takya.ru страница 1
скачать файл
Особливості методики вивчення окремих тем

Вивчаючи теоретичний матеріал розділу «Подільність чисел», доцільно звернути увагу учнів на особливості міркування методом неповної індукції. Застосовуючи цей метод для відкриття ознак подільності, доходимо пра­вильного висновку, хоча закономірність, встановлена цим методом, не зав­жди є справедливою. Пошук ознак подільності доцільно здійснювати через евристичну бесіду.

Учні повинні вміти користуватися алгоритмом знаходження НСК і НСД, однак захоплюватися їх обчисленням для великих чисел недоречно, оскільки знаходити НСК і НСД потрібно буде, виконуючи дії над звичайними дроба­ми, де використовують двоцифрові та трицифрові числа. Варто ширше прак­тикувати усні обчислення та штучні методи знаходження НСК і НСД, що зазвичай вимагає навичок у виконанні усних обчислень.

Знаходячи НСК двох чисел, можна запропонувати такі прийоми: а) більше із чисел помножити на 2, 3, 4 й одержаний добуток поділити на менше число; б) проаналізувати числа на подільність на 2, 5, 10, 9, 3, якщо одне з них ділиться, наприклад, на 5, а інше - ні, то його потрібно помно­жити на 5, можливо, одержимо НСК; в) не обов'язково розкладати числа на прості множники, а розкласти на довільні множники, інколи так можна швидше знайти НСД.

Подільність натуральних чисел - найважливіша і найдоступніша складова теорії чисел. У цьому розділі йдеться про речі, зрозумілі навіть учням 6 кла­су, і які містять водночас багато загадок і таємниць. Адже над десятками проблем про прості числа, числа-близнята, досконалі числа тощо провідні математики працюють упродовж багатьох століть, а ці проблеми й досі зали­шаються нерозв'язаними. Нерідко молоді люди зацікавлюються математи­кою і стають відомими математиками насамперед завдяки ознайомленню з простішими проблемами теорії чисел. Тому подільність чисел може бути чу­довою темою факультативних занять у старших класах. Але в 6 класі розши­рювати її не бажано.

До подільності натуральних чисел доводиться неодноразово повертатись учням і в старших класах. Наприклад, ознаки подільності часто використо­вують для ілюстрації необхідних і достатніх умов. Під час опрацювання роз­ділу «Многочлени» учні розв'язують достатню кількість задач на подільність чисел, наприклад: довести, що сума трьох послідовних цілих чисел кратна 3; що сума чисел аЬс, Ьса і саЬ завжди ділиться на 11 і на 97 тощо.

Вивчаючи звичайні дроби, можна використати метод доцільних задач. За допомогою них створюється проблемна ситуація. До пошуку правил вико­нання дій над звичайними дробами залучають учнів, правила формулюють у формі алгоритму. Учні, порівнюючи дроби та виконуючи їх додавання і віднімання, стикаються з труднощами. До того ж частина учнів намагається запам'ятати алгоритм виконання дій додавання і віднімання, не розуміючи, навіщо виконується конкретний крок.

Знаходячи дріб від числа та число за його дробом, значна частина учнів угадує, яку дію потрібно виконати, тому слід шукати методи, прийоми, які допомогли б школярам зрозуміти суть кожного типу задач та їх відмінність. Усвідомити суть задачі допомагає скорочений запис умови, її схематичне зображення. Це допоможе учневі зрозуміти, що в конкретній задачі становить ціле, а що - частину. Сказане вище стосується і основ­них задач на відсотки.

Як свідчить досвід, вивчення теми «Відношення» більшість учнів не запа­м'ятовують ні терміна, ні означення цього поняття, воно залишається для них часткою або дробом.

Аналогічні труднощі трапляються під час вивчення пропорцій, останнє по­ст с

няття сприймається як запис — = —, що має таку властивість: ай = сЬ.

Ь а

Звертаємо увагу, шо пропорцію утворюють чотири числа а, Ь, с, а", які ма­ють таку властивість:а: Ь = с : й

, або асі = Ьс. Основним у цій темі є не означенняпропорції, а п властивість та розв язування рівнянь на основі властивості пропорції.

Поняття прямої пропорційної залежності варто вводити за допомогою такої задачі, зміст якої підкаже учням властивість цієї залежності, а саме: зі збільшенням (зменшенням) однієї величини у кілька разів збільшується (зменшується) інша величина у стільки ж разів. Новим для учнів є поняття «відповідне значення», яким учні користуватимуться, складаючи пропорцію для значень прямо пропорційних величин.

Потрібно навчити учнів використовувати пряму пропорційну залежність, пропорцію для розв'язування задач на відсоткові розрахунки. У цьому розділі розв'язують три основні задачі на відсотки та задачі на обчислення зміни величини у відсотках. Останній тип задач складний для учнів тим, що є два значення однієї величини, і, знайшовши їх різницю, важко зрозуміти, на яке із двох значень потрібно ділити.

Новою для шестикласників є тема «Випадкова подія. Ймовірність випадко­вої події». Поняття цієї теми описуються прикладами, з якими учням уже доводилося мати справу. Це такі поняття, як випадкова подія, вірогідна, неможлива, більш імовірна, менш імовірна, рівноймовірна подія, а також імовірність події. Учням слід пропонувати задачі на обчислення ймовірності тільки рівноймовірних подій.

Для знаходження формул довжини кола та площі круга доцільно пропону­вати учням виконати практичні роботи. Варто звернути увагу і на побудову кругових (секторних) діаграм, оскільки учні не знають, що колу відповідає центральний кут, який дорівнює 360°. Учням можна запропонувати провес­ти діаметр кола, тоді утворяться два розгорнуті кути. Звідси випливає, що круговому секторові, що становить півкруга, відповідає кут, градусна міра якого дорівнює 180°. Будуючи секторну діаграму, вважають, що весь круг становить 100%, тоді на півкруг припадає 50%. Звідси випливає, що на сектор, який становить 1% круга, припадає 180° : 50 = 3,6°. Помноживши 3,6° на відповідне число відсотків, будують кут за допомогою транспортира.

Методика вивчення дій над раціональними числами аналогічна до мето­дики вивчення дій над звичайними дробами. Зауважимо, що учням необ­хідно опанувати правила виконання дій над від'ємними числами та над числами з різними знаками, оскільки виконувати дії над додатними чис­лами (числами без знаків) учні вміють. Інший підхід призводить до того, що значна частика дітей починають вагатися, за яким правилом потрібно додавати числа 5 і 7

Розподіл годин на вивчення окремих тем та кількість тематичних оціню­вань може бути таким.

6 клас

(4 год на тиждень у І семестрі - 64 год, 4 год на тиждень у II семестрі - 76 год, разом 140 год)п/п

Назва теми

Кількість годин

Кількість тематичних оцінювань

1

Подільність чисел

10

1 + вхідне

II

Звичайні дроби

ЗО

3

111

Відношення і пропорції

24

2

IV

Раціональні числа та дії над ними

64

5

V

Повторення і систематизація навчального матеріалу

12

1

Орієнтовне календарно-тематичне планування навчального матеріалу для 6 класів подано у додатку № 1.

Навчання математики у 6-х класах загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за новими підручниками: «Математика, б клас» (автори А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір) видавництва «Гімназія»; «Мате­матика. 6 клас» (автори Г. П. Бевз і В. Г. Бевз) видавництва «Генеза»; «Мате­матика. 6 клас» (автори В. Р. Кравчук, Г. М. Янченко) видавництва «Підруч­ники і посібники».

Ці підручники створено відповідно до Державного стандарту та нової про­грами з математики для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

Структура підручника «Математика. 6 клас» (автори А. Ґ. Мерзляк, В. Б. По­лонський, М. С. Якір) схожа зі структурою підручника математики для 5 класу цього ж авторського колективу. Підручник складається з 4 параграфів, що відповідають 4 основним темам, які вивчаються в 6 класі. Параграфи поділено на пункти. Зміст кожного пункту присвячено певній темі навчальної програми.

Текст підручника написано доступною мовою, що дає змогу учневі в разі потреби самостійно опановувати навчальний матеріал. Цьому сприяє на­явність прикладів розв'язання типових задач, виділення жирним шрифтом слів, шо означають математичні терміни, правил і найважливіших матема­тичних тверджень.

Після кожного пункту наведено питання, призначені для самоперевірки засвоєння теоретичного матеріалу. їх також можна використовувати для кон­тролю знань.

Дидактичний матеріал до кожного пункту розподілено за рівнями склад­ності відповідно до рівнів навчальних досягнень учнів. Для цього нумерація задач забезпечена спеціальними символами. Численний і різноманітний ди­дактичний матеріал дає змогу вчителю організовувати роботу з групами учнів різного рівня. Як правило, сусідні вправи - це пари аналогічних задач. Таке розташування допоможе вчителю організувати закріплення методів роз­в'язування типових задач при виконанні домашньої роботи.

Велика увага приділяється роботі із збереження знань. Для цього після кожного пункту є група задач на повторення, а також розділ «Вправи для повторення за курс 6 класу».Окрім того, у вправах на повторення до кожного пункту створена окрема рубрика «Готуємось до вивчення нової теми» та вказано, які відомості з кур­су математики 5 класу треба повторити.

Розвитку інтересу до предмета сприятимуть цікаві оповідання «Як знайти "золоту середину"», «Нерозумні числа» і «Ніщо і ще менше».

Велика увага приділяється задачам, у яких фігурують конкретні статис­тичні дані, представлено реальні побутові ситуації, використовуються міжпредметні зв'язки та інформація з українознавства.

Задачі підвищеної складності позначено зірочкою «*». Вони не є обов'яз­ковими для розв'язання, а у розділі «Відповіді. Вказівки» є вказівки до роз­в'язування цих задач.

Після кожного пункту є окрема «Задача від Мудрої Сови». Це задачі логі­чного характеру, їх теж можна використовувати в роботі для підвищення інтересу до предмета, розвитку евристичного мислення.

Цей підручник є частиною навчально-методичного комплекту, до якого ще входять: «Книга для вчителя», «Збірник тренувальних вправ і завдань для тематичного оцінювання», «Робочий зошит» для учнів.

Авторський колектив у складі Г. П. Бевз і В. Г. Бевз запропонував своє бачення курсу математики для 6 класу в підручнику «Математика» (видав­ництво «Генеза»).

Відповідно до програми підручник містить чотири розділи. Кожен із них починається короткою мотивацією його вивчення і попереднім схематич­ним оглядом його основного змісту, а закінчується підсумовуючим матеріа­лом, сформульованим у рубриках «Головне в розділі» і «Запитання для само­перевірки». Методичний апарат підручника сприяє забезпеченню ефективної організації навчально-виховного процесу. Виклад теоретичного, задачного і довідкового матеріалів є особистісно орієнтованим і спрямованим на поси­лення творчо-діяльнісного компонента навчання.

Кожний параграф підручника містить теоретичний матеріал у двох части­нах: обов'язковий і додатковий під заголовком «Дізнайтеся більше». Стиму­лом до читання тексту параграфа служать запитання в кінці теоретичної час­тини, що подаються під рубрикою «Перевір себе».

Урізноманітнити уроки вчителю допоможе матеріал з рубрики «Дізнайтеся більше». Можливі різні форми організації роботи учнів з цим матеріалом:

самостійне читання учнями вдома й коротке обговорення прочитаного змісту на наступному уроці;

індивідуальне завдання для окремого учня, який на наступному уроці ро­бить повідомлення для класу;

читання в класі (про себе), з подальшими відповідями на запитання вчите­ля або учнів;

проведення ток-шоу після вивчення відповідного модуля (можна запроси­ти батьків).

Задачний матеріал підручника великий за обсягом і зручний у викорис­танні. Задачі підручника урізноманітнені за вимогами умови (на обчислення, перетворення, дослідження, конструювання), за фабулами (абстрактні, при­кладні, історичні), за видами діяльності (усні, письмові, практичні), за рівнями складності та трудності, за поданням інформації (ребуси, кросворди, таблиці, схеми) тощо. Багато задач подаються у вигляді малюнків.

Усі задачі і вправи підручника до кожного параграфа структурозано у п'ять груп. У кожній рубриці «Виконуємо разом» міститься 3—5 задач із розв'язаннями. Вони допоможуть учням правильно виконувати домашнє завдання, а батькам організувати необхідні консультації.
скачать файлСмотрите также:
Особливості методики вивчення окремих тем Вивчаючи теоретичний матеріал розділу
93.86kb.
Особливості методики вивчення прислів‘їв та приказок на уроках англійської мови
58.76kb.
Опрацювання окремих тем теоретичного курсу «Методики викладання української мови у вищій школі»
18.78kb.
Особливості окремих видів купівлі-продажу
365.37kb.
М. Підлісняк, директор Слобідко-Охрімовецької зош І-ІІ ступенів Методична тека. На допомогу класному керівникові
2259.18kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів від «1» лютого 2011 року
58.6kb.
Основи підприємницької діяльності для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
132.54kb.
Організація навчального процесу з методики української мови. Особливості організації занять з української мови в загальноосвітніх навчальних закладах
137.64kb.
Матеріал: іграшки зайчика та ведмедика, брязкальця, барабан, мішечок. Музичний матеріал
23.38kb.
Урок за типом вивчення нового навчального матеріалу та первинне його закріплення
212.1kb.
Посібник з економічної географії є альтернативним методом подання теоретичного матеріалу, проведення практичних та самостійних занять та перевірки отриманих учнями знань у ході вивчення цього матеріалу
54.63kb.
Даний матеріал може використовуватися в початкових класах на уроках української мови, читання, природознавства
631.52kb.