takya.ru страница 1
скачать файл
В.Д. Ярова, завідувач кабінету основ здоров’я та фізичної культури Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТА «ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я»
Одне з найважливіших завдань су­часної школи — навчити дітей берег­ти і зміцнювати своє здоров'я, вихо­вувати у них навички культури безпеч­ної поведінки. Це завдання реалізу­ється в інтегрованому предметі «Осно­ви здоров'я», який поєднує елементи знань щодо збереження і захисту жит­тя та зміцнення здоров'я.

Вивчення предмета «Основи здо­ров'я» у 2011/12 навчальному році здійснюватиметься за навчальною програмою, затвердженою Міністер­ством освіти і науки України (Основи здоров'я. Програма для 5—9 класів се­редніх загальноосвітніх навчальних закладів. — К.: Перун, 2005).

Відповідно до типових навчальних планів (Наказ МОН № 66 від 05.02.2009 р.) на вивчення предмета «Основи здоров'я» у 5—7 класах від­водиться 1 год на тиждень, а у 8—9 класах — 0,5 год на тиждень. У спеці­алізованих школах з поглибленим ви­вченням іноземних мов на вивчення предмета «Основи здоров'я» у 5—9 класах відводиться 0,5 год на тиждень (наказ МОН № 182 від 13.03.2006 р.).

У спеціалізованих школах з погли­бленим вивченням іноземних мов та у 8—9 класах можливе вивчення пред­мета «Основи здоров'я» упродовж од­ного семестру (1 год на тиждень).

З метою створення ефективної сис­теми заходів щодо запобігання по­дальшому поширенню ВІЛ-інфекції/ СНІДу, забезпечення профілактики поширення ВІЛ-інфекції серед дітей, учнівської та студентської молоді, формування здорового способу життя і відповідальної поведінки та на ви­конання завдань Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНЩ на 2009—2013 роки, затвер­дженої Законом України № 1026-УІ від 19.02.2009 р., наказів МОН № 457 від 01.06.2009 р. та № 833 від 07.09.2009 р. рекомендуємо:


  • для учнів 10-11 класів вивчення фа­культативного курсу для молоді з про­філактики ВІЛ-інфекції/СНІДу «Захисти себе від ВІЛ»;

  • керівникам навчальних закладів забезпечити викладання предмету «Основи здоров'я», факультативного курсу з профілактики ВІЛ-інфекції/ СНІДу вчителем, який пройшов на­вчання за методикою розвитку життє­вих навичок (ООЖН) і має відповід­ний документ. Вважати за норму викладання предмета одним учителем (поділ годин з основ здоров’я не допускати)

У ході реалізації програми інтегро­ваного предмета «Основи здоров'я» особливу увагу необхідно приділити позитивній мотивації учнів не лише на здоровий спосіб життя, а й активні та поступальні дії у напрямку збережен­ня життя й зміцнення здоров'я. Увага вчителя має бути зосереджена на про­веденні занять з використанням методів навчання, що грунтуються на ак­тивній участі всіх учнів.(уроки –тренінги)

Навчання учнів має бути спрямо­ваним на опанування ними навичка­ми, що сприяють здоровому способу життя, зокрема:  • санітарно-гігієнічними навичками;

  • навичками раціонального харчу­вання, рухової активності, режиму праці та відпочинку;

  • навичками ефективного спілку­вання, співчуття, розв'язування кон­фліктів, поведінки в умовах тиску, погроз, дискримінації;

  • навичками самоконтролю, аналі­зу проблем і прийняття рішень, визна­чення життєвих цілей та програм тощо.

При формуванні навичок здорово­го способу життя важливим є набуття практичного досвіду, що забезпечу­ється виконанням відповідних вправ, дій, відпрацювання моделей поведін­ки на практичних роботах. Питання оцінювання роботи учнів у ході прак­тичних робіт вирішує вчитель.

Успішній реалізації програми предмета «Основи здоров'я», сприяє створення в загальноосвітніх навчальних закладах навчального ка­бінету основ здоров'я. Наказом Мі­ністерства освіти і науки № 1114 від 09.12.2009 р. затверджено примірне положення про навчальний кабінет з основ здоров'я загальноосвітніх на­вчальних закладів.

Основна мета створення кабінету основ здоров'я полягає у забезпеченні оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу на уро­ках основ здоров'я за технологією осві­ти на основі розвитку життєвих нави­чок (ООЖН) та практичної реалізації завдань здоров'язберігальної освіти відповідно до Державного стандарту базової і повної середньої освіти.

Під час створення кабінету основ здоров'я необхідно передбачити мож­ливість проведення уроків основ здоров'я з використанням різних форм і методів, у тому числі тренінгових технологій, що включають такі форми роботи: робота у колі, в групах, у парах (окремо від інших учасників тренінгу), створення творчих проек­тів, презентацій, проведення рухливих вправ, що передбачає постійне пере­міщення учнів по класній кімнаті.У залежності від завдань, змісту, об'ємів запланованої роботи та матеріальних потужностей закладу можуть створюватись різні типи навчальних кабінетів основ здоров'я:

  • кабінет основ здоров'я, який скла­дається з класної кімнати (класної кімнати і лабораторного приміщення) з набором навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення для проведення занять у формі тренінгів;

  • навчальний комплекс основ здоров'я, який складається з примі­щення для проведення занять у формі тренінгу, кабінету мультимедійного і методичного забезпечення, лабора­торного приміщення;

  • тренінговий центр, до складу якого входять: кабінет основ здоров'я, кабінет психологічного розвантажен­ня, кабінет(и) для методичного, муль­тимедійного забезпечення, лабора­торні приміщення, приміщення для проведення семінарів, педагогічних рад, засідань методичних об'єднань вчителів, батьківських зборів, вихов­них та навчальних заходів у формі тренінгів, впровадження різних превен­тивних проектів тощо.

Такі кабінети створені в Уманьській ЗОШ І-ІІІ ступенів №11, Черкаській ЗОШ І-ІІІ ступенів 34, у загальноосвітніх навчальних закладах Шполянського, Смілянського, Городищенського, Чорнобаївського районів.
скачать файлСмотрите также:
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення предмета «основи здоров’Я»
39.46kb.
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи 39 Загальні положення
688.03kb.
Методичні рекомендації щодо виконання класної контрольної роботи студентами заочного
66.96kb.
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям, профіль українська філологія
102.76kb.
Міністерство освіти і науки України надсилає методичні рекомендації щодо підготовки до Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання у 2008/2009 н р
53.93kb.
Головне управління освіти І науки полтавський обласний інститут післядипломної
263.88kb.
Методичні рекомендації та завдання до семінарських занять та для самостійної роботи
292.62kb.
Методичні рекомендації щодо проведення лабораторно-практичних занять Суми 2012 міністерство аграрної політики та продовольства україни
475.61kb.
Яненко Т. В. Інтегрований урок (читання, основи здоров’я)у 2 кл
634.88kb.
Методичні рекомендації щодо створення навчально-методичного комплексу (нмк) навчальної дисципліни 10 Положення про навчально-методичний відділ внз
36.28kb.
Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни 14 10 Методичні вказівки і завдання для контрольних робіт для студентів заочного відділення 17
375.79kb.
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 2-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (додаються)
422.44kb.