takya.ru страница 1страница 2страница 3страница 4
скачать файл
ДСТУ EN 115:2003

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет з стандартизації «Ліфти» (ТК 104)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: М. Пономаренко, Б. Лоначевський, В. Величко, К. Ущенко, I. Сікоренко


 1. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 2 жовтня 2003 р. № 166 з 2004-01-01

 2. Національний стандарт відповідає EN 115:1995 Safety rules for the constructions and installation of «Escalators passenger conveyors (Норми безпеки до конструкції і експлуатації ескалаторів і па­сажирських конвеєрів) зі зміною EN 115:1995/А1:1998. Цей стандарт видано з дозволу CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT) (Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕЗМІСТ

с.

Національний вступ IV 1. Вступ IV

 2. Сфера застосування 1

 3. Нормативні посилання 1

 4. Терміни та визначення понять З

 5. Символи для позначення одиниць виміру 4

 6. Огорожа, обрамлення, тримальні конструкції і освітлення 6

 7. Машинні простори 13

 8. Поручні 15

 9. Східці, пластини, стрічка і гребінки 16

 10. Привод для східців, пластин або стрічки 20

10 Кут нахилу ескалатора і пасажирського конвеєра і напрямок руху східців,

пластин і стрічки 21

11 Зазор між східцями або пластинами і між східцями, пластинами або стрічкою

і фартухом 22 1. Привод машини 22

 2. Електричні установки і пристосування 26

 3. Захист від електричних несправностей. Керування 29

 4. Знаки, вказівні таблички і сигнали 34

 5. Інструкція для використання (перевірки і випробування; реєстрація;

введення в експлуатацію; обслуговування і ремонт) 36

Додаток А Ланцюги безпеки — компоненти, конструкція і випробування 38

Додаток В Проектування і оцінювання ланцюгів безпеки 42

Додаток С Перелік небезпек 43

Додаток D Додаткові рекомендації для громадських ескалаторів і громадських

пасажирських конвеєрів 45НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є ідентичний переклад EN 115:1995 Safety rules for the constructions and installation of escalators passenger conveyors (Норми безпеки до конструкції і експлуатації ескала­торів і пасажирських конвеєрів) зі зміною EN 115:1995/А1:1998.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, є ТК 104 «Ліфти».

У цей стандарт внесено такі редакційні зміни: • за текстом слова «цей європейський стандарт» змінено на «цей стандарт»;

 • вилучено пункт 0.8;

 • у розділ 2 включено і виділено рамкою «Національне пояснення», у якому наведено назви європейських стандартів українською мовою і інформацію щодо чинних стандартів CENELEC замість зазначених;

 • до пункту 5.1.5.8 внесено зміну EN 115:1995/А1:1998, яку позначено двома вертикальними рисками зліва на полі проти відповідного тексту;

 • стандарт доповнено бібліографічними даними.

У стандарті є посилання на EN 292-1, EN 292-2, EN 294, які прийняті в Україні як національні. Замість prEN 1037 чинний EN 1037, який впроваджується в Україні.

Копії європейських стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, можуть бути замов­лені в Національному фонді нормативних документів.

0 ВСТУП

Метою цього стандарту є встановлення правил безпеки для ескалаторів і пасажирських кон­веєрів з тим, щоб забезпечити обслуговувальний персонал і пасажирів, а також різне майно від нещасних випадків і аварійних ситуацій під час експлуатації, технічного обслуговування та оглядів.0.1 Для цього необхідно, щоб всі компоненти:

0.1.1 мали необхідні розміри, надійну конструкцію механічної і електричної частин, застосо­вані матеріали повинні мати адекватну міцність, відповідну якість, не повинні мати дефектів. Застосування матеріалів, що містять азбест, не дозволяється;

0.1.2 були в робочому стані і своєчасно ремонтувалися. Особливо необхідно підтримувати стабільність зазначених розмірів, не зважаючи на зношення; якщо необхідно, зношені деталі по­трібно замінити.

0.2 Там, де для пояснення тексту наводять приклади, вони не повинні прийматися, як єдина можлива конструкція. Дозволяється будь-яке інше рішення, що призводить до такого ж результату, якщо є гарантія, що за еквівалентної функції підтримується такий же рівень безпеки.

0.3 Метою цього стандарту не є виключення можливості удосконалення нових конструкцій ескалаторів і пасажирських конвеєрів. Нова конструкція повинна щонайменше відповідати вимо­гам безпеки цього стандарту.

0.4 Деякі ескалатори і пасажирські конвеєри призначені для роботи в спеціальних умовах. У цих випадках наводять деякі додаткові вимоги, позначені в цьому стандарті приміткою: «Для громадських ескалаторів і громадських пасажирських конвеєрів». Додаткові рекомендації для еска­латорів і пасажирських конвеєрів цього типу наведено в додатку D (довідковий).

На стадії планування повинно бути оговорено, чи буде це громадський ескалатор або гро­мадський пасажирський конвеєр (критерії та визначення див. 3.9).

0.5 Спеціальні вказівки:

0.5.1 Протипожежний захист і вимоги до будівельної частини в різних країнах різні і поки не були гармонізовані на міжнародному рівні або в Європі.

Таким чином, цей стандарт не може включати специфічні вимоги з протипожежного захисту або з будівельної частини. Проте він рекомендує, щоб за можливості ескалатори і пасажирські конвеєри проектували не з легкозаймистих матеріалів, а з таких, що не можуть легко спалахувати1.

0.5.2 Якщо ескалатори і пасажирські конвеєри повинні працювати в особливих умовах, на­приклад, поза приміщеннями або у вибухонебезпечній атмосфері, або у виняткових випадках, таких як непередбачені аварії, повинні застосовуватися відповідні принципові конструкції, компоненти, матеріали і інструкції з експлуатації, що відповідають особливим умовам.

Додатково рекомендують, щоб для ескалаторів і пасажирських конвеєрів, що експлуатують на відкритому повітрі, замовник забезпечував дах і огорожу.

0.5.3 Якщо як виняток на ескалаторах або пасажирських конвеєрах повинні перевозитися транспортні засоби, наприклад коляски або багажні візки, спеціальні вимоги повинні бути погод­жені між виробником ескалаторів або пасажирських конвеєрів, виробником транспортних засобів і замовником. До цих вимог повинні бути долучені такі вимоги, щоб вибрані транспортні засоби, які дозволяються для перевезення, забезпечували виконання вимог, зазначених у 8.2.1 для східців, тримальних пластин і стрічки. Прийняті вимоги обумовлюються дуже різними умовами, за яких застосування стандартного виробу в межах цього стандарту неможливе.

0.6 Вимоги, що стосуються строків служби ескалаторів і пасажирських конвеєрів, не включено в цей стандарт, тому що вони залежать від місця встановлення і спеціальних вимог замовника.

0.7 Цей стандарт було розроблено з урахуванням у деяких випадках необдуманих дій корис­тувачів. Проте цей стандарт розраховано на нормальну експлуатацію без зловживань.

1 Англійський термін — hot easy to ignite, німецький — schwer entflammbar, французький — difficilement inflammable.
ДСТУ EN 115:2003 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НОРМИ БЕЗПЕКИ ДО КОНСТРУКЦІЇ І ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕСКАЛАТОРІВ І ПАСАЖИРСЬКИХ КОНВЕЄРІВ

НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ К КОНСТРУКЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭСКАЛАТОРОВ И ПАССАЖИРСКИХ КОНВЕЙЕРОВ

SAFETY RULES FOR THE CONSTRUCTIONS AND INSTALLATION OF ESCALATORS AND PASSENGER CONVEYORS

Чинний від 2004-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ


 1. Цей стандарт поширюється на всі нові ескалатори і пасажирські конвеєри (пластинчас­того або стрічкового типу).

 2. Існуючі ескалатори і пасажирські конвеєри не охоплені цим стандартом. Проте рекомен­довано, щоб вони були адаптовані до цього стандарту.

 3. Якщо деякі розміри, зазначені в цьому стандарті, не можуть бути витримані через конст­рукційні умови існуючих будинків, у кожному окремому випадку повинно бути визначено відповідні вимоги, що необхідно виконати.

Примітка. Додатково див. 0.5 і 0.6.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані або недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях у тексті, а перелік публікацій наведено далі. Для датованих посилань пізніші поправки або перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх введено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань необхідно звертатися до останнього видання відповідної публікації.

EN 292-1 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology

EN 292-2 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles and specifications

EN 294 Safety of machinery — Safety distances to prevent danger zones being reached by the upper limbs

prEN 1037 Safety of machinery — Prevention of unexpected start-up

prEN 60068-2-6 Basic environmental testing — Part 2: Tests — Test Fc: Vibration (sinusoidal)

EN 60068-2-27 Basic environmental testing procedures — Part 2: Tests — Test Ea and guidance: Shock

EN 60269-1 Low-voltage fuses — Part 1: General requirements

EN 60439-1 Low-voltage switcher and controller assemblies — Part 1: Type-tested and partially type-tested assemblies

EN 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP code)

EN 60742 Specifications for safety isolating transformers

EN 60947-4-1 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 4: Contactors and motor-starters — Section one: Electromechanical contactors and motor-starters

EN 60947-5-1 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 5: Control circuit devices and switching elements — Section one: Electromechanical control circuit devices

IEC 249-2 Metal-clad base materials for printed circuits — Part 2: Spesifications

IEC 249-3 Metal-clad base materials for printed circuits — Part 3:Special materials

IEC 326-1 Printed boards — Parti: General information for the specification writer

IEC 664-1 Insulation coordination for equipment within low-voltage systems — Part 1: Principles, requirements and tests

IEC 665 A.C. electric ventilating fans and regulations for household and similar purposes

IEC 747-5 Semi-conductor devices — discrete devices and integrated circuits — Part 5: Opto­electronic devicesCENELEC

HD 21.1 S3 Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V — Part 1: General requirements

HD 21.3 S3 Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V — Part 3: Non-sheathed cables for fixed wiring

HD 21.4 S2 Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V — Part 4: Sheathed cables for fixed wiring

HD 21.5 S3 Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V — Part 5: Flexible cables (cords)

HD 22.4 S3 Rubber insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V — Part 4: Cords and flexible cables

HD 323.2.39 Basic environmental testing procedures — Part 2: Tests: Test Z/AMD: Combined sequential cold, low air pressure, and damp heat test

HD 384.4.41 S2 Electrical installations of buildings — Part 4: Protection for safety — Chapter 41: Protection against electric shok

HD 384.5.54 S1 Electrical installations of buildings — Part 5: Selection and erection of electrical equipment — Chapter 54: Earting arrangements and protective conductors
НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

|

EN 292-1 Безпека під час експлуатації машин і механізмів. Основні концепції, загальні прин- ципи конструкції. Частина 1. Основна термінологія, методологіяEN 292-2 Безпека під час експлуатації машин і механізмів. Основні концепції, загальні прин­ципи конструкції. Частина 2. Технічні принципи і характеристики

EN 294 Безпека під час експлуатації машин і механізмів. Безпечні зазори для запобігання улучення верхніх кінцівок у небезпечні зони

prEN 1037 Безпека під час експлуатації машин і механізмів. Запобігання несподіваних за­пусків

prEN 60068-2-6 Основні процедури тестування навколишнього середовища. Частина 2. Тести. Тест Fc і керівництво. Вібрація (синусоїдальна)

EN 60068-2-27 Основні процедури тестування навколишнього середовища. Частина 2. Тести. Тест Еа і керівництво. Шок

EN 60269-1 Запобіжники низької напруги. Частина 1. Загальні вимоги

EN 60439-1 Перемикаючі і керуючі пристрої. Частина 1. Пристрої для типових і частково-типових випробувань

EN 60529 Ступені захисту, забезпечувані огородженнями (код IP)

EN 60742 Характеристики захисних ізолюючих (роздільних) трансформаторів

EN 60947-4-1 Перемикальні і керуючі пристрої. Частина 4. Контактори і пускачі електродви­гунів. Розділ 1. Електромеханічні контактори і пускачі двигунів

EN 60947-5-1 Перемикальні і керуючі пристрої. Частина 5. Ланцюги керування і елементи перемикання. Розділ 1. Електромеханічні ланцюги керування

ІEC 249-2 Матеріали з металевим покриттям для друкарських плат. Частина 2. Характеристики

ІЕС 249-3 Матеріали з металевим покриттям для друкарських плат. Частина 3. Спеціальні матеріали

ІЕС 326-1 Друкарські плати. Частина 1. Загальна інформація для упорядкування специфі­кацій

ІЕС 664-1 Розподіл ізоляції обладнання в межах системи низької напруги. Частина 1. Прин­ципи, вимоги і тести

ІЕС 665 Електричні вентилятори перемінного струму і правила використання для побуто­вих і інших цілей

ІЕС 747-5 Напівпровідникові пристрої. Дискретні пристрої і інтегральні ланцюги. Частина 5. Оптоелектронні пристрої

CENELEC

HD 21 Кабель із полівінілхлорідною ізоляцією для номінальної напруги до 450/750 В включно. Частина 1. Загальні вимоги. Частина 3. Одножильний кабель без екранізування для фіксова­ної проводки. Частина 4. Екранований кабель для фіксованої проводки. Частина 5. Гнучкий кабель (шнур)

HD 22.4 Кабель із гумовою ізоляцією для номінальної напруги до 450/750 В включно. Час­тина 4. Шнури і гнучкі кабелі

HD 323. 2.39 Основні процедури тестування навколишнього середовища. Частина 2. Тести. Тест Z/AMD. Комбінований послідовний тест — холодний, із низьким тиском повітря і з воло­гим нагріванням

HD 384 Електроустановки в будинках. Частина 4. Захист. Розділ 41. Захист від електрошоку

HD 384 Частина 5. Вибір і установка електрообладнання. Розділ 54. Варіанти заземлення і захисні проводи

Замість стандарту HD 21 чинні стандарти: HD 21.1 S3, HD 21.3 S3, HD 21.4 S3, HD 21.5 S3

Замість HD 22.4 — HD 22.4 S3

Замість HD 384 — HD 384.4.41 S2, HD 384.4.54 S2

З ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті застосовують такі терміни з відповідними визначеннями.

3.1 ескалатор (escalator)

Приводна установка із замкнутим сходовим рухомим маршем для переміщення пасажирів вверх або вниз (див. також 0.5.3).

3.2 пасажирський конвеєр (passenger conveyor)

Приводна установка із замкнутою рухомою широкою пішохідною доріжкою (тобто пластини, стрічка) для переміщення пасажирів на одному рівні або між різними рівнями (див. також 0.5.3).

3.3 поручні (handrail)

Рухлива частина, призначена для ручної опори пасажирів.

3.4 гребінка (comb)

Пристрій, що у взаємодії зі східчастим, пластинчастим або стрічковим конвеєром забезпе­чує вхід (схід) пасажирів.

3.5 дефлектор (пристрій відхилення) (deflector device)

Додатковий пристрій для зведення до мінімуму ризику затискання між східцями і фартухом.

3.6 номінальна швидкість (rated speed)

Швидкість пересування східців, пластин або стрічки без навантаження, заявлена виробни­ком як така, на яку ескалатор або пасажирський конвеєр було розраховано, і за якої він повинен працювати.

3.7 кут нахилу (angle of inclination)

Максимальний кут нахилу до горизонталі, під яким рухаються східці, пластини або стрічка.3.8 теоретична пропускна здатність (theoretical capacity)

Кількість людей, що теоретично можуть бути перевезені на ескалаторі або пасажирському конвеєрі за 1 год.

Для визначання теоретичної пропускної здатності приймається, що на одному східці серед­ньої глибини 0,4 м і на 0,4 м видимої довжини пластини або стрічки перевозять:


 1. людину за номінальної ширини z1 = 0,6 м; 1,5 людини за номінальної ширини Z1 = 0,8 м;

 2. людини за номінальної ширини z1 = 1,0 м. Розрахунок теоретичної пропускної здатності:

Сt = V х 3600 х k/0,4,

де Ct — теоретична пропускна здатність (людина /год);v — номінальна швидкість (м/с);

к — коефіцієнт.

Для найбільш загальних розмірів ширини приймаємо:k = 1 для Z1 = 0,6 м;

к = 1,5 для Z1 = 0,8 м;

к = 2 для z1 = 1,0 м.

Розраховані за цією формулою розміри теоретичної пропускної здатності зведено в таблицю 1:

Таблиця 1 — Теоретична пропускна здатність

Номінальна ширина, м

Теоретична пропускна здатність, людина /год

Номінальна швидкість, м/с

0,5

0.65

0,75

0,6

4 500

5 850

6 750

0,8

6 750

8 775

10 125

1,0

9 000

11 700

13 500

3.9 громадські ескалатори (пасажирські конвеєри) (public service escalator (passenger conveyor))

Ескалатори (пасажирські конвеєри), що застосовують в таких умовах:

a) вони є частиною системи громадського транспорту з функцією регулювання початку і кінця

руху;


b) вони придатні для регулярної роботи з навантаженням приблизно 140 год у тиждень із 100%-м гальмівним навантаженням (12.4.4.1 і 12.4.4.3) не менше ніж 0,5 год протягом будь-якого інтервалу в 3 год.

4 . СИМВОЛИ ДЛЯ ПОЗНАЧЕННЯ ОДИНИЦЬ ВИМІРУ

Застосовані одиниці вибрані з Міжнародної Системи одиниць (СІ). Див. таблицю 2.


Таблиця 2 — Перелік символів для величин

Пункт

Пояснення (у порядку, приведеному в документі)

Символ

для величиниОдиниця

3

Теоретична пропускна здатність

сt

люд./год

3

Номінальна швидкість

V

м/с

3

Коефіцієнт ширини східців

к5.1.5.6

Вертикальна відстань між верхнім краєм фартуха або нижнім краєм обшивки і поверхнею східців, пластин або стрічки

h2

MM

5.1.5.7

Кут нахилу між внутрішнім профілем і внутрішньою обшивкою балю­стради

γ

°(град.)

5.1.5.7.1

Горизонтальна частина внутрішнього профілю, що безпосередньо з'єднує внутрішню обшивку балюстради

b4

MM

5.1.5.9

Стійка поручнів, у тому числі поручні в поздовжньому напрямку, виміряні від гребінок

l2

м

5.2.2

Корінна частина зубів гребінки

L15.2.3

Вільна висота вище східців, пластин або стрічки

h4

м

5.2.4

Вертикальна перепона

h5

м

5.2.4

Відстань між центральною лінією поручня і перепоною

b9

м

5.3 і

Номінальна ширина поверхні, що несе навантаження (східця,

Z1

м

8.1.3

пластини або стрічки)5.3

Відстань між опорами

/1

м

7.2

Горизонтальна частина поручня в напрямку площадки, виміряна від основи (кореня) зубів гребінким

7.3.1

Відстань між профілем поручня і напрямною або профілем покриття

b6' b6"

MM

7.3.1

Горизонтальна відстань між зовнішнім краєм поручня і стінами або іншими перепонами

b10

MM

7.3.2

Ширина поручня

b2

MM

7.3.3

Відстань між поручнем і краєм балюстради

b5

MM

7.4

Відстань між центральними лініями поручня

b1

M

7.4

Відстань між фартухами

Z2

M

7.5.1

Відстань між входом поручня в стійки і підлогою

h3

M

7.5.2

Горизонтальна відстань між самою віддаленою точкою, до якої доходить поручень і точкою входу в стійку

L4

M

7.6

Вертикальна відстань між поручнем і носком східця або поверхнею пластини або поверхнею стрічки

h1

M

8.1.1

Висота східця

Х1

M

8.1.2

Глибина східця

Y1

M

8.2.3.2 і

Ширина канавок

b7

MM

8.2.4.2


8.2.3.3 і

Глибина канавок

h7

MM

8.2.4.3


8.2.3.4 і

Ширина виступів

b8

MM

8.2.4.4


8.2.4.6.1.1

Поперечна відстань між опорними роликами

z3

MM

8.3.2.3

Проектний кут зубів гребінки

β

° (град.)

10.1.1

Кут нахилу ескалатора або пасажирського конвеєра

α

° (град.)

11.3.1 і 11.4.1

Глибина заходу гребінки в канавки поверхні східців

h8

мм

11.3.2 і

Зазор між верхнім краєм поверхні східців і коренем зубів гребінки

h6

MM

11.4.2


14.2.1.1

Лінія перетину гребінки

L2

5 ОГОРОЖА, ОБРАМЛЕННЯ, ТРИМАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ І ОСВІТЛЕННЯ

5.1 Огорожа ескалаторів і пасажирських конвеєрів

5.1.1 Загальні вимоги


 1. Усі механічно рухомі частини ескалаторів або пасажирських конвеєрів, повинні бути повністю огороджені панелями або стінами, що не мають отворів. Незалежно від цього є доступні східці, доступні пластини, доступна стрічка і частина поручня, відкритого для користувача. Дозво­ляються отвори для вентиляції.

 2. Дозволяється відсутність огородження рухомих частин, якщо інші засоби (такі як при­міщення з дверима, що замикаються, у які має доступ тільки уповноважений персонал) виключають небезпеку для користувачів.

 3. Скупчення матеріалів (наприклад, густого мастила, олії, пилюки, паперів) є ризиком виникнення пожежі. Отже, повинно бути можливим очищення внутрішньої поверхні огорожі, якщо вона забруднена. Якщо таке очищення неможливе, повинно бути передбачено інші засоби (на­приклад, система розбризкування або інша протипожежна система) для виключення небезпеки пожежі.

 1. Огорожа повинна мати відповідну міцність і стійкість

 2. Оглядові двері і люки

 1. Наявність оглядових дверей і люків потрібно забезпечити тільки там, де це необхідно для інспекції і технічного обслуговування обладнання.

 2. Відмикання оглядових дверей або люків повинне бути можливим тільки за допомогою ключа або іншого відповідного інструмента, що повинен бути тільки в розпорядженні уповнова­жених осіб.

Якщо в приміщення, що розташовані за оглядовими дверми або люками, є можливість ввійти, повинна бути передбачена можливість відмикання цих оглядових дверей або люків зсередини без ключа, навіть якщо вони замкнені.

 1. Оглядові двері або люки, що відкривають доступ на суміжні лінії ескалаторів або пасажирських конвеєрів, потрібно забезпечити контактами безпеки, відповідно до 14.1.2, які запо­бігають можливості роботи ескалаторів або пасажирських конвеєрів під час відкритого положення цих дверей.

 2. Оглядові двері і люки повинні бути без отворів і відповідати вимогам до матеріалу огорожі (див.5.1.2).

5.1.4 Отвори для вентиляції

Зіткнення з будь якими рухомими частинами не повинне бути можливим через вентиляційні отвори (див. 5.4 EN 294:1992).

5.1.5 Балюстради (див. рисунок 2)

5.1.5.1 Балюстради повинні бути встановлені на обох сторонах ескалатора або пасажирського конвеєра. Балюстрада вміщує компоненти, для яких прийнята така термінологія:

5.1.5.1.1 фартух (skirting) А

Частина огорожі, суміжна з зовнішніми краями східців, пластин або стрічки (див. рисунок 2 і 5.1.5.6).

5.1.5.1.2 внутрішній профіль (interior profile) В

Цей профіль з'єднує фартух із внутрішньою обшивкою балюстради.

5.1.5.1.3 внутрішня обшивка балюстради (balustrade interior panelling) — С

Внутрішні панелі між фартухом або внутрішнім профілем і покриттям балюстради нижче поручня.

5.1.5.1.4 настил балюстради (balustrade decking) Е

Цей настил розташовано під поручнем і створює покриття обшивки балюстради.

5.1.5.1.5 зовнішня обшивка балюстради (balustrade exterior panelling) D

Зовнішня обшивка, що від настилу балюстради оточує ескалатор або пасажирський конвеєр.


5.1.5.1.6 стійка балюстради (newel)

Кінець балюстради на площадці, де поручні змінюють напрямок руху.

5.1.5.2 Балюстрада не повинна мати частин, де людина могла б нормально стояти. Повинні бути прийняті відповідні заходи, щоб уникнути потрапляння людей за зовнішній край балюстради, якщо є небезпека падіння.

Як правило, вилізати на балюстраду можливо тільки на нижній площадці, тому що на верхній площадці огорожа або парапет перешкоджають доступу до балюстради. Вилізанню на балюстраду на ділянці нижніх пластин запобігають, наприклад, гладким зовнішнім покриттям балюстради або встановленням додаткових компонентів під прямим кутом до балюстради. 1. Під час надання вертикального зусилля в 900 Н, розподіленого на поверхні поручня на довжині 0,5 м, не повинно бути залишкової деформації, поломки або зсуву будь-яких частин балюстради.

 2. Частини балюстради навпроти східців, пластин або стрічки повинні мати гладку поверх­ню. Покриття або смуги, установлені не в напрямку руху, не повинні виступати більше ніж на 3 мм. Вони повинні бути достатньо жорсткими і мати закруглені або скошені кромки. Покриття і смуги такого типу не дозволено використовувати на фартухах.

З'єднання покриттів у напрямку руху (особливо між фартухами і внутрішньою обшивкою балюстради) повинно бути встановлено таким чином, щоб був зведений до мінімуму ризик за­тискання між ними якогось тіла.

Зазори між внутрішніми панелями балюстради повинні бути не більше 4 мм. Кромки повинні бути закругленими або скошеними.

Внутрішня обшивка балюстради повинна мати адекватну механічну міцність і жорсткість. У разі надання зусилля 500 Н в будь-якій точці внутрішньої обшивки балюстради під прямим кутом на площі 25 см2 не повинні утворюватися зазори більше ніж 4 мм і не повинно бути залишкової деформації (дозволяються монтажні допуски).

Застосування скла для внутрішньої обшивки балюстради дозволяється тільки, якщо це без­осколкове одношарове безпечне скло (скло, доведене до потрібного стану), що має достатню механічну міцність і жорсткість. Товщина скла повинна бути не менше ніж 6 мм.

5.1.5.5 Виступи і увігнутості не повинні мати гострих кутів.

5.1.5.6 Фартухи повинні бути вертикальними. Вертикальна відстань h2 між верхнім краєм фартуха або нижнім краєм з'єднань обшивки, що виступають, або жорсткою частиною дефлекторів (визначення див. 3.5), де вони встановлені, і поверхнею східців, пластин або стрічки неповинна бути менше ніж 25 мм (див. рисунок 2).

5.1.5.6.1 Фартухи повинні бути максимально жорсткими, плоскими і з'єднаними в стик. Проте можуть бути потрібні спеціальні конструкції замість з'єднання в стик для довгих пасажирських конвеєрів у точках, де вони проходять через з'єднання прибудов із будинками.Рисунок 1 — Ескалатор (вертикальна проекція), основні розміриРозміри у міліметрах


Пункт

Основні розміри
5.1.5.9

l2 0,60 м
5.2.2

L1 — корінь зубів гребінки
5.2.3

h4 ≥ 2,30 м
5.2.4

h5 ≥0,30 м
5.3

L1 — відстань між опорами
7.2

L3 ≥ 0,30 м
7.5.1

h3 — від 0,10 м до 0,25 м
7.5.2

L4 0,30 м
7.6

hi — від 0,90 м до 1,10 м
8.2.3.2

b7 —■ від 5 мм до 7 мм (східці і пластини)
8.2.3.3

h7 ≥ 10 мм (східці і пластини)
8.2.3.4

b8 — від 2,5 мм до 5 мм (східці і пластини)
8.2.4.2

b7 — від 4,5 мм до 7 мм (стрічки)
8.2.4.3

h7 ≥ 5 мм (стрічки)
8.2.4.4

b8 — від 4,5 мм до 8 мм (стрічки)
8.3.2.3

(β≤40°
10.1.1

ά — кут нахилу ескалатора або пасажирського конвеєра

11.3.1

h8 ≥ 6 мм (східці і пластини)
11.3.2

h6 ≤ 4 мм (східці і пластини)
11.4.1

h8 ≥ 4 мм (стрічки)
11.4.2

h8 4 мм (стрічки)
14.2.1.1

L2 — лінія гребінкискачать файл


следующая страница >>
Смотрите также:
М. Пономаренко, Б. Лоначевський, В. Величко, К. Ущенко, I. Сікоренко
1490.87kb.
Законное имя иль попросту кличка, Порою понять невозможно, хоть плачь: Нептун Суховеев, Микрона Величко
58.85kb.
Національний фармацевтичний університет посилкіна О. В., Сагайдак Р. В., Громовік Б. П
75.31kb.
Сборник статей Международный Центр Рерихов Мастер-Банк Москва, 2005 Редакционная коллегия
2024.17kb.
Визит белорусской делегации 4 апреля в рамках проведения «Дней культуры республики Беларусь в Донецке»
72.62kb.
5. Оливин-шпинелевая ассоциация из включений в кристаллах алмаза
180.42kb.
Т. М. Костирко, директор бібліотеки Т. В. Пономаренко, спеціаліст бібліотеки
80.81kb.
Секція Моделювання та інформаційні технології в управлінні соціально-економічними системами. Матеріали конференції будуть опубліковані у фаховому виданні «Управління розвитком». Організаційний комітет пономаренко В. С
70.91kb.
Директор Бібліотеки Національного університету кораблебудування ім адм. Макарова Пономаренко Т. В
80.4kb.