. Callosobruchus chinensis Китайська зернівка

L.
9. Callosobruchus maculatus Чотирьохплямиста зернівка

F.
10. Callosobruchus phaseoli Індійська квасолева зернівка

Gyll.
11. Carposina niponensis Персикова плодожерка

Wisghm.
12. Caryedon gonagra F.,/ C. Арахісова зернівка

Pallidus
13. Ceratitis capitata Wied. Середземноморська плодова муха


14. Conotrachilus nenaphar Плодовий довгоносик

Hb.
15. Dacus dorsalis Hend. Східна плодова муха


16. Dendrolimus sibiricus Сибірський шовкопряд

Chetverikov


17. Diabrotica barberi Smth Північний кукурудзяний жук

et Lawrence


18. Diabrotica Південний кукурудзяний жук

undecimpunctata howardi

Barber
19. Dinoderus bifoveolatus Несправжній короїд багатоїдний

Woll.
20. Epitrix tuberis Gentner. Жуки-блішки бульбочкові


21. Frankliniella Західний квітковий трипс

occidentalis Perg.


22. ps subelongatus Motsch. Великий модриновий короїд
23. Liriomyza huidobrensis Південноамериканський мінер

Blanh.
24. Liriomyza trifolii Американський конюшинний або

Burgess хризантемний мінер
25. Lymantria dispar L, Непарний шовкопряд азіатська раса

asian race


26. Monochamus sp. Неєвропейські види вусачів із роду

неєвропейські види Монохамус


M. alternatus Hope
M. carolinensis Olivier
M. marmorator Kirby
M. mutator LeConte
M. nitenis Bates
M. obtusus Casey
M. scutellatus Say
M. titillator Fabricius
27. Numonia pyrivorella Грушева вогнівка

Mats.
28. Paralipsa gularis Zell. Насіннєва (арахісова) вогнівка


29. Phaenops guttulata Gebl. Модринова златка
30. Pissodes sp.
P. castaneus Крапчаста смолівка
P. nemorensis Кедрова смолівка
P. picea Ялинова смолівка
P. piniphilus Соснова смолівка
P. strobi Смолівка веймутової сосни
P. terminalis Стовбурова смолівка
31. Premnotrypes sp.sp. Андійські картопляні довгоносики
32. Pseudaulacaspis pentagona Тутова щитівка

Targ.
33. Popillia japonica Newm. Японський жук


34. Rhagoletis pomonella Яблунева муха

Walsh.
35. Scolytus moravitzi Sem. Заболонник Моравіца


36. Sinoxylon sp. Каптурники роду Сіноксілон
S. anale
S. conigerum
S. crassum
S. indicum
S. japonicum
S. ruficorne
37. Spodoptera littoralis Єгипетська бавовникова совка

Boisd.
38. Spodoptera litura F. Азіатська бавовникова совка


39. Trips palmi Karny. Трипс Пальмі
40. Trogoderma granarium Ev. Капровий жук
41. Xylotrechus altaicus Алтайський модриновий вусач

Gebl.
42. Zabrotes subfasciatus Бразильська зернівка

Boh.
Б. Хвороби рослин
Грибкові хвороби
1. Atropellis sp.sp. Рак стовбурів та гілок сосни
2. Cercospora kikuchii Mats Пурпурний церкоспороз сої

et Tom. Gard.


3. Didymella ligulicola Аскохітоз хризантем

(K.F. Baker, Dimock &

D.H. Davis) von Arx,/

Ascochyta chrysantemi

F.L. Stevens
4. Ceratocystis fagacearum Всихання дубу (судинний мікоз)

(Bretz) Hunt.


5. Phialophora cinerescens Фіалофороз гвоздики

Wollenweber van Beyma


6. Phoma andina Turkensteen Андійський фомоз картоплі
7. Phoma exigua Desmazieres Гангрена картоплі

var. foveata (Foister)

Boerema,/ Phoma foveata

Foister
8. Phymatotrichum omnivorum Техаська коренева гниль

(Schear) Duggar
9. Phytophthora fragariae Фітофтороз коренів суниці

Hickman
10. Phytophtora megasperma Фітофторозна гниль сої

Drechsler sp. glycines,/

P. Megasperma var. sojae

Hildebrand
11. Puccinia horiana Біла іржа хризантем

P. Hennings


12. Stenocarpella macrospora Диплодіоз кукурудзи

(Earle) Sutton,/

S. maydis (Berkeley)

Sutton,/ Diplodia

macrospora Earle,/

D. Maydis Berkeley

Saccardo,/ D. zeae

(Schwinitz) Leveille


13. Tilletia (Neovossia) Індійська сажка пшениці

indica Mitra (Mund)


14. Thecaphora solani Сажка картоплі (бульб)

(Thirumulachar & O'Brien)

Mordue,/ Angiosorus

solani (Thirumulachar

O'Brien)
Бактеріальні хвороби
15. Corynebacterium tritici Жовтий (слизистий) бактеріоз

(Hutch) Burkh пшениці


16. Erwinia amylovora Burrill Бактеріальний опік плодових

Winlsow et al.


17. Erwinia stewartii (Smith) Бактеріальне в'янення (вілт)

Dye,/ Xanthomonas кукурудзи

stewartii (Smith) Dowson
18. Pseudomonas caryophylli Вілт гвоздики

Burkholder


19. Ralstonia solanacearum Бура гниль картоплі

(Smith) Yabuuchi et al.


20. Xanthomonas campestris Жовта хвороба гіацинтів

pv. hyacinthi (Wakker)

Dye
21. Xanthomonas campestris Рак цитрусових

pv. citri (Hasse)

Vauterin et al.
22. Xanthomonas campestris Бактеріальний опік рису

pv. Oryzae (Ishiyama)

Swings et al.
23. Xanthomonas campestris Бактеріальна смугастість рису

pv. Oryzicola (Fang et

al.) Swings et al.
24. Xylella fastidiosa Wells Бактеріоз винограду (хвороба Пірса)

et al.
25. Xylophilus ampelinus Бактеріальне в'янення винограду

(Panagopoulos) Willems et

al.,/ Xanthomonas

ampelina Panagopoulos
Вірусні хвороби
26. Andean potato latent Андійські латентні віруси картоплі

virus
27. Chrysanthemum stund Карликовість хризантем

viroid
28. Grapevine flavescence Золотисте пожовтіння винограду

doree phytoplasma


29. Maize dwarf mosaic virus Карликова мозаїка кукурудзи
30. Peach latent mosaic Мозаїка персику (американська)

viroid,/ Peach mosaic

virus (American)
31. Potato jellow dwarf Жовта карликовість картоплі

virus
32. Potato vein-jellowing Вірус пожовтіння жилок картоплі

virus
33. Tomato spotted wilt Плямистий вілт томатів

virus
Нематоди


34. Bursaphelenchus Соснова стовбурова нематода

xylophilus (Steiner et.

Buhrer.) Nickle
35. Globodera pallida (Stone) Бліда картопляна нематода

Mulvey et Stone


36. Heterodera glycines Соєва нематода

Ichinohe
37. Meloidogyne chitwoodi Колумбійська галова нематода

Golden et al.
38. Nacobbus aberrans Несправжня галова нематода

(Thorne) Thorne & Allen


39. Radopholus citrophilus Свердлова нематода

Huettel et al.


В. Бур'яни
1. Ambrosia psilostachya Амброзія багаторічна

D.C.
2. Ambrosia trifida L. Амброзія трироздільна


3. Bidens bipinnata L. Череда двічіпірчаста
4. Bidens pilosa L. Череда волосиста
5. Diodia terres Walt. Діодія валькувата
6. Euphorbia dentata Minch. Молочай зубчастий
7. Helianthus californicus Соняшник каліфорнійський

D.C.
8. Helianthus ciliaris D.C. Соняшник війчастий


9. Iva axillaris Pursh Бузинник пазушний (іва багаторічна)
10. Polygonum pensylvanicum Гірчак пенсільванський

L.
11. Raimania laciniata Rose. Райманія розсічена


12. Sida spinosa L. Сіда колюча (грудника)
13. Solanum elaeagnifolium Паслін лінійнолистий

Cav
14. Solanum carolinense L. Паслін каролінський


15. Solanum triflorum Nutt Паслін триквітковий
16. Striga sp.sp. Стриги (всі види)
17. Ypomea hederaseae L. Іпомея плющоподібна

Jacg.
18. Ypomea lacunosa L. Іпомея лакуноза


II. Карантинні організми, обмежено розповсюджені

на території України


А. Шкідники рослин
1. Diabrotica virgifera le Західний кукурудзяний жук

Conte
2. Grapholitha molesta Східна плодожерка

Busck.
3. Hyphantria cunea Drury. Американський білий метелик
4. Phthorimaea operculella Картопляна міль

Zell.
5. Pseudococcus comstocki Червчик Комстоку

Kuw.
6. Quadraspidiotus Каліфорнійська щитівка

perniciosus Comst.


7. Viteus vitifolii Fitch. Виноградна філоксера
Б. Хвороби рослин
Грибкові хвороби
1. Mycosphaerella linorum Пасмо льону

Naumov,/ Septoria

linicola (Spegazzini)

Garassini


2. Synchytrium endobioticum Рак картоплі

(Schilbersky) Percival


Вірусні хвороби
3. Beet necrotic yellow vein Різоманія буряка

furovirus


4. Plum pox potyvirus,/ Віспа (шарка) слив

Sharka virus


Нематоди
5. Globodera rostochiensis Золотиста картопляна нематода

(Woll) M. et St.


В. Бур'яни
1. Acroptilon repens L. Гірчак рожевий (повзучий)
2. Ambrosia artemisiifolia Амброзія полинолиста

L.
3. Cenchrus pauciflorus Ценхрус якорцевий (малоквітковий)Benth. (tribuloides L.)
4. Cuscuta sp.sp. Повитиці (всі види)
5. Solanum rostratum Dunal. Паслін колючий
6. Sorghum halepense L. Сорго алепське, гумай.

Pers.
скачать файлСмотрите также:
Дата набуття чинності: 21. 01
148.98kb.
Основная образовательная программа (начальная школа)
206.68kb.
М. Пономаренко, Б. Лоначевський, В. Величко, К. Ущенко, I. Сікоренко
1490.87kb.
Урока Дата план Дата факт Тема урока Тип урока Элемент содержания Требования к уровню достижений
299.92kb.
Рейтинговий звіт unig – 07–i Звіт про рівень кредитного рейтингу боргового інструменту
537.09kb.
Наказ м. Куп’янськ
202.71kb.
Закон україни про внесення змін до Закону України "Про колективне сільськогосподарське підприємство"
10.81kb.
Категорія: вища План-конспект уроку №9 з фізичної культури І курс, група №1 Тема уроку: Легка атлетика ппфп мета уроку: Набуття елементарних знань з техніки естафетного бігу
47.56kb.
Обґрунтування доцільності наукового підходу до природокористування, єдності навколишнього середовища, людини та її діяльності в територіальному аспекті
731.67kb.
Рішення від 31. 08. 2012 №525-26/ V і м. Дніпродзержинськ Про набуття (припинення) юридичними та фізичними особами права користування земельними ділянками несільськогосподарського призначення
113.83kb.
Про визначення понять "невеликі", "великі" та "особливо великі" розміри фальсифікованих лікарських засобів
105.75kb.
Програма з природознавства складена на основі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Предмет «Природознавство» в 5 класі продовжує курс природознавства початкової школи
162.18kb.