takya.ru страница 1
скачать файл
Перелік дисциплін, які виносяться

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

зі спеціальності «Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації
Методи і засоби захисту інформації

Алгоритмічні мови та програмування

Системи технічного захисту інформації

Інформаційно-аналітичне забезпечення безпеки


Програми дисциплін
Методи і засоби захисту інформації
Класифікація методів і засобів захисту інформації

Основні форми представлення інформації. Основні об’єкти захисту інформації. Технічні засоби прийому, обробки, збереження і передачі інформації (ТЗПІ). Об’єкт ТЗПІ. Основні канали витоку інформації. Класифікація і характеристика технічних каналів витоку інформації. Електромагнітні, електричні і параметричні канали. Повітряні, вібраційні, електроакустичні, оптико-електронні канали. Пасивні (контроль і обмеження доступу на об’єкти ТЗПІ, локалізація випромінювань, розв’язка інформаційних сигналів) та активні (просторове зашумлення, лінійне зашумлення, знищення закладних пристроїв) технічні заходи.Методи і засоби захисту інформації від витоку

технічними каналами

Пасивні та активні методи захисту. Побічне електромагнітне випромінювання. Екранування технічних засобів. Електростатичне екранування. Магнітостатичне екранування. Заземлення технічних засобів. Основні вимоги до системи заземлення. Опір заземлення. Фільтрація інформаційних сигналів. Роздільні трансформатори. Завадопоглинаючі фільтри. Основні вимоги до захисних фільтрів. Просторове і лінійне зашумлення. Основні вимоги до системи просторового зашумлення. Системи «білий шум» та «синфазні завади». Генератори шуму, типи та основні характеристики. Ефективність просторового зашумлення. Системи лінійного зашумлення та їх застосування.Методи і засоби захисту мовної інформації

Звукоізоляція приміщень. Основні вимоги та оцінка ефективності звукоізоляції. Звукоізоляція дверей та вікон приміщення. Використання акустичних екранів. Використання спеціальних кабін. Акустичне маскування. Віброакустичне маскування. Генератори акустичного шуму. Структура та основні характеристики систем активного віброакустичного маскування. Виявлення і придушення диктофонів і акустичних закладок. Детектори диктофонів. Пристрої електромагнітного придушення диктофонів. Системи ультразвукового придушення диктофонів. Особливості та шляхи перехоплення інформації з використанням телефонних ліній. Обмеження інформативних сигналів. Фільтрація інформативних сигналів. Відключення джерел інформативних сигналів. Лінійне зашумлення телефонних ліній. Метод синфазної маскувальної НЧ завади. Метод ВЧ маскувальної завади. Метод ультразвукової маскувальної завади. Метод підвищення напруги. Метод «обнуління». Компенсаційний метод. Метод «випалювання».


Література

1. Хорошко В.А., Чекатов А.А. Методы и средства защиты информации. – К.: ЮНИОР, 2003. – 504 с.

2. Максименко Г.А., Хорошко В.А. Методы выявления, обработки и идентификции сигналов радиозакладных устройств. – К.: ПолиграфКонсалтинг, 2004. – 317 с.

3. Ленков С.В., Перегудов Д.А., Хорошко В.А. Методы и средства защити информации. Т. 1 : Несанкционированное получение информации. – К.: Арий, 2008. – 464 с.

4. Ленков С.В., Перегудов Д.А., Хорошко В.А. Методы и средства защити информации. Т. 2 : Информационная безопасность. – К.: Арий, 2008. – 344 с.

Алгоритмічні мови та програмування


Алгоритмічна мова C#

Принципи об’єктно-орієнтованого програмування. Елементарні типи даних та літерали мови C#, позначення типів даних; цілочисельні літерали та літерали з плаваючою крапкою; символьні та рядкові літерали; логічні літерали. Базові вирази та оператори мови C##: оператор присвоєння; ініціалізація змінних та переліків; перевірка результату ініціалізації; математичні, унарні, складені, порозрядні, логічні оператори; оператори відношення; пріоритети операторів.

Об’єктно-орієнтоване програмування: класи, об’єкти, данні та методи. Успадкування; маскування методів базового класу; модифікатори доступу. Поліморфізм; раннє та пізнє зв’язування; абстрактні класи; перевантаження операторів.

Алгоритмічна мова Сі

Елементи мови C: алфавіт; константи; ідентифікатори, ключові слова, коментарі. Структура програми на мові C: вихідна програма; вихідні файли; виконання програми; поняття про простір імен. Оголошення об'єктів мови C: базові типи даних та області їх значень; синтаксис та правила інтерпретації описувачів. Оголошення змінних; оголошення функції; ініціалізація змінних базових та складних типів; абстрактні імена типів. Вирази та операнди: ідентифікатори; константи; символьні рядки; виклики функцій; індексні вирази. Операції мови C: перетворення типів операндів за замовченням; унарні, мультиплікативні, адитивні операції. Операції присвоєння; пріоритет та порядок виконання операцій; перетворення типів.

Оператори мови С: пустий та складений оператори; оператор-вираз; умовний оператор. Оператори циклу; оператори керування процесом виконання циклу; оператори переходу та повернення. Функції мови С: оголошення та визначення функцій. Виклик функцій; функції із змінним числом аргументів; рекурсивні функції; бібліотека стандартних функцій та її використання. Директиви препроцесору та вказівки компілятору: іменовані константи та макровизначення.
Література

1. Шилдт Г. C#: учебный курс: [пер. с англ.]. – СПб.: Питер; К.: Издательская группа BHV, 2003.

2. Марченко А. Л. Основы программирования на C# 2.0. – БИНОМ. Лаборатория знаний, Интернет-университет информационных технологий. – М.: ИНТУИТ.РУ, 2007.

3. Керниган Б., Ритчи Д., Фьюэр А. Язык программирования Си. Задачи по языку Си: [пер. с англ.]. – М.: Финансы и статистика, 1985.

Системи технічного захисту інформації
Концепція технічного захисту інформації

Системний підхід до технічного захисту інформації. Основні положення. Цілі, завдання і ресурси системи технічного захисту інформації. Принципи побудови системи технічного захисту інформації.Теоретичні основи технічного захисту інформації

Характеристика інформації, що захищається. Поняття про інформацію, що захищається. Види інформації, що захищається. Демаскуючі ознаки об’єктів захисту. Класифікація демаскуючих ознак об’єктів захисту. Властивості інформації як предмету захисту. Носії і джерела інформації. Види загроз безпеці інформації. Джерела загроз безпеці інформації.Вивчення та аналіз загроз інформаційним ресурсам

об’єктів захисту інформації

Загальний огляд основних загроз інформації та способів несанкціонованого доступу до конфіденційної інформації. Класифікація та коротка характеристика технічних каналів витоку інформації. Вивчення та аналіз можливих загроз, здійснюваних по технічним каналам спеціального впливу.Системи активного і комплексного захисту

інформативного сигналу

Завади в системах акустичного і віброакустичного маскування. Системи зашумлення. Акустичні хвилеводи в системах захисту мовної інформації. Комплекси акустичного та віброакустичного захисту інформації. Системи захисту конфіденційних переговорів. Системи захисту телефонних ліній передач. Активні і комбіновані системи захисту інформації від витоку через мережу живлення. Системи захисту радіовипромінювань інформативних сигналів.Основи проектування та розроблення систем захисту інформаційних ресурсів об’єкта

Оцінка потенційної загрози та вибір адекватних засобів захисту. Проект та схема системи захисту. Вибір технічних засобів для організації системи безпеки.


Література

1. Торокин А.А. Основы инженерно-технической защиты информации. – М.: Гелиос АРБ, 2005. – 960 с.

2. Хорев А.А. Способы и средства защиты информации. – М.: МО РФ, 1998. – 316 с.

3. Меньшаков Ю.К. Защита объектов и информации от технических средств разведки. – М.: Изд-во Рос. гос. гуманит. ун-та, 2002. – 399 с.

Інформаційно-аналітичне забезпечення безпеки
Стандарт «Управління інформаційною безпекою – інформаційні технології». Основні положення політики забезпечення інформаційної безпеки

Вимоги стандарту щодо забезпечення інформаційної безпеки. Наслідки у випадку порушення політики безпеки.Організаційні заходи щодо забезпечення безпеки

Класифікація і управління ресурсами. Безпека персоналу та фізична безпека. Відповідність інформаційної системи вимогам стандарту. Управління комунікаціями і процесами та контроль доступу. Сучасні методи та засоби мережного захисту.Концепції та моделі безпеки інформаційних технологій

Процес керування безпекою інформаційних технологій. Елементи безпеки. Керування та планування безпеки інформаційних технологій. Методика безпеки інформаційних технологій. Організаційні аспекти. Вибір стратегії аналізу ризику. Методика та рекомендації щодо захисту інформаційних технологій. Методи керування захистом інформаційних технологій.Вступ до вибору засобів захисту та концепція базової безпеки

Вибір засобів захисту відповідно до типу системи. Вибір засобів захисту відповідно до детальних оцінок. Засоби захисту та базове оцінювання. Вибір засобів захисту відповідно до загроз безпеці. Розроблення базової безпеки організації.Настанова з керування мережною безпекою

Огляд вимог політики інформаційної безпеки щодо мережних архітектур і програм. Огляд характеристик мережі та співвідношення, пов’язані з довірою. Визначення типів ризиків безпеки. Визначення відповідних потенційних сфер застосування засобів захисту. Документування та перегляд варіантів архітектури безпеки.


Література

1. Нормативне забезпечення інформаційної безпеки / С.М. Головань, О.С. Петров, В.О. Хорошко та ін. – К.: ДУІКТ, 2008.2. Давыдов Н. Информационно-аналитическое обеспечение фирмы // Служба безопасности. – 2000. – № 3-4.

3. Кузнецов Н. Учебник по информационно-аналитической работе. – М.: Яуза, 2000.
скачать файлСмотрите также:
Основні форми представлення інформації. Основні об’єкти захисту інформації. Технічні засоби прийому, обробки, збереження І передачі інформації (тзпі). Об’єкт тзпі. Основні канали витоку інформації
68.53kb.
Проектування систем і процесорів обробки радіолокаційної інформації
233.95kb.
Положення про мережу захисників права на доступ до інформації загальні положення Мережа захисників права на доступ до інформації (далі Мережа) створена з
26.57kb.
Роль І місце периферійних пристроїв (ПП) в ієрархії еом та комп’ютерних систем (КС). Класифікація пп. Основні функції, компоненти, характеристики систем уведення-виведення інформації
186.92kb.
Опрет тема 1 1 Загальні відомості про радіолокаційну станцію (рлс). Заняття №1 Загальні відомості про рлс. Основні характеристики рлс І вимоги до них
1319.04kb.
Положення про порядок організації доступу до інформації, що знаходиться у володінні Южноукраїнського міського суду Миколаївської області перелік відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом
15.42kb.
Інститут медіа права громадська організація, яка ставить за мету захист права на свободу слова та свободу інформації, сприяння вільному поширенню інформації та розвитку незалежних засобів масової інформації
45.5kb.
Закону України «Про доступ до публічної інформації»
16.37kb.
Інформації про нематеріальні активи і незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи та розкриття інформації про них у фінансовій звітності
167.73kb.
Інститут масової інформації
253.74kb.
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
418.99kb.
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
1757.17kb.