takya.ru страница 1страница 2страница 3
скачать файл

Līgums

Par dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas uzturēšanu un apsaimniekošanuДоговор


на содержание и обслуживание части жилого дома, находящейся в общей собственности

Rīgā, 2006. gada „____” _______.

г. Рига, „_____” ____________ 2006 года
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EKOservice", vienotais reģistrācijas numurs 40003787534, juridiskā adrese: Rīgā, Tērbatas ielā 6/8-72, LV – 1050, turpmāk tekstā – Pārvaldnieks, tās valdes locekļa Jevgēņija Šeļeņina personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, no vienas puses,
Общество с ограниченной ответственностью "EKOservice", единый регистрационный номер: 40003787534, юридический адрес: Рига, ул. Тербатас 6/8-72, LV – 1010, далее в тексте – Управляющий, в лице члена правления Евгения Шеленина, который действует на основании устава, с одной стороны,

un
и

dzīvokļa īpašuma Nr. __________, kas atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Rīgā, Kleistu ielā 11, (turpmāk tekstā – Dzīvojamā māja), īpašnieks ______________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ _________, personas kods: _________________________, dzīvojošs___________________________________________________________________________________, turpmāk tekstā – Īpašnieks, no otras puses,
cобственник квартирной собственности №_______________________, находящейся в жилом многоквартирном доме по адресу Рига, Клейсту 11, (далее в тексте – Жилой дом) __________________________________, персональный код _______________________, проживающий по адресу ________________________________________________ (далее в тексте – Собственник), со второй стороны,

visi kopā turpmāk tekstā – Puses,
все вместе далее в тексте – Стороны,

bez maldības, viltus un spaidiem,
без заблуждения, обмана и принуждения,

noslēdza šāda satura līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:,
заключили договор следующего содержания, далее в тексте – Договор:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Īpašniekam uz īpašuma tiesību pamata pieder Dzīvokļa īpašums Nr._________, ar kopējo platību ______________ kv.m., turpmāk tekstā Īpašums, un pie Dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma _______ domājamās daļas no dzīvojamās mājas uz zemes gabala, turpmāk tekstā Kopīpašums, kas atrodas Rīgā, ___________ ielā _________.

1.2. Noslēdzot šo līgumu Īpašnieks uzdod un Pārvaldnieks apņemas veikt pie Dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma ___/____ domājamās daļas no Dzīvojamās mājas un zemes gabala (turpmāk tekstā — Īpašums) pārvaldīšanu, uzturēšanu un apsaimniekošanu.


1.3. Saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, Īpašnieks apņemas segt Pārvaldniekam visus izdevumus, kas saistīti ar Īpašuma uzturēšanu un apsaimniekošanu.

1.1. Собственнику на правах собственности принадлежит квартирная собственность № ____________, общей площадью _______________ м2 и _____далее в тексте Собственность, идеальные доли общей собственности, состоящей из жилого дома и земельного участка, далее в тексте Общая Собственность по адресу Рига, ул._____________

1.2. Заключая данный договор, Собственник поручает, а Управляющий обязуется управлять, содержать и обслуживать принадлежащие Квартирной собственности _________ идеальные доли общей собственности, состоящей из жилого дома и земельного участка, далее в тексте именуемое - Собственность.1.3. Согласно условиям данного Договора Собственник обязуется покрывать Управляющему все расходы, связанные с содержанием и обслуживанием Собственности.


2. ĪPAŠNIEKA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОБСТВЕННИКА

2.1. Īpašniekam ir šādas tiesības:
2.1. У Собственника следующие права:

2.1.1. saņemt no Pārvaldnieka paskaidrojumus par viņa darbību Līguma ietvaros, par izdevumiem un citiem ar Īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu saistītiem jautājumiem, kā arī pieprasīt un saņemt dokumentus, kas saistīti ar Līguma izpildi;

2.1.1. получать от Управляющего пояснения о его деятельности в рамках Договора, о расходах и прочих вопросах, связанных с управлением и обслуживанием Собственности, а также запрашивать и получать документы, связанные с исполнением Договора;

2.1.2. prasīt no Pārvaldnieka pārrēķinu par apmaksātajiem, bet nesniegtajiem vai nepienācīgā kārtā sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem un/vai Īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumiem;
2.1.2. требовать у Управляющего перерасчет за оплаченные, но не оказанные или ненадлежащим образом оказанные коммунальные услуги и/или услуги управления и обслуживания Собственности;

2.1.3. iesniegt Pārvaldniekam priekšlikumus un ierosinājumus Īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jautājumos;
2.1.3. подавать Управляющему предложения и пожелания по впоросам управления и обслуживания Собственности;

2.1.4. iemitināt savā dzīvoklī ģimenes locekļus un citas personas;
2.1.4. заселять в свою квартиру членов семьи и других лиц;

2.1.5. izmantot kopīpašumu
2.1.5 использовать Общее Имущество

2.2. Īpašniekam ir šādi pienākumi:
2.2. У Собственника следующие обязанности:

2.2.1. piedalīties Īpašuma pārvaldīšanā un apsaimniekošanā atbilstoši Līguma noteikumiem;
2.2.1. участвовать в управлении и обслуживании Собственности согласно условиями Договора;

2.2.2. savlaicīgi un pilnā apjomā veikt Pārvaldniekam visus Līgumā noteiktos maksājumus;
2.2.2. своевременно и в полном объеме производить Управляющему все установленные Договором платежи;

2.2.3. saskaņā ar iepriekšēju vienošanos (avārijas situācijās – nekavējoties) nodrošināt Pārvaldniekam piekļūšanu Īpašnieka dzīvoklī un/vai neapdzīvojamajās telpās esošajām komunikācijām un citiem Īpašuma elementiem; nebojāt Īpašuma esošās komunikācijas un citas funkcionāli nedalāmi saistītās elementu daļas,
2.2.3. в соответствии с заранее достигнутым соглашением (в случае аварии – незамедлительно) обеспечить Управляющему доступ к коммуникациям и прочим элементам Собственности, находящимся в квартире и/или нежилых помещениях Собственника; не портить находящиеся в Собственности коммуникации и другие функционально связанные части элементов;


2.2.4. ja ir konstatētas, nekavējoties ziņot Pārvaldniekam par atklātajiem koplietošanas telpu, komunikāciju, būvkonstrukciju un citu Īpašuma elementu bojājumiem vai apstākļiem, kas var izraisīt šādus bojājumus;

2.2.4. если обнаружено, незамедлительно сообщать Управляющему об обнаруженных повреждениях помещений общего пользования, коммуникаций, строительных конструкций и прочих элементов Собственности, либо обстоятельсвах, которые могут вызвать такие повреждения;


2.2.5. ievērot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos dzīvojamo telpu lietošanas noteikumus, sanitārās normas, drošības tehnikas un ugunsdrošības noteikumus; saudzēt Īpašumu, tā komunikācijas un citus tā elementus, kā arī gādāt, lai minētās normas ievērotu arī personas, kas lieto Īpašumu/dzīvokli;
2.2.5. соблюдать в Латвийской Республике установленные в нормативных актах правила пользования жилыми помещениями, санитарные нормы, правила техники безопасности и пожарной безопасности; беречь Собственность, ее коммуникации и прочие элементы, а также заботиться, чтобы упомянутые нормы соблюдали также лица, которые пользуются Собственностью/квартирой;

2.2.6. nedēļas laikā informēt Pārvaldnieku par dzīvoklī iemitinātiem ģimenes locekļiem un citām personām, par noslēgtajiem īres līgumiem, kā arī par saimnieciskās darbības veikšanu dzīvoklī;
2.2.6. в течение недели информировать Управляющего о заселенных в квартиру членах семьи и прочих лицах, о заключенных договорах найма, а также о ведении хозяйственной деятельности в квартире;

2.2.7. likumā noteiktajā kārtībā atlīdzināt Pārvaldniekam visus zaudējumus, kas radušies viņam Īpašnieka vai kopā ar viņu dzīvojošo personu vainas dēļ;
2.2.7. в установленном законом порядке возместить Управляющему все убытки, которые возникли по вине Собственника либо проживающих с ним лиц;

2.2.8. dzīvokļa pārdošanas gadījumā iepazīstināt jaunu dzīvokļa īpašnieku ar Pārvaldnieka tarifiem, izcenojumiem, Īpašuma apsaimniekošanas un šī Līguma noteikumiem

2.2.8. в случае продажи квартиры ознакомить нового собственника квартиры с тарифами и расценками Управляющего, условиями обслуживания Собственности и данного Договора.

2.3. Īpašniekam aizliegts:

2.3.1. bez Pārvaldnieka rakstveida piekrišanas saņemšanas ārpus dzīvokļu robežām, kā arī uz balkoniem (lodžijām, terasēm) fasādes redzamajā daļā, kā arī uz logu palodzēm pastāvīgi izvietot satelīta vai cita veida antenas, gaisa kondicionētāju radiatorus, vadus, interneta kabeļus, veļas žāvēšanas ierīces un citus priekšmetus,
2.3.2. bez Pārvaldnieka rakstveida piekrišanas aizstiklot, aizmūrēt vai citādi aizsegt pie dzīvokļiem piederošos balkonus (lodžijas, terases) mainīt, aizklāt vai pārkrāsot to margas, mainīt to sienu vai griestu krāsojumu vai apdari,
2.3.3. bez Pārvaldnieka rakstveida piekrišanas mainīt dzīvokļu ārdurvju, logu un balkonu (lodžiju, terašu) durvju, kā ari to rāmju un kārbu formu un ārējo virsmu izskatu, krāsu vai apdari,
2.3.4. patvarīgi atvērt jebkuras Pārvaldnieka noslēgtas telpas, durvis, komunikāciju un skaitītāju skapjus u.tml. piekļuves vietas, bojāt Pārvaldnieka uzliktās plombas, ieslēgt, atslēgt un regulēt komunikāciju padeves ierīces un iekārtas,
2.3.5. bojāt Īpašumu un piegružot koplietošanas telpas,
2.3.6. līdz plkst.09.00 no rīta un pēc plkst. 18.00. vakarā, kā arī brīvdienās un svētku dienās veikt remontu (būvdarbus) dzīvokļos
2.3.7. pieļaut mājdzīvnieku dabisko vajadzību kārtošanu koplietošanas telpās, zālienos, apstādījumos un citās Īpašuma dalās,
2.3.8. braukt un atstāt transporta līdzekli tam neparedzētajās vietās Īpašuma teritorijas robežās
2.3.9. traucēt sabiedrisko mieru un kārtību, vai citādi ierobežot un pārkāpt citu īpašnieku tiesības un intereses;
2.3.10. bez Pārvaldnieka rakstiskas atļaujas veikt dzīvokļu iekšējo pārplānošanu, inženiertehnisko iekārtu un ietaišu nomaiņu vai citus remonta darbus, ja šo darbu veikšana saistīta ar ūdens, siltuma u.c. pakalpojumu padeves pārtraukšanu.

2.3. Собственнику запрещено:

2.3.1.без получения письменного согласия Управляющего самостоятельно размещать вне границ квартиры, а также на наружной части фасада, на лоджиях (террасах), а также на оконных подоконниках спутниковые и другие антенны, радиаторы воздушных кондиционеров, провода, телекоммуникационные кабели, приспособления для сушки белья и другие предметы;

2.3.2. без письменного согласия Управляющего застеклять, замуровывать или по-другому закрывать лоджии (террасы), менять, закрывать или перекрашивать их перила, менять цвет или отделку потолка и/ или стен;

2.3.3. без письменного согласия Управляющего менять внешний вид поверхности, цвет или отделку входных дверей квартиры, окон и дверей лоджиий (террас), а также их коробок;

2.3.4. самовольно открывать любые закрытые Управляющим помещения, двери, шкафы счётчиков и коммуникаций и другие места, портить поставленные Управляющим пломбы, включать, отключать и регулировать приборы и оборудование подачи коммуникаций;

2.3.5. портить Собственность и засорять помещения общего пользования;

2.3.6. производить ремонт (строительные работы) в квартире до 09.00. утра и после 18.00. вечера, а также в выходные и праздничные дни;

2.3.7. позволять домашним животным справлять естесственную потребность в помещениях общего пользования, на газонах, на насаждениях и других частях Собственности;

2.3.8. ездить и оставлять транспортное средство в непредусмотренных местах на территории Собственности;

2.3.9. нарушать общественный покой и порядок, или иначе ограничивать и нарушать права и интересы других собственников;

2.3.10. без письменного разрешения Управляющего производить внутреннюю перепланировку квартиры, замену инженерно-технического оборудования и приборов или любые другие ремонтные работы, если проведение данных работ связано с прекращением подачи воды, тепла и других услуг;

3. PĀRVALDNIEKA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО

3.1. Pārvaldniekam ir šādas tiesības:
3.1. У Управляющего следующие права:

3.1.1. rīkoties ar naudas līdzekļiem, kurus saskaņā ar Līgumu iemaksāja Īpašnieks par Īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, komunālajiem un citiem pakalpojumiem;
3.1.1. распоряжаться денежными средствами, внесенными Собственником согласно Договору за управление и обслуживание Собственности, коммунальные и прочие услуги;

3.1.3. veikt Īpašnieka dzīvoklī un/vai neapdzīvojamajās telpās esošo komunikāciju un citu Kopīpašuma elementu apsekošanu, ne vēlāk kā 7 dienas iepriekš iepriekš saskaņojot šo darbu veikšanas laiku ar Īpašnieku, bet avārijas situācijās – nekavējoties, saskaņojot darbus to veikšanas gaitā,
3.1.3. производить обследование комуникаций и прочих элементов Собственности, находящихся в квартире и/или нежилых помешениях Общей Собствености, не позднее чем за 7 дней предварительно согласовав время выполнения этих работ с Собственником, а в случае аварии – незамедлительно, согласовывая работы в процессе их выполнения;

3.1.4. dot Īpašniekam norādījumus sanitāro, drošības tehnikas un ugunsdrošības normu ievērošanai;
3.1.4. давать Собственнику указания по соблюдению санитарных норм, норм техники безопасности и пожарной безопасности;

3.1.5. iesniegt izskatīšanai Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē jebkuru ar Īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu saistītu jautājumu;
3.1.5. подавать на рассмотрение общему собранию собственников квартир Жилого дома любой вопрос, касающийся управления и обслуживания Собственности;

3.1.6. nepieciešamības gadījumā sasaukt Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku ārkārtas kopsapulces;
3.1.6. в случае необходимости созывать внеочередные общие собрания собственников квартир Жилого дома;

3.1.7. saņemt atlīdzību par Līgumā noteikto pienākumu izpildi;
3.1.7. получать вознаграждение за выполнение установленных Договором обязанностей;

3.1.8. nesavlaicīgas komunālo pakalpojumu apmaksas gadījumā, pārtraukt to piegādi, brīdinot par to Īpašnieku 5 darba dienas iepriekš.
3.1.8. в случае несвоевременной оплаты коммунальных услуг, прерывать их поставку, предупредив об этом Собственника за 5 рабочих дней.

3.2. Pārvaldnieks apņemas:
3.2. Управляющий обязуется:

3.2.1. pienācīgā kārtā veikt Īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, ievērojot Līguma noteikumus, Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumus un spēkā esošos normatīvos aktus;
3.2.1. надлежащим образом осуществлять управление и обслуживание Собственности, соблюдая условия Договора, решения общего собрания собственников квартир Жилого дома и действующие нормативные акты;

3.2.2. nodrošināt Dzīvojamās mājas un tai piesaistītās teritorijas sanitāro kopšanu un uzturēšanu saskaņā ar kārtību, kuru nosaka Latvijas būvnormatīvs Nr. 403 un Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumos noteiktajā kārtībā saskaņā ar kopsapulcē apstiprinātu tāmi;скачать файл


следующая страница >>
Смотрите также:
Единый регистрационный номер: 40003787534, юридический адрес: Рига, ул
282.28kb.
I. Общие сведения. Юридический адрес
580.78kb.
4. Юридический адрес
1161.48kb.
Информационный листок
44.86kb.
По дисциплине «Электрические машины» выполняется 1 контрольная работ, которая содержит 4 задания. Номер варианта определяется последней цифрой номера шифра закрепленного за студентом
474.29kb.
Волгоградская область, Кумылженского района,станица Букановская
217.67kb.
Место нахождения Учреждения (юридический и фактический адрес): 309590, Белгородская область, Чернянский район, село Ольшанка, улица Школьная, 4
540.66kb.
Публичный отчёт муниципального образовательного
66.96kb.
Г. Ессентуки Дело № А63-18239/2006-С7 16 июля 2007 года Регистрационный номер апелляционного производства 16ап-441/07
128.38kb.
Информационно-аналитические данные
316.72kb.
Наименование учреждения Адрес Номер телефона
128.49kb.
Учреждение было зарегистрировано решением Администрации о регистрации предприятия №452 от 07. 02. 2001г., свидетельство №0089 серия мп, регистрационный номер 205/1
434.57kb.