takya.ru страница 1
скачать файл

 1. Назва модуля: Обчислювальна математика та програмування

 2. Код модуля: ОМП_6042_c01

 3. Тип модуля: обов’язковий

 4. Семестр II, III

 5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 198 (кредитів ЄКТС – 5,5)

аудиторні години – 100 лекції – 32, лаб. роб. – 64)

 1. Лектор: к.ф.-м.н., доцент Демків Ігор Іванович

 2. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

 • користуватися персональним комп’ютером і працювати в мережі;

 • виконувати дії з файлами в середовищі операційної системи;

 • використовувати сучасне програмне забезпечення для розв’язування типових інженерних задач;

 • складати блок-схеми алгоритмів і програми мовою Паскаль, дотримуючись вимог структурного програмування;

 • розв'язувати за допомогою комп’ютера задачі, пов’язані з майбутньою професійною діяльністю.

 1. Спосіб навчання: аудиторне

 2. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

 • пререквізит: лінійна алгебра, математичний аналіз

 • кореквізити: -

 1. Зміст модуля:

Будова комп’ютера. Операційна система Windows. Алгоритмізація процесів обробки даних. Мова Паскаль. Елементи теорії похибок. Визначення коренів алгебраїчних і трансцендентних рівнянь. Розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Обробка експериментальних даних. Інтерполяція функцій. Наближені методи обчислення визначених інтегралів. Наближені методи розв'язування задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь. Наближені методи розв'язування диференціальних рівнянь в частинних похідних.

 1. Рекомендована література:

 • І. Демків, П. Каленюк, І. Клюйник, І. Кравець, Р. Петрович. РОБОТА З ПК. Архітектура ПК. Операційні системи WINDOWS і MS DOS. Текстовий редактор Word 2000. Вступ в INTERNET. Лекції та завдання до лабораторних робіт. – Львів: Каменяр, 2003, - 210 с.

 • . Демків, П. Каленюк, І. Клюйник, І. Кравець, Р. Петрович. Основи прогамування в середовищі турбо-паскаль. Лекції та завдання до лабораторних робіт. – Львів: Каменяр, 2003, - 202 с.

 • Алексеев В.Г., Ваулин А.С., Петрова Г.Б. Вичислительная техника и программирование. - М.: Висшая школа, 1991.

 • Анджейчак І.А. Практикум з обчислювальної математики. Основні числові методи. Ч 1,2.

 1. Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, самостійна робота

 2. Методи і критерії оцінювання:

 • Поточний контроль (20%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, розрахункові роботи,

 • Підсумковий контроль (80 %, іспит): тестування.

 1. Мова навчання: українська.
скачать файлСмотрите также:
Назва модуля: Обчислювальна математика та програмування
19.45kb.
Опис кредитного модуля (дисципліни)
79.84kb.
Назва модуля: Електродинаміка і теорія поля
19.17kb.
Питання на екзамен з дисципліни «Економіко математичне моделювання». Модуль «Математичне програмування»
53.73kb.
Назва модуля: Корозія та захист від корозії
20.03kb.
Лабораторна робота Вивчення інтерфейсу середовища програмування Delphi
446.39kb.
Назва районного управління юстиції
90.99kb.
Тема: Етапи розв’язування задач з використанням комп’ютера. Поняття мови програмування, програмного коду, середовища розробки програм, компілятора
89.99kb.
Практикум (2005): Математика 5-11 (часть 1, диск №1) Математика 5-11
10.32kb.
Назва курсу. Програма навчального курсу із біогеографії
221.79kb.
Тип модуля: обов’язковий. Семестр: Обсяг модуля
23.5kb.
Інформація про лектора: к т. н., ст викладач Марущак У. Д. Результати навчання (цілі та завдання) модуля
20.85kb.