takya.ru   страница 1страница 2страница 3
скачать файл

Додаток 1

РЕКОМЕНДАЦІЇ


щодо організації професійно-інформаційної роботи з населенням, яке звертається до державної служби зайнятості

(лист ДЦЗ №ДЦ-06-1131 від 11.07.97р.)


 1. Принципи діяльності.

Професійно-інформаційна робота з населенням будується на принципах:

безкоштовного надання інформаційних послуг всім без винятку верствам населення, а саме: молоді, яка навчається, дорослому зайнятому і незайнятому населенню; особам з обмеженою працездатністю;

самообслуговування та самоінформації громадян, що супроводжуються відповідною консультаційною допомогою;

комплексного характеру послуг, що надаються;

постійного оновлення і актуалізації інформаційних матеріалів;

сприяння усвідомленому індивідуальному професійному вибору та оптимальному працевлаштуванню конкретної особи.
 1. Основні завдання.

Серед завдань, що покладені на державну службу зайнятості, одним із першочергових є надання населенню достовірної, повної та оперативної інформації щодо стану ринку праці регіону, яка здатна сприяти прийняттю кожним громадянином свідомого та самостійного рішення щодо розв’язання питань власної зайнятості, а також послуг, що надаються службою зайнятості відповідно до цього.

Найбільш ефективною формою реалізації цього напряму роботи, як свідчить досвід країн європейської спільноти, є створення в структурах служб зайнятості (в межах відділів професійної орієнтації) підрозділів, що спеціалізуються на наданні населенню послуг з питань професійної інформації.

Вирішуючи питання про удосконалення цього напряму роботи, треба мати на увазі, що мова йдеться не про створення нової організаційної структури, а лише про впровадження нової форми організації роботи відділу профорієнтації центру зайнятості. Впровадження та розвиток такої форми роботи стане в найближчій перспективі ефективним напрямом роботи всіх територіальних центрів зайнятості. 1. Основні функції.

Відповідно до завдань, на спеціалістів з професійної інформації покладаються наступні функції:

надання послуг різним верствам населення шляхом самоінформування та інформування;

забезпечення вільного доступу відвідувачів до інформаційних матеріалів та створення відповідних умов роботи з ними;

участь у проведенні службою зайнятості масових інформаційних заходів;

організація та проведення короткострокових семінарів для безробітних з поглибленої орієнтації щодо зміни професії та техніки працевлаштування;

накопичення, узагальнення та систематизація матеріалів відповідно до напрямів роботи.
 1. Функціональні зони.

Для забезпечення інформаційного напряму роботи створюються функціональні зони з відповідним призначенням:

інформаційна зона (медіотека) призначена для самоінформування та інформування населення (рекомендована площа 60-100кв.м.);

зона групових занять – 40-60 кв.м.;

зона обробки та систематизації інформації, що складається з робочого приміщення для співробітників площею до 20 кв.м. та підсобних приміщень для зберігання допоміжних інформаційних, рекламних та наочних матеріалів площею 10-12 кв.м.


Інформаційна зона (медіотека).

Інформаційна зона розміщується в інформаційному залі, до якого кожному відвідувачу забезпечується вільний доступ. Площа залу визначається залежно від очікуваної кількості відвідувачів та наявного обладнання. На рівні району це може бути кімната або інформаційний куточок.Інформаційний зал оснащується:

пультом управління, стелажами для розміщення інформаційних папок за професіями (спеціальностями);

книжками, журналами, буклетами з інформацією друкованого характеру;

місцями для індивідуальної роботи відвідувачів з інформацією друкованого характеру;

місцями для ознайомлення з відео- та аудіоінформацією;

місцями для роботи з автоматизованими системи;

робочим місцем чергового профконсультанта;

робочим місцем диспетчера.


Зона групових занять.

Відповідне приміщення, призначене для проведення групових занять інформаційного характеру, співбесід, короткострокових семінарів для безробітних щодо зміни професії та техніки працевлаштування. В зоні знаходяться: столи та стільці, відео- і проекційна апаратура, екран, дошка, стенд для розміщення плакатів, робоче місце консультанта, місця відвідувачів.


Зона обробки та систематизації інформації.

Зону призначено для співробітників, які готують матеріали для обслуговування інформаційної зони та зони групових занять. Її приміщення призначене для вивчення, аналізу, узагальнення та систематизації інформаційних матеріалів, їх підготовки до використання, зберігання фонду аудіо- та відеоматеріалів, документації та технічних засобів. Воно оснащене робочими столами та стільцями, персональним комп’ютером, копіювальною технікою, стелажами, сейфом. До цієї зони належить також підсобне приміщення, призначене для зберігання інформаційних, рекламних і наочних матеріалів, копій інформаційних папок, тощо. Оснащення: стелажі, шафи.
 1. Принципи комплектування та зміст інформаційних матеріалів

Інформаційні матеріали доцільно комплектувати блоками, використовуючи наступні носії: • інформаційні папки професій і спеціальностей;

 • відео- та слайдофільми;

 • аудіопрограми;

 • автоматизовані системи;

 • довідники, буклети, проспекти, листівки;

 • тематичні папки та підбірки, тощо.

 • Матеріали повинні інформувати про:

 • основні державні і недержавні підприємства, стан ринку праці та перспективи його розвитку;

 • наявність вільних робочих місць та вакантних посад в регіоні;

 • актуальні для місцевого ринку праці професії і спеціальності;

 • зміст професій, кваліфікаційні вимоги до робітника і перспективи працевлаштування;

 • можливості професійної освіти, підвищення кваліфікації;

 • права та обов’язки безробітних;

 • послуги, що надає населенню служба зайнятості, умови їх отримання та інше.
 1. Носії інформації.

Інформаційні папки.

Папки – один з найпоширеніших носіїв інформаційного матеріалу. Вони містять в собі загальний опис професії (спеціальності) та вимог до неї, перспектив можливого заробітку і працевлаштування.

Розробка інформаційних папок, їх видання та розповсюдження здійснюється централізовано Державним центром зайнятості Мінпраці та соціальної політики України.

Опис професії здійснюється відповідно до встановленого стандарту.

До розробки інформаційних папок можуть залучатися спеціалісти служби зайнятості, інститутів, навчальних закладів, підприємств та організацій.

На місцях інформаційні папки доповнюються матеріалами регіонального змісту (відомості про підприємства, навчальні заклади, рівень заробітної плати та інше).

Підбір певних інформаційних папок щодо характерних для кожного регіону професій (спеціальностей) проводиться відповідно до потреб територіального ринку праці.

Відеоматеріали.

До відеоматеріалів, які використовуються у роботі, належать відеофільми про професії (спеціальності) та комплекти слайдів. Вони стосуються окремої професії чи галузі виробництва та висвітлюють повсякденне професійне життя з типовими умовами та вимогами.Аудіопрограми.

Аудіопрограми подаються у вигляді інтерв’ю з висококваліфікованими робітниками та сприяють отриманню певної інформації щодо окремих професій, умов їх вибору та професійної діяльності. Вони особливо необхідні для громадян, які мають зорові обмеження щодо самоінформування.Автоматизовані системи.

Автоматизовані системи дають змогу кожному відвідувачеві самостійно опрацьовувати різноманітні варіанти вибору та пошуку підходящої професії на основі оцінки власних професійних інтересів та нахилів. Відповідні системи інформують відвідувачів щодо професійних навчальних закладів регіону та держави в цілому, а також знайомлять із актуальними вільними робочими місцями і вакантними посадами.Наочні засоби та роздавальний матеріал.

До цієї групи носіїв відносяться наочні матеріали, що використовуються на групових заняттях. Це – буклети, листівки, проспекти, плакати, періодична преса тощо, що містять в собі інформацію щодо окремих галузей, професій та послуг, які надає громадянам служба зайнятості (в тому числі стосовно громадських робіт та масових заходів).
 1. Кадровий склад та керівництво.

Кадровий склад працівників, які забезпечують інформаційний напрям роботи, визначається в межах існуючого штатного розпису відповідних центрів зайнятості.

Для забезпечення діяльності професійно-інформаційного напряму роботи рекомендується наступна кількість працівників:

у міськрайцентрах із значною кількістю відвідувачів, де створюється інформаційна база в повному обсязі, - 3 особи;

у міськрайцентрах з середньою кількістю відвідувачів, де інформаційна база обмежена кімнатою, кабінетом, куточком тощо, - 2-1 особи (можливо за сумісництвом).

Керівництво організацією роботи групи з професійної інформації покладається на одного з працівників групи, який займає посаду заступника начальника, головного або провідного спеціаліста відділу організації професійної орієнтації.

Відповідно до своїх обов’язків, він:

забезпечує загальне керівництво;

здійснює організаційно-технічне забезпечення;

координує співробітництво з підрозділами територіального центру зайнятості та органами іншого відомчого підпорядкування у межах делегованих повноважень;

за дорученням керівництва відповідного територіального центру зайнятості співпрацює з науково-дослідними та методичними підрозділами з питань розробки нових форм організації роботи.
 1. Організація роботи та функціональні обов’язки працівників.

Організація роботи здійснюється за двома напрямами:

інформаційно-консультаційне обслуговування населення;

робота з інформаційними матеріалами.

Перший напрям роботи реалізується безпосередньо в інформаційній зоні та зоні групових занять і передбачає виконання наступних функцій:

диспетчерське чергування в інформаційному залі;

надання інформаційних консультацій відвідувачам щодо розміщення та підбору інформаційних матеріалів, правил оптимального користування;

використання і регулювання технічних інформаційних засобів, автоматизованих систем;

нагляд за порядком роботи в інформаційному залі;

проведення групових занять.

Під час роботи з інформаційними матеріалами відповідний спеціаліст виконує наступні функції:

збирає, обробляє, узагальнює інформацію щодо професій, що мають підвищений попит на регіональному ринку праці;

приймає участь в підготовці та оновленні професіограм щодо нових професій відповідно до встановленого стандарту;

готує комплекси інформаційних матеріалів з урахуванням використання різноманітних носіїв інформації;

формує довідково-інформаційний фонд;

отримує від відповідних підрозділів ЦЗ необхідні інформаційні матеріали;

приймає участь у організації та проведенні масових інформаційних заходів територіальної служби зайнятості та короткострокових семінарів для безробітних тощо.
Примітка.

Група з професійної інформації створюється на підставі наказу директора територіального центру зайнятості.

На рівні регіону та відповідно до цих рекомендацій розроблюються та затверджуються функціональні обов’язки спеціалістів, вирішується питання відповідальності за збереження майна; визначається кошторис витрат, пов’язаних з утриманням та функціонуванням вказаної групи.

Додаток 2

Організація профінформаційного обслуговування незайнятого населення відповідно до вимог ЄТОН


Для надання клієнтам профінформаційних послуг у структурах ЦЗ створюється відповідний сектор в якому розміщується профінформаційні матеріали: інформаційна література з описом професій (спеціальностей); довідкові матеріали про навчальні заклади, що здійснюють професійне навчання; перелік професій, за якими організовує навчання центр зайнятості, відеоматеріали, які висвітлюють історію підприємства, його виробничу діяльність, соціально-побутову сферу та іншу інформацію, що може зацікавити відвідувача центру зайнятості. Проте, по змозі, ці та інші засоби профінформації доцільно розташовувати в окремому приміщенні – залі професійної інформації. Цей сектор обладнується спеціалізованими місцями для перегляду відеоматеріалів. В інформаційному секторі розташоване робоче місце спеціаліста, який здійснює функції з профінформації.

В ході технологічного циклу обслуговування незайнятих громадян їм надається систематизована інформація, спрямована на допомогу в усвідомленні ситуації, яка складається на місцевому ринку праці, та, виходячи з цього, обрання реальних шляхів щодо можливостей власного працевлаштування або самозайнятості. Тобто, кожний клієнт центру зайнятості, якому не вдалось знайти у секторі самостійного пошуку роботи інформацію про вакансію, що відповідає його бажанням та професійним намірам, обов’язково повинен одержати послугу з професійної інформації.


Організація обслуговування клієнта та оснащення сектора

Робота клієнта у секторі професійної інформації починається з його консультативної співбесіди зі спеціалістом цього сектора, під час якої з’ясовується напрямок та характер інформації, що потрібна клієнтові, визначається її наявність, обсяги, характер інформаційних джерел та їх розміщення у секторі.

Спеціаліст з професійної інформації надає клієнту допомогу у підборі та пошуку необхідних інформаційних матеріалів, визначає йому місце для роботи з матеріалами, пропонує найбільш ефективні форми ознайомлення з інформацією.

Робота клієнта над інформаційними матеріалами будується за принципом самообслуговування, відповідно до якого центр зайнятості забезпечує кожному клієнту вільний доступ до інформаційних матеріалів, що його цікавлять, та умови для самостійного їх опрацювання.

Якщо під час роботи над матеріалами профінформаційного характеру з боку клієнта виникають певні труднощі, спеціаліст сектора має допомогти йому. Час самостійної роботи клієнта з матеріалами обмежується тільки його власним бажанням.

По завершенні роботи клієнта з матеріалами, спеціаліст сектора повинен поцікавитись наслідками його роботи, ступенем задоволеності, вислухати можливі побажання, пропозиції та занотувати їх для урахування в подальшій роботі.


Характер профінформаційних матеріалів

Профінформаційний сектор повинен мати у своєму розпорядженні: • матеріали з описом професій/ спеціальностей (інформаційні папки, буклети, листівки тощо), перш за все з тих професій (спеціальностей), що користуються попитом на даному місцевому ринку праці;

 • перелік професій (спеціальностей), що користуються сталим попитом на регіональному ринку праці;

 • матеріали, що містять перелік професій, за якими центр зайнятості здійснює навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації;

 • довідкові матеріали про навчальні заклади, що здійснюють професійне навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації;

 • перелік основних підприємств, організацій, закладів регіону з розкриттям їх специфічних особливостей та відомості про провідні професії і спеціальності на цих підприємствах;

 • інформацію щодо передумов та можливостей участі в індивідуальній трудовій діяльності і підприємництві за сприянням служби зайнятості;

 • добірки періодичних видань, бюлетенів та оголошень, що містять корисну інформацію для осіб, які шукають роботу.

Зазначені матеріали можуть бути розміщені на таких носіях інформації:

 • друкована продукція (папки, буклети, листівки тощо);

 • відеофільми, слайди;

 • комп’ютерні програми.

З метою підвищення якості та оперативності обслуговування клієнтів усі профінформаційні матеріали повинні бути систематизовані та розміщені у постійних місцях за тематичними блоками. Для спрощення орієнтування клієнтів під час пошуку необхідних матеріалів у секторі доцільно розташувати відповідні покажчики.
Збір та узагальнення профінформаційних матеріалів

Ефективність профінформаційного обслуговування населення в першу чергу залежить від якості інформації, що надається клієнтам, її повноти та достовірності.

Основними принципами надання інформаційної підтримки клієнтам у ЦЗ є: адресність, наочність, лаконічність, доступність розуміння, оперативність, достовірність та упорядкованість.

Матеріали профінформаційного характеру потребують постійної актуалізації, поновлення та корегування. Обов’язки щодо цього покладаються на спеціаліста сектора професійної інформації.

Для виконання цієї роботи йому необхідно налагодити та підтримувати постійні зв’язки з тими підрозділами (а де немає підрозділів – з відповідними спеціалістами) центру зайнятості, які за родом своєї діяльності володіють матеріалами профінформаційного характеру.

Наприклад, відділ професійного навчання може бути постачальником інформації про професії, за якими здійснюється навчання безробітних; учбові заклади, на базі яких воно здійснюється; терміни формування навчальних груп та інших відомостей щодо змісту та умов навчання.

Відділ аналізу ринку праці надасть перелік професій (спеціальностей), що користуються сталим попитом на регіональному ринку праці.

Відділ працевлаштування може дати інформацію про основні підприємства, організації, заклади регіону, специфіку їх діяльності, провідні професії та умови праці за ними.

Відділ організації громадських робіт надасть оперативну інформацію щодо напрямків цієї роботи, терміни та умови їх організації та проведення.

З плану основних робіт центру зайнятості можна отримати інформацію про масові заходи (ярмарки вакансій, професій; конкурси, семінари тощо), що впроваджуються центром зайнятості.

Додатковими джерелами інформації можуть бути засоби масової інформації та кадрові служби підприємств, організацій та установ регіону.

З метою удосконалення інформаційної бази сектора, спеціалістам доцільно вивчати попит на робочу силу в різних джерелах інформації.Обладнання профінформаційного сектора

 1. Стелажі (полиці) для розміщення літератури з описом професій (спеціальностей), довідкових матеріалів про навчальні заклади, що здійснюють професійне навчання.

 2. Телевізор, відеомагнітофон (відеоплеєр) з навушниками для демонстрації відематеріалів про зміст окремих професій.

 3. Етажерка з буклетами та іншою літературою або стіл, для їх розміщення з боковими перегородками, щоб клієнти не заважали один одному.

 4. Стенд для розміщення оперативної інформації.

Робоче місце спеціаліста, який здійснює функції з профінформації

 1. Стіл канцелярський звичайний однотумбовий.

 2. Стілець для спеціаліста.

 3. Стілець для відвідувача.

 4. Один або декілька довгих столів з розставленими по периметру стільцями для самостійної роботи відвідувачів з профінформаційними матеріалами.


скачать файл


<< предыдущая страница   следующая страница >>
Смотрите также:
Міністерство праці та соціальної політики України Державний центр зайнятості Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України (Науково-методичний центр) Інформаційна робота з населенням в державній службі зайнятості
385.41kb.
Самостійна робота №1-2 Державна служба зайнятості України. Послуги державної служби зайнятості
14.63kb.
Міністерство праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим
450.2kb.
Друга міжнародна науково-практична конференція, присвячена актуальним проблемам виховання І навчання людей із особливими потребами, відбулася!
246.06kb.
В лютому офіційний рівень безробіття в Україні підвищився на 0,1 процентних пункту до 3,8%. За даними Державного комітету статистики, на 1 березня 2004 року в Державній службі зайнятості було зареєстровано 1 млн. 83 тис
8.59kb.
Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7514 2008
3336.34kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. №207 порядок видачі ваучерів для підтримання
77.43kb.
Міністерство праці та соціальної політики україни
459.55kb.
Позивач: Зеркалов Дмитро Володимирович
92.48kb.
Методист районного методичного кабінету відділу освіти Голопристанської районної державної адміністрації Руда О. В
118.17kb.
Робота виконана в Державній льотній академії України, Міністерство освіти і науки України, м. Кіровоград
450.6kb.
Організаційна робота
544.19kb.