takya.ru страница 1страница 2страница 3
скачать файл

Передмова
Соціальний звіт за 2012 рік – це підсумковий аналітичний огляд подій, що відбувались протягом 2012 року в Україні в напрямку соціального розвитку.

Звіт містить інформацію щодо: показників економічного і соціального розвитку країни; демографічної ситуації; ринку праці; підвищення соціальних стандартів; реформування оплати праці; розвитку соціального діалогу; удосконалення системи соціального страхування та пенсійного забезпечення; державної підтримки сімей з дітьми, малозабезпечених сімей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; соціального захисту осіб з обмеженими можливостями, громадян похилого віку, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; надання соціальних послуг; захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну; міжнародного співробітництва; наукового забезпечення діяльності Мінсоцполітики.


Звіт розраховано на фахівців, які займаються прогнозуванням та аналізом соціальної політики.
Соціальний звіт підготовлено Департаментом стратегічного планування Мінсоцполітики України.
При підготовці Соціального звіту використані інформаційно-аналітичні матеріали:

Департаментів та самостійних управлінь Мінсоцполітики України;

Державного центру зайнятості;

Держстату України;

Мінекономрозвитку України.


Вступ
У 2012 році соціальна політики була спрямована на виконання завдань та цілей Національного плану дій щодо впровадження економічних реформ, реалізацію соціальних ініціатив Президента України та інших нормативно-правових та законодавчих актів України.

Незважаючи на уповільнення економічного зростання у 2012 році, не було допущено погіршення жодного із соціальних показників. Більш того, забезпечено підвищення усіх соціальних стандартів та гарантій. Зокрема:

- прожиткового мінімуму;

- мінімальної заробітної плати;

- мінімальної пенсії;

- посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки.

У зв’язку із підвищенням прожиткового мінімуму також збільшено розміри соціальних допомог різним категоріям населення, надбавок та підвищень до пенсії та інших виплат, які визначаються на його основі.

Протягом 2012 року неодноразово підвищено мінімальні розміри допомоги по безробіттю та суми щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві.

Рівень середньомісячної заробітної плати за минулий рік підвищився на 14,9 % і становив 3025 гривень. Реальна заробітна плата зросла на 14,4 %.

Розміри посадових окладів працівників бюджетної сфери протягом року підвищились на 19,2 %.

Заборгованість із заробітної плати зменшилась на 84 млн. грн. (або на 8,6 %) і станом на 1 січня 2013 року склала 893,7 млн. гривень.

На ринку праці у 2012 році спостерігались позитивні зрушення. Чисельність зайнятого населення в Україні у 2012 році збільшилася та становила 20 354,3 тис. осіб (у 2011 році - 20 324,2 тис. осіб). Рівень зайнятості у середньому по Україні зріс з 59,2 % до 59,7 %.

Чисельність безробітних зменшилася на 75,5 тис. осіб та становила 1 657,2 тис. осіб у 2012 році. Рівень безробіття населення, за методологією Міжнародної організації праці (МОП), в середньому по Україні знизився з 7,9 % до 7,5 %.

У липні 2012 року Верховною Радою України прийнято Закон України „Про зайнятість населення”, який спрямовано на введення нових механізмів стимулювання роботодавців для створення нових робочих місць та працевлаштування неконкурентоспроможних верст населення.

У 2012 році продовжувалась робота з реформування системи надання соціальних послуг шляхом створення конкурентного ринку соціальних послуг та модернізації діючої інфраструктури.
Основні напрями реформування визначено Стратегією реформування системи надання соціальних послуг, схваленою Урядом у серпні цього року.

Затверджено Перелік соціальних послуг, що надаються особам, окремим соціальним групам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати.

У серпні 2012 року затверджено Державну цільову програму „Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року.

Програма передбачає комплекс заходів та завдань, спрямованих на створення сприятливих умов життєдіяльності для осіб з інвалідністю у сферах благоустрою, транспортної інфраструктури, транспорту, інформації та зв’язку, освіти, праці, культури, туризму, фізичної культури і спорту.

У 2012 році збільшено видатки на забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, що дало змогу на 100 % забезпечити потребу окремих категорій населення у протезно-ортопедичних виробах та кріслах колісних.

Прийнято новий порядок забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, відповідно до якого інвалід самостійно обирає виробника засобу реабілітації.

У 2012 році було передбачено нову бюджетну програму „Заходи із реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем” та кошти для її реалізації в сумі 44,8 млн. грн. і визначено механізм їх використання.

З метою створення системи раннього виявлення та профілактики негативних ситуація в родині, особливо в сім’ях з дітьми та забезпечення 100% охоплення соціальними послугами вразливих верств населення у 2012 році створено інститут соціальних працівників.

Для цього в центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді введено 12 тисяч посад фахівців з соціальної роботи, які працюють у кожній сільській, селищній та міській громадах.

У 2012 році всі регіони забезпечили виконання поставлених Урядом завдань щодо оздоровлення та відпочинку не менше 50 % дітей шкільного віку. Фактично оздоровленням та відпочинком у 2012 році забезпечено 67,7 % дітей шкільного віку в Україні.

У змінах до державного бюджету на 2012 рік з метою збільшення влаштування дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування у сімейні форми виховання збільшено обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 37,8 млн. грн. на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам.

У жовтні 2012 року затверджена Національна стратегія профілактики соціального сирітства на період до 2020 року.Основні показники економічного розвитку України


Показники

2010 рік

2011 рік

2012 рік

Валовий внутрішній продукт, млрд. грн.

1082,6

1302,1

1408,9

у % до відповідного періоду минулого року

104,1

105,2

100,2

Індекс споживчих цін

(грудень у % до грудня попереднього року)109,1

104,6

99,8

Нарахований фонд оплати праці, млрд. грн.

297,1

342,6

394,5

Індекс промислового виробництва

(у % до відповідного періоду минулого року)111,2

108,0

99,5

Обсяг продукції сільського господарства, млрд. грн.

189,4

253,6

258,3

у % до відповідного періоду минулого року

98,5

119,9

95,5

Індекс цін виробників промислової продукції

(грудень у % до грудня попереднього року)
118,7

114,2

100,3
Валовий внутрішній продукт1

За 2012 рік порівняно 2011 роком реальний ВВП України становив 100,2 %, номінальний ВВП склав 1408,9 млрд. грн.

В розрахунку на 1 особу ВВП у 2012 році складає 30901 грн., що у реальному виразі на 0,4 % більше, ніж у 2011 році.

Зростання валової доданої вартості у 2012 році порівняно з 2011 роком зафіксовано за такими видами економічної діяльності як торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку (на 3,9 %), добувна промисловість (на 2,5 %), виробництво та розподілення електроенергії, газу та води (на 2,2 %), охорона здоров’я та надання соціальної допомоги (на 0,9 %), транспорт і зв’язок (на 0,9 %), операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям (на 2,3 %).

Водночас скорочення виробництва валової доданої вартості відбулося у будівництві (на 8,8 %), фінансовій діяльності (на 6,5 %), сільському господарстві (на 4,3 %), переробній промисловості (на 3,5 %), державному управлінні (на 2,9 %), у галузі освіти (на 1,5 %).

Промисловість2


У грудні 2012 року порівняно з листопадом 2012 року загальний обсяг випуску промислової продукції зменшився на 3,9 %.

У переробній промисловості зменшення обсягів промислового виробництва склало 7,8 %. Зменшились обсяги металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів (на 10,2 %), з виробництва коксу, продуктів нафтоперероблення (на 0,9 %), із виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції (на 25,6 %), целюлозно-паперового виробництва, видавничої діяльності (на 7,6 %), з оброблення деревини та виробництва виробів з деревини, крім меблів (на 10,7 %), машинобудування (на 0,3 %), легкої промисловості (на 6,2 %), харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 11,2 %).

У добувній промисловості обсяг випуску промислової продукції у грудні порівняно з листопадом 2012 року зменшився на 5,4 %, у т.ч. у добуванні корисних копалин, крім паливно-енергетичних – на 7,0 %, у добуванні паливно-енергетичних корисних копалин – на 4,2 %.

У виробництві та розподіленні електроенергії газу та води обсяги виробництва збільшилися на 17,8 %.
Торгівля

За 2012 рік експорт товарів склав 68809,8 млн.дол. США, імпорт – 84658,1 млн.дол. Порівняно з 2011 роком експорт збільшився на 0,6 %, імпорт – на 2,5 %. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі становило – 15848,3 млн.дол. (за 2011 рік також від’ємне – 14214 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 215 країн світу.


Обсяги експорту товарів до країн СНД становили 36,8 % від загального обсягу експорту, Азії – 25,7 %, Європи – 25,3 %, у т.ч. до країн Європейського Союзу – 24,8 %, Африки – 8,2 %, Америки – 3,8 %, Австралії і Океанії – 0,1 %.

Найсуттєвіші експортні поставки здійснювались до Російської Федерації – 25,6 % від загального обсягу експорту (залізничні локомотиви, чорні метали, механічні машини).

Основу товарної структури українського експорту складали чорні метали та вироби з них – 26,4 % від загального обсягу експорту (зменшення обсягів на 14,7 % проти 2011р.). Продукти рослинного походження становили 13,4 % (збільшення на 66,6 %), мінеральні продукти – 11,1 % (зменшення на 25,4 %), механічні та електричнімашини – 10,2 % (збільшення на 4 %), засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 8,7 % (збільшення на 22,8 %), продукція хімічної та пов’язаних з неюгалузей промисловості – 7,4 % (зменшення на 6,1 %), жири та олії тваринного аборослинного походження – 6,1 % (збільшення на 24 %), готові харчові продукти – 5,1 % (збільшення на 18,9 %).

Імпорт з країн СНД становив 40,7 % від загального обсягу, Європи − 32,5 %, у т.ч. з країн Європейського Союзу − 30,9 %, Азії − 20,2 %, Америки – 5,3 %, Африки – 1 %, Австралії і Океанії – 0,2 %.

У загальному обсязі імпорту найбільші надходження здійснювались з Російської Федерації − 32,4 % (палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки, механічні машини, чорні метали), Китаю − 9,3 % (електричні та механічні машини, взуття), Німеччини − 8 % (механічні машини, засоби наземного транспорту, крім залізничного, фармацевтична продукція), Білорусі – 6 % (палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки, засоби наземного транспорту, крім залізничного, добрива), Польщі – 4,2 % (палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки, пластмаси, полімерні матеріали, папір та картон), США – 3,4 % (палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки, механічні машини, засоби наземного транспорту, крім залізничного) та Італії – 2,6 % (механічні та електричні машини, пластмаси, полімерні матеріали).

Найактивніше здійснювали експортно-імпортні операції підприємства м.Києва, Донецької, Дніпропетровської, Київської, Луганської та Одеської областей.Сільське господарство


Виробництво сільськогосподарської продукції в усіх категоріях господарств за 2012 рік зменшилось на 4,5 % порівняно з 2011 роком, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – на 6,5 %, у господарствах населення – на 2,4 %.

За 2012 рік виробництво продукції рослинництва в усіх категоріях господарств зменшилось на 8,2 % проти 2011 р., у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – на 10,9 %, у господарствах населення – на 4,6 %.

Загальний обсяг виробництва тваринництва у 2012 році порівняно з 2011 роком збільшився на 3,8 %, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – на 7,6 %, у господарствах населення – на 1,2 %.

За 2012 рік порівняно з 2011 роком в усіх категоріях господарств обсяги виробництва м’яса (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі) збільшились на 3,4 %, обсяги виробництва молока - на 2,7 %, яєць – на 2,3 %.
Фонд оплати праці

Нарахований фонд оплати праці у січні - грудні 2012 року по відношенню до відповідного періоду 2011 року збільшився на 15,2 % і становив 394,5 млрд. гривень.


Демографічна ситуація
На 1 січня 2013 року в Україні, за оцінкою, проживало 45553,0 тис. осіб. Упродовж січня - грудня 2012 року чисельність населення зменшилась на 80,6 тис. осіб. Водночас з початку року зафіксовано міграційний приріст населення (61,8 тис. осіб).

Населення країни зменшується виключно за рахунок природного скорочення. Скорочення чисельності населення спостерігалось в усіх регіонах країни, крім Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Рівненської, Чернівецької областей та м. Києва, де зареєстровано природний приріст населення – 1636, 4155, 300, 4014, 271 та 6047 осіб відповідно.


Також мала місце значна диференціація рівня народжуваності: від 9,4 народжених на 1000 жителів у Чернігівській до 15,9 у Рівненській областях.
У січні-грудні 2012 року порівняно з відповідним періодом попереднього року рівень смертності залишився на рівні 14,5 померлих на 1000 жителів, водночас в Чернігівській області цей показник найвищий – 18,6 померлих на 1000 жителів, а найнижчий – у м. Києві 9,8 померлих на 1000 жителів.

Міграційний приріст населення країни за цей час зріс на 44748 осіб. Кількість прибулих у країну на постійне проживання становила 76,4 тис. осіб, а кількість вибулих – 14,5 тис. осіб.
Забезпечення зайнятості населення та розвиток ринку праці

Зайнятість та беробіття

У 2012 році на ринку праці України спостерігалися позитивні тенденції щодо зростання занятості населення та скорочення безробіття.

Так, за даними Держстату України, у 2012 році чисельність зайнятого населення віком 15-70 років зросла (порівняно з 2011 роком) на 30,1 тис. осіб і становила 20 млн. 354,3 тис. осіб. Чисельність безробітного населення віком 15-70 років за означений період зменшилась на 75,5 тис. осіб та становила 1 млн. 657,2 тис. осіб.

Рівень зайнятості населення віком 15-70 років зріс з 59,2 % у 2011 році до 59,7 % у 2012 році. Рівень безробіття населення, визначений за методологією МОП, знизився за цей період з 7,9 % до 7,5 % економічно активного населення віком 15-70 років.

Зростання рівня зайнятості та зниження рівня безробіття відбулося в усіх регіонах країни. Найвищий рівень зайнятості спостерігався у м. Києві (64,5 %), м. Севастополі (62,2 %), АР Крим (62,1 %), а найнижчий у Івано-Франківській (54,1 %), Тернопільській (55,5 %) та Закарпатській (57,5 %) областях.

Найвищий рівень безробіття зафіксовано у Рівненській, Тернопільській та Чернігівській областях (по 9,8 %), найнижчий - у м. Києві (5,5 %), м. Севастополі (5,9 %), АР Крим та Одеській області (по 5,8 %).


Робота Державної служби зайнятості

На обліку в державній службі зайнятості протягом 2012 року перебувало 1826,1 тис. незайнятих громадян, в тому числі мали статус безробітного 1353,2 тис. осіб, з яких 1138,5 тис. осіб отримували допомогу по безробіттю.

Слід відмітити, що можливості працевлаштування безробітних є обмеженими. Кількість наявних вакансій після 2008 року скоротилася удвічі та протягом 2009-2011 років коливалася у межах 1,1-1,2 млн. одиниць. У 2012 році тренд не змінився. Кількість вакансій, заявлених роботодавцями, становила 1,2 млн. одиниць.
Станом на кінець 2012 року на 1 вакансію в середньому по Україні претендувало 11 осіб проти 8 осіб, станом на кінець 2011 року. Значною проблемою є невідповідність попиту і пропозиції на ринку праці у професійно-кваліфікаційному розрізі. Так, станом на кінець 2012 року на одне вільне робоче місце претендували: серед кваліфікованих робітників з інструментом та професіоналів – 6 осіб, серед фахівців – 9, серед законодавців, вищих державних службовців, керівників, менеджерів – 12, серед осіб без спеціальної підготовки – 13, серед працівників торгівлі та сфери послуг та робітників з обслуговування технологічного устаткування – 15, серед технічних службовців – 22, серед кваліфікованих робітників сільського господарства – 33 особи.

Державна служба зайнятості здійснює заходи сприяння зайнятості населення, зокрема пошук підходящої роботи, працевлаштування громадян, надання інформаційних, консультаційних та профорієнтаційних послуг, підвищення конкурентоспроможності незайнятих громадян шляхом організації професійного навчання, організації тимчасових громадських робіт тощо.

За направленням державної служби зайнятості у 2012 році чисельність незайнятих громадян, які були працевлаштовані збільшилася та становила 764,4 тис. осіб, зокрема, шляхом надання дотацій роботодавцям було працевлаштовано 45,5 тис. осіб; за рахунок виплати допомоги по безробіттю одноразово 11,2 тис. безробітних організували підприємницьку діяльність. Рівень працевлаштування зріс та склав 41,9 %.
Протягом 2012 року профорієнтаційними послугами державної служби зайнятості охоплено 4,1 млн. осіб, з них – понад 1,7 млн. незайнятих осіб, 1,6 млн. осіб, які навчаються у навчальних закладах різних типів. Профорієнтаційна робота, направлена насамперед на молодь, як на найбільш уразливу групу населення, містить комплексні масові заходи навчального та тренінгового характеру, інтерактивні, змагальні, ігрові, презентаційні заходи, які допомагають у виборі майбутньої професії з урахуванням потреб регіонального ринку праці.

Вимоги роботодавців до кваліфікації, компетенції та досвіду роботи претендентів на роботу постійно зростають. Для забезпечення відповідності професійно-кваліфікаційного рівня громадян, що шукають роботу, вимогам роботодавців, державна служба зайнятості організовує професійне навчання безробітних. Надання соціальних послуг з професійного навчання, в першу чергу, орієнтовано на організацію професійного навчання безробітних, які не мають професії, або займали місця, які не потребують професійної підготовки, на підвищення кваліфікаційного розряду робітників з числа безробітних, які тривалий час перебувають на обліку, розширення компетенції шляхом стажування або спеціалізації безробітних.

У 2012 році до професійного навчання за направленням служби зайнятості було залучено 221,1 тис. безробітних громадян, що на 5,4 тисяч більше, ніж у 2011 році. Рівень охоплення профнавчанням становив 16,3 % проти 15,4 % у 2011 році.

В оплачуваних громадських роботах у 2012 році брали участь 369,0 тис. осіб. Рівень залучення незайнятих громадян до таких робіт зріс до 20,2 %.
Підвищення якості та конкуренто­спроможності робочої сили

Міністерством упродовж 2012 року проводилась робота щодо підвищення якості та конкурентоспроможності робочої сили, удосконалення професійного навчання працівників безпосередньо у роботодавця.

В результаті проведеної роботи Верховною Радою України прийнято Закон України „Про професійний розвиток працівників”, яким унормовується система професійного навчання працівників на виробництві із врахуванням перспективного європейського досвіду у цій сфері, зокрема запроваджується неформальне навчання працівників, що дозволятиме підприємствам оперативно здійснювати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів відповідно до потреб виробництва; передбачається створення системи підтвердження результатів неформального навчання працівників, визначені основні напрями діяльності і завдання роботодавців та участь профспілок у сфері професійного розвитку працівників, вводиться норма щодо підвищення кваліфікації працівників не рідше одного разу на п′ять років.

Для підвищення якості професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з вищою освітою та кваліфікованих робітників протягом 2012 року Міністерство взяло участь в опрацюванні та погодженні в установленому порядку проектів Методичних рекомендацій щодо розроблення Державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій на основі компетентнісного підходу, 54 державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій, 151 освітньо-кваліфікаційних характеристик випускників вищих навчальних закладів, як складових стандартів вищої освіти, та 58 типових навчальних планів та програм за робітничими професіями.


Управління процесами зовнішньої трудової міграції

З метою врегулювання процесів зовнішньої трудової міграції та відповідно до рішення, прийнятого 6 липня 2012 року на засіданні Ради з питань трудової міграції громадян України, створено експертну робочу групу з доопрацювання законопроекту „Про зовнішню трудову міграцію”.

Упродовж року проведено 3 засідання зазначеної робочої групи, в грудні доопрацьований законопроект надіслано на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади. Робота у зазначеному напрямі продовжується.Розвиток соціального діалогу

Розвиток соціального діалогу

Процес побудови демократичної соціальної держави європейського рівня потребує удосконалення соціально-трудових відносин та приведення їх у відповідність до європейських норм. В першу чергу, це стосується розвитку соціального діалогу та створення ефективних тристоронніх органів.

Урядом забезпечується постійна співпраця із сторонами соціального діалогу у формі консультацій, обміну інформацією, узгоджувальних процедур та колективних переговорів. Повноважні представники соціальних партнерів беруть участь у засіданнях Кабінету Міністрів України, входять до складу колегій, громадських рад, утворених при центральних та місцевих органах виконавчої влади.

Упродовж 2012 року продовжувалась робота над впровадженням норм Закону України „Про соціальний діалог в Україні” у повному обсязі.

У лютому 2012 року розпочала свою діяльність новоутворена Національна тристороння соціально-економічна рада у статусі постійно діючого органу для ведення соціального діалогу.

Схвалено Типове положення про територіальну тристоронню соціально-економічну раду.

Впродовж 2012 року продовжувалась робота по удосконаленню нормативно-правової бази з питань соціального діалогу. На виконання прикінцевих положень Закону України „Про соціальний діалог в Україні” Верховною Радою України прийнято Закон „Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення їх у відповідність із Законом України „Про соціальний діалог в Україні” (від 17.05.2012 № 4719-VI), яким внесено зміни до 15 чинних законів, зокрема, „Про Кабінет Міністрів України”, „Про центральні органи виконавчої влади”, „Про місцеві державні адміністрації”, „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, до низки законів з питань загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Удосконаленню партнерських відносин сприяло прийняття нового Закону України „Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності” (від 22.06.2012 № 5026-VI) та Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення сторін колективних переговорів” (від 16.10.2012 № 5458-VI).

Протягом 2011 – 2012 років в Україні реалізовувався Проект технічного співробітництва Міжнародної організації праці „Удосконалення колективних переговорів і дотримання трудового законодавства в Україні” за фінансової підтримки Уряду Канади .

В рамках його реалізації здійснено ґрунтовне дослідження правових норм та існуючої практики ведення колективних переговорів в Україні, тристоронніми партнерами обговорені та узгоджені Рекомендації як щодо удосконалення законодавчої бази, так і існуючих практик ведення колективних переговорів на всіх рівнях соціального діалогу.

З метою врегулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин та узгодження інтересів працівників і роботодавців на кінець 2012 року було укладено і діє на сьогодні 95 галузевих і 27 регіональних (територіальних) угод.

За даними Держстату станом на 31 грудня 2012 року в цілому по Україні укладено та зареєстровано 101 712 колективних договорів, що складає 103,2 % до відповідного періоду 2011 року. Колективно-договірним регулюванням соціально-трудових відносин охоплено 8 730,0 тис. осіб, або 81,4 % до облікової кількості штатних працівників.

Протягом 2012 року органами виконавчої влади здійснювалась реалізація положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010 – 2012 роки.

1 жовтня 2012 року офіційно розпочалися колективні переговори з укладення Генеральної угоди на новий строк.

Кількість працівників, охоплених колективними договорами по регіонах у відсотках до облікової кількості штатних працівників станом на 31 грудня 2012 року


Підвищення рівня життя населення та подолання бідності

Доходи населення

За даними Держстату України за 2012 рік номінальні доходи населення збільшилися на 11,1 % порівняно з 2011 роком.

Наявний доход, який може бути використаний населенням на придбання товарів та послуг, збільшився на 10,3 %, а реальний наявний, визначений з урахуванням цінового фактору, – на 9,7 %.


Наявний доход у розрахунку на одну особу за 2012 рік становив 23931,1 грн., що на 10,6 % більше, ніж у попередньому році.

Питома вага заробітної плати в структурі доходів населення становила 42,2 %. Доходи у виді прибутку та змішаного доходу складали 15,1 %, доходи від власності, одержані – 5,3 %, а соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти – 37,4 %.Державні соціальні стандарти та гарантії

У 2012 році забезпечено підвищення соціальних стандартів та гарантій. Забезпечено підвищення базового державного соціального стандарту - прожиткового мінімуму більшими темпами, порівняно з рівнем інфляції.

Розмір прожиткового мінімуму у 2012 році збільшився на:

-  10,5 % – для дітей до 6 років (з 870 грн. у грудні 2011 року до 961 грн. у грудні 2012 року);

-  14,9 % – для дітей від 6 до 18 років (з 1042 до 1197 грн.);

-  12,9 % – для працездатних осіб (з 1004 до 1134 грн.);

-  10,5 % – для осіб, які втратили працездатність (з 800 до 884 грн.).


Індекс споживчих цін за 2012 рік становив 99,8 %.

Відповідно до підвищення прожиткового мінімуму збільшилися розміри державних соціальних гарантій.

Так, розмір мінімальної заробітної плати зріс на 12,9 % (з 1004 грн. у грудні 2010 року до 1134 грн. у грудні 2011 року).

Розмір мінімальної пенсії збільшився на 10,5 % (з 800 грн. до 884 грн.).

Крім того, забезпечено зростання розмірів державної допомоги малозабезпеченим сім’ям та сім’ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям інвалідам.

З метою дотримання державних соціальних гарантій, оцінки рівня та якості життя населення здійснюється постійний моніторинг застосування державних соціальних стандартів та нормативів.

Для спостереження за динамікою рівня життя в Україні на основі статистичних даних про рівень споживчих цін Мінсоцполітики щомісячно розраховує фактичний розмір прожиткового мінімуму на одну особу, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення.


Фактичний розмір прожиткового мінімуму у 2012 році


в розрахунку

на місяць:січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

на одну особу

1100

1106

1111

1110

1115

1130

1118

1097

1093

1099

1111

1115

для дітей віком до 6 років

1034

1040

1043

1042

1047

1059

1045

1027

1023

1030

1045

1053

для дітей віком від 6 до 18 років

1319

1326

1334

1332

1333

1345

1327

1308

1305

1312

1332

1343

для працездатних осіб

1162

1170

1175

1174

1179

1200

1189

1164

1159

1165

1175

1177

для осіб, які втратили працездатність

870

874

877

876

881

890

882

868

866

870

881

886

Дані про фактичний прожитковий мінімум щомісячно оприлюднюються на офіційному сайті Мінсоцполітики.


Ціни на споживчому ринку

Загальний індекс на споживчі товари та послуги за даними Держстату України за 2012 рік склав 99,8 %.

За 2012 рік зросли ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби – на 7,0 %, житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива – на 0,7 %, предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла – на 0,5 %, охорону здоров’я – на 2,0 %, транспорт – на 4,1 %, зв’язок – на 1,4 %, відпочинок і культуру – на 0,2 %, освіту – на 4,4 %, ресторани та готелі – на 2,8 %, різні товари та послуги – на 2,2 %.

Знизились ціни на продукти харчування та безалкогольні напої – на 2,3 %, одяг і взуття – на 2,3 %.

З метою підтримання купівельної спроможності населення здійснюється індексація грошових доходів відповідно до Закону України „Про індексацію грошових доходів населення” та Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078 (із змінами).

Індексації підлягають грошові доходи в межах прожиткового мінімуму, встановленого для відповідних соціальних і демографічних груп населення, у разі коли індекс споживчих цін перевищує встановлений поріг індексації 101 %.
Показники бідності

У 2012 році продовжено виконання завдань та заходів, визначених Державною цільовою соціальною програмою подолання та запобігання бідності на період до 2015 року.

З метою спостереження та проведення моніторингу показників бідності наказом Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Мінфіну, Держстату та НАН України від 08.10.2012 № 629/1105/1059/408/612 затверджена Методика комплексної оцінки бідності.


Основою для проведення моніторингу показників бідності є дані комплексного вибіркового обстеження умов життя домогосподарств, що здійснює Держстат України. Розрахунки здійснюються Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України.

Оцінка бідності здійснюється за відносними та абсолютними критеріями:за абсолютними критеріями:

- межа абсолютної бідності (за критерієм прожиткового мінімуму);

- межа абсолютної бідності (за критерієм вартості добового споживання на рівні 5 доларів США відповідно до паритету купівельної спроможності);

за відносними критеріями:

- межа бідності, визначена за відносним критерієм 75 % медіанного рівня середньодушових еквівалентних сукупних витрат (відносний критерій);

- межа крайньої бідності, визначена за відносним критерієм 60 % медіанного рівня середньодушових еквівалентних сукупних витрат (крайня бідність).
РІВЕНЬ БІДНОСТІ ЗА АБСОЛЮТНИМ КРИТЕРІЄМ
Межа бідності за критерієм прожиткового мінімуму (доходи нижче прожиткового мінімуму) за 9 місяців 2012 року становила 1033 грн., що на 128 грн. або 14,1 % більше ніж її значення за відповідний період попереднього року (905 грн.).
Рівень бідності за критерієм прожиткового мінімуму становив 9,9 %.

Еквівалентні витрати нижче межі бідності, визначеної ООН для країн Центральної та Східної Європи (вартість добового споживання на рівні 5 доларів США) становили 603 грн. Рівень бідності за цим критерієм становив 2,2 %.
РІВЕНЬ БІДНОСТІ ЗА ВІДНОСНИМ КРИТЕРІЄМ
Межа бідності за відносним критерієм за 9 місяців 2012 року становила 1108 грн. на місяць і перевищила значення відповідного періоду попереднього року на 61 грн. або на 5,8 %.Рівень бідності за відносним критерієм становив 26,0 %.

Межа крайньої бідності становила 887 грн., і перевищила значення відповідного періоду попереднього року на 49 грн. або на 5,8 %.

Рівень крайньої бідності становив 11,7 %.

Коефіцієнт глибини бідності, який визначає наскільки серед бідного населення переважає вкрай бідне населення становив 21,2 %.
Рівень бідності за типами домогосподарств

Показник рівня бідності у домогосподарствах з дітьми становив 32,8 %.

Найнижчий рівень бідності спостерігається в домогосподарствах з однією дитиною, який становив 28,0 %.

Зниження рівня бідності відбулося у домогосподарствах з чотирма та більше дітьми – на 5,7 відс. пункти.

Збільшення рівня бідності відбулося у домогосподарствах з однією дитиною – на 2,5 відс. пункти, з трьома та більше дітьми – на 3,0 відс. пункти, з дітьми до трьох років – на 0,1 відс. пункти.У домогосподарствах без дітей рівень бідності становив 18,0 %.
Рівень бідності серед працюючих становив 21,0 %,

серед дітей до 18 років – 33,3 %,

серед осіб пенсійного віку – 22,4 %.


Рівень бідності за типом населеного пункту
В сільській місцевості рівень бідності за 9 місяців 2012 року становив 36,1 %, а у містах цей показник становив 21,2 %.Рівень бідності по регіонах
З 26 досліджувальних регіонах у 11 регіонах відбулося зменшення рівня бідності. Найнижчий показник рівня бідності є у місті Києві, який становив 7,5 %.
Значно знизився рівень бідності в Луганській (з 29,8 % до 20,7 %), Житомирській (з 38,8 % до 31,4 %), Закарпатській (з 30,6 % до 25,7 %), Миколаївській (з 17,9 % до 14,1 %), Львівській (з 34,8 % до 31,6 %), Чернігівській (з 23,8 % до 21,3 %), Хмельницькій (з 34,7 % до 33,5 %), Запорізькій (з 14,3 % до 13,2 %), Дніпропетровській (з 29,6 % до 28,6 %), Донецькій (з 21,5 % до 20,7 %) та у Вінницькій (з 23,4 до 23,1 %) областях.
Збільшення рівня бідності відбулося у 15 регіонах.Зростання показників бідності обумовлюється рядом причин:

1) Сповільнення економічного зростання. Активізація розвитку економіки, поліпшення систуації на ринку праці та підвищення ефективності зайнятості має вплинути на покращення показників бідності.

2) Невирішеним залишається питання щодо погашення заборгованості із заробітної плати.

3) Підвищенням мінімальних державних соціальних стандартів та гарантій не має суттєвого впливу на показники бідності, оскільки не всі доходи населення мають прив’язку до гарантій, які визначаються на основі прожиткового мінімуму.

4) В домогосподарствах з дітьми зростання доходів дорослих розпорушується на всіх членів домогосподарства. Аналогічна ситуація в домогосподарствах, де є безробітні.

5) Спостерігається низький рівень доходів в сільській місцевості.

6) Залишається високим рівень бідності серед домогосподарств з дітьми, в найгіршій ситуації перебувають багатодітні сім’ї.

Подолання бідності є комплексною проблемою, розвязання якої залежить в першу чергу від розвитку вітчизняної економіки, підвищення рівня освіти та забезпечення ефективної зайнятості населення та відповідного підвищення доходів громадян.

Нарощування національного виробництва та розвиток нутрішнього ринку має вплинути на покращення показників бідності.


Витрати і ресурси домо­господарств України

Середньомісячні загальні доходи одного домогосподарства за 9 місяців 2012 року склали 3976 гривень. Міське домогосподарство отримувало в середньому за місяць 4114 грн., сільське – 3667 гривень. У середньому на одного члена домогосподарства еквівалентні3 загальні доходи (далі – загальні доходи) становили 1885 грн. на місяць, у міських домогосподарствах – 1987 грн., у сільських – 1674 гривень.

Свої потреби домогосподарства задовольняли за рахунок ресурсів, які надходили з різних джерел. Середньомісячні сукупні ресурси пересічного домогосподарства за 9 місяців 2012 року склали 4088 грн., міського – 4222 грн., сільського – 3786 грн. і зросли порівняно з січнем-вереснем 2011 року у цілому по Україні та в міських поселеннях – на 7 відс., у сільській місцевості – на 8 відсотків. У середньому на одного члена домогосподарства еквівалентні сукупні ресурси (далі – сукупні ресурси) становили відповідно 1938 грн., 2040 грн. та 1729 гривень.

Частка грошових доходів у структурі сукупних ресурсів домогосподарств, порівняно з січнем-вереснем 2011 року, збільшилась на 2 в.п. і становила 91 %. У міських домогосподарствах вона збільшилася на 1,8 в.п., у сільських – на 3 в.п. і становила відповідно 94 % та 85 %.

Більше половини сукупних ресурсів домогосподарств складали доходи від зайнятості, частка яких порівняно з січнем-вереснем 2011 року збільшилася на 1,5 в.п. Частка оплати праці збільшилася з 49 % до 51 %, а частка доходів від підприємницької діяльності та самозайнятості зменшилася на 0,6 в.п.

Пенсії, стипендії та соціальні допомоги (включаючи готівкові та безготівкові пільги та субсидії) становили 28 % сукупних ресурсів пересічного домогосподарства, доходи від особистого підсобного господарства та від самозаготівель – 7 %. Значні розбіжності мали структури формування сукупних ресурсів міських та сільських домогосподарств.

Доходи від зайнятості становили 60 % сукупних ресурсів міських домогосподарств (їх частка порівняно з січнем-вереснем 2001 року збільшилася на 0,9 в.п.), 27 % – пенсії, стипендії та соціальні допомоги, надані готівкою (збільшилися на 1,7 в.п.), 1,6 % – доходи від особистого підсобного господарства (зменшилися на 0,5 в.п.).

У структурі сукупних ресурсів сільських домогосподарств частка доходів від зайнятості становила 40 %, що на 3 в.п. більше, ніж у січні-вересні 2011 року. Суттєвим джерелом надходжень продовжували залишатися пенсії, стипендії та соціальні допомоги, надані готівкою, частка яких становила 29 % (у січні-вересні 2011 року – 28 %). Частка доходів від особистого підсобного господарства та від самозаготівель у цій групі домогосподарств зменшилася на 4 в.п. і склала 19 % сукупних ресурсів сільських домогосподарств.

Середньомісячні сукупні витрати одного домогосподарства за 9 місяців 2012 року склали 3561 гривень. Міське домогосподарство витрачало в середньому за місяць 3719 грн., сільське – 3207 гривень. В середньому на одного члена домогосподарства еквівалентні сукупні витрати (далі – сукупні витрати) становили 1688 грн. на місяць (на 4 % більше ніж у відповідному періоді 2011 року), у міських домогосподарствах – 1796 грн. (на 3 %), у сільських – 1464 грн. (на 5 %).

В структурі споживчих сукупних витрат (90,8 % сукупних витрат) питома вага продовольчих товарів за 9 місяців 2012 року склала 53,9 %.


Вартість харчування за 9 місяців у середньому на одну особу, як і за 9 місяців 2011 року становила 29 грн. на добу.

Відбулися певні зміни у структурі домашнього харчування: збільшилося споживання в домогосподарствах фруктів, ягід, горіхів і винограду – на 6 %, цукру та молока і молочних продуктів – на 3 % кожного. Скоротилося споживання риби та рибопродуктів – на 6 %, яєць – на 5 %, картоплі – на 3 %, м’яса, м’ясопродуктів – на 2 %. Залишилося на рівні січня-вересня 2011 року споживання овочів, баштанних, олії та інших рослинних жирів.Споживання продуктів харчування в домогосподарствах

(в середньому за місяць в розрахунку на одну особу, кг)


9 місяців 2011 р.

9 місяців 2012 р.
Всі домогосподарства

у тому числі проживають

Всі домогосподарства

у тому числі проживають
у міських поселеннях

у сільській місцевості

у міських поселеннях

у сільській місцевості
М’ясо і м’ясопродукти

5,1

5,5

4,2

5,0

5,3

4,3

Молоко і молочні продукти

18,9

19,1

18,7

19,4

19,5

19,3

Яйця, штук

21

21

19

20

21

19

Риба і рибопродукти

1,7

1,7

1,6

1,6

1,7

1,6

Цукор

3,1

3,0

3,4

3,2

3,0

3,5

Олія та інші рослинні жири

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

Картопля

7,7

6,9

9,7

7,5

6,5

9,8

Овочі і баштанні

10,6

10,6

10,5

10,6

10,4

10,8

Фрукти, ягоди,

Горіхи, виноград3,4

4,0

2,2

3,6

4,2

2,5

Хліб і хлібні продукти

9,2

8,4

10,7

9,1

8,3

10,7

Сільські домогосподарства витрачали на харчування більшу частину сукупних витрат, ніж міські (відповідно 55 % проти 51 %). При цьому сільські жителі споживали більше: овочів і баштанних – на 4 %, цукру – у 1,2 раза, хліба та хлібних продуктів – у 1,3 раза, картоплі – у 1,5 раза.

У структурі сукупних витрат домогосподарств оплата житла, комунальних продуктів та послуг (з урахуванням суми безготівкових пільг та субсидій) становила 8 % або 290 грн. на місяць (у січні-вересні 2011 року – 8 % або 266 грн.). Міське домогосподарство на такі цілі в середньому щомісяця витрачало 346 грн., сільське – 165 гривень.скачать файл


следующая страница >>
Смотрите также:
При підготовці Соціального звіту використані інформаційно-аналітичні матеріали
1075.94kb.
У І півріччі 2013 року у Головному управлінні статистики не було
38.44kb.
"Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в практику роботи бібліотеки як засіб розвитку творчої особистості читача"
56.01kb.
На основі вивчення позитивних міжнародних тенденцій показана можливість трансформації діючих цнтеі в регіональні інформаційно аналітичні бізнес -інноваційні центри європейського типу
292.37kb.
Досвід створення інформаційно консультаційних центрів при місцевих органах влади практичний посібник Асоціація міст України Київ 2001 Слово до читача
806.9kb.
Правила заповнення нового авансового звіту
42.77kb.
Інформаційно-консультативний центр “Жіночі ініціативи”
46.48kb.
Профілактика стресів у педагогічній практиці
188.33kb.
Інтелектуальні передумови застосування інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні інформаційних компетентностей
142.86kb.
Перші державні утворення на території України
722.67kb.
Тематика індз з курсу «Історія зарубіжної літератури 19 – поч. 20 століть» Методичні рекомендації
65.75kb.
Тести з мікробіології, вірусології та імунології
1247.59kb.