takya.ru страница 1
скачать файл
Рейтинговий звіт UNIG – 07–i
Звіт про рівень кредитного рейтингу боргового інструменту
Емітент: ТОВ «Юнігран»
Тип боргового інструменту: іменні процентні облігації
Серія: «В», «С»
Обсяг емісії: 10 000 000,00 грн.
серія В – 6 000 000,00 грн.
серія С – 4 000 000,00 грн.
Номінальна вартість: серія «В» – 1 000,00 грн.
серія «С» – 1 000,00 грн.
Кількість: серія «В» – 6 000 штук серія «С» – 4 000 штук
Термін обігу: 3 роки
Процентний доход: 1-4 процентні періоди - 16% річних,
на 5-9 процентні періоди - встановлюється емітентом додатково
Рівень кредитного рейтингу боргового інструменту: uaВВ
Прогноз: позитивний
Дата визначення: 29.06.2005 року Дата оновлення: 12.12.2006 року Результат оновлення: підтвердження

Наданий в результаті рейтингового аналізу кредитний рейтинг боргового інструменту визначено за Національною шкалою кредитних рейтингів, на що вказують літери ua у позначці кредитного рейтингу. Національна шкала кредитних рейтингів дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику та призначена для використання емітентами цінних паперів, позичальниками, фінансовими установами, посередниками та інвесторами на фінансовому ринку України.

Для проведення процедури оновлення кредитного рейтингу компанія «Кредит- Рейтинг» використовувала фінансову звітність ТОВ «Юнігран» за IІІ квартал та 9 місяців 2006 року в цілому, а також внутрішню інформацію, надану компанією у ході рейтингового процесу.Кредитний рейтинг базується на інформації, наданій самим емітентом, а також на іншій інформації, що є у розпорядженні рейтингового агентства та вважається надійною. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні рейтингового агентства.

Історія кредитного рейтингу
uaА+

uaА

uaА- uaВВВ+ uaВВВ uаВВВ- uaВВ+

uaВВ

uaВВ-

uaВ+


2-4 кв. 2005 1 кв. 2006 2 кв. 2005 3 кв. 2006 4 кв. 2006 1 кв. 2007


Довгостроковий кредитний рейтинг

Боргові зобов'язання з рейтингом категорії uaBB НАЙМЕНШЕ ПІДПАДАЮТЬ ПІД ВПЛИВРИЗИКУ НЕПЛАТЕЖУ за основною сумою боргу чи відсотками серед боргових зобов'язань спекулятивного рівня. Проте, у позичальника можуть виникнути труднощі із вчасним і повним виконанням в умовах українського фінансового ринку цього боргового зобов'язання у випадку несприятливих змін у комерційних, фінансових та економічних умовах, хоча найближчим часом імовірність невиконання цього боргового зобов'язання низька.

«Позитивний» прогноз вказує на можливість підвищення рейтингу протягом року при збереженні позитивних тенденцій і нівелюванні поточних ризиків.Основні показники

Основні балансові показники, тис. грн.


Показник

2004

2005

9 міс. 2005

2005

1 кв. 2006

1 пів . 2006

9 міс. 2006

Актив

18570,6

34575,7

39 764,1

53 973,9

56 513,6

56 254,9

58 255,6

Власний капітал

11907,4

12010,7

14 908,7

18 475,7

18 644,0

20 729,1

28 484,7

Кредиторська заборгованість

3 663,2

16365,0

24 755,4

26 549,4

28 254,2

28 661,6

23 183,7

Дебіторська заборгованість

10220,8

14676,7

18 594,4

22 178,5

24 847,7

25 028,7

27 186,9

Основні фонди

7 523,5

18841,1

19 940,7

30 577,6

30 538,0

30 013,7

29 776,9


Основні показники операційної діяльності, тис. грн.


Показник

2004

9 міс. 2005

2005

1 кв. 2006

1пів. 2006

9 міс. 2006

Чистий обсяг продажу

79 742,2

85 186,7

125 500,7

27 894,7

74 403,3

134 198,4

Собівартість

40 510,9

34 295,1

50 516,0

10 196,9

28 918,2

52 816,0


Валовий прибуток

39 231,3

50 891,6

74 984,7

17 697,8

45 485,1

81 382,4


Операційний прибуток

28 870,8

37 573,5

7 765,6

533,2

3 289,3

11 900,2


Чистий прибуток

7 168,1

2 996,3

4 913,3

168,3

2 253,4

9 259,0


Зміст

РЕЗЮМЕ............................................................................................................................................................... 5
1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВ «ЮНІГРАН» СТАНОМ НА 30.09.2006 РОКУ ........................... 6
2. РИНКОВІ ПОЗИЦІЇ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 30.09.2006 РОКУ ................................................. 8
3. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «ЮНІГРАН» СТАНОМ НА 30.09.2006 РОКУ. ....................... 10
3.1. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА ТОВ «ЮНІГРАН» ....................................................................... 10
3.2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ......................................................................................................... 10
3.3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗБУТОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ..................................................................................................... 10
4. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ ТОВ «ЮНІГРАН» СТАНОМ НА

30.09.2006 РОКУ................................................................................................................................................. 13
5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТОВАРИСТВА ........................................................................ 18
5.1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО БАНКІВСЬКІ ПОЗИКИ ...................................................................................................... 18
5.2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИПУСКИ ОБЛІГАЦІЙ ..................................................................................................... 18
5.3. ХАРАКТЕРИСТИКА БОРГОВИХ ЗОБОВ‘ЯЗАНЬ ............................................................................................. 19
ВИСНОВОК ....................................................................................................................................................... 20
ДОДАТКИ........................................................................................................................................................... 21

Резюме

ТОВ «ЮНІГРАН» займається реалізацією та транспортуванням високоякісного щебеню і граніту, який видобувають і виробляють у кар'єрах в Житомирській області: ВАТ «Малинський каменедробильний завод», ВАТ «Пинязевицький кар'єр», ВАТ «Коростенський кар'єр».


Зростання обсягів виробництва і реалізації продукції компанії відбувається на фоні високого попиту на будівництво і будівельно-монтажні роботи, де використовується її продукція, на тлі зростання цін на будівельні матеріали, а також високого попиту з боку Російської Федерації (питома вага експорту продукції досягає 20%).
Балансові показники діяльності ТОВ «ЮНІГРАН» протягом ІIІ кварталу 2006 року

в цілому свідчать про подальше нарощування виробничих потужностей підприємства та збільшення обсягів реалізації продукції. Так, активи станом на

30.09.2006 року досягли рівня 58 255,6 тис. грн., що протягом кварталу зросли на

3,6%.
В структурі пасивів визначаються кредиторська заборгованість, а також позикові кошти (короткострокові кредити банків, зобов‘язання за облігаціями), які спрямовуються на створення і розвиток виробничого комплексу компанії, а також реалізацію будівельного проекту в м. Харків. Власний капітал має суттєву питому вагу в структурі пасивів і формується в основному за рахунок кінцевого результату діяльності компанії (нерозподілений прибуток) та статутного фонду.


Протягом 9 місяців 2006 року підприємство продовжувало нарощувати обсяги реалізації продукції, яке знайшло відображення у зростанні чистого обсягу продажів компанії протягом року з 85,2 млн. грн. (9 місяців 2005 р.) до

134,2 млн. грн. (9 місяців 2006 р.). При цьому відношення собівартості до чистого доходу від реалізації сягає досить низького рівня за останні роки (39,4%).


Розширення виробничої діяльності супроводжується інвестиційними витратами, які формуються за рахунок позикових коштів. Станом на 30.09.2006 року питома вага позикових коштів в активах становить 51,1%, при цьому їх частка протягом

ІІI кварталу 2006 року скоротилася на 12,1 п. п. через збільшення обсягів чистого

прибутку та часткового погашення існуючих обов‘язків за кредитами.
27 жовтня 2006 року ТОВ «Юнігран» здійснило виплату четвертого процентного доходу за облігаціями серій «В» і «С» в сумі 385 151,00 грн. Крім того, на наступні проценті періоди ставка доходності була знижена із 17% до 16%.
25 липня 2006 року відповідно до умов випуску облігацій серій «В» та «С» до дострокового погашення було пред‘явлено облігації на суму 450,0 тис. грн., які компанія викупила і не планує їх подальше розміщення на вторинному ринку.

1. Основні відомості про ТОВ «ЮНІГРАН» станом на

30.09.2006 р.

ТОВ «ЮНІГРАН» належить до категорії потужних постачальників щебеневої і гранітної продукції для підприємств будівельної сфери міста Києва, Київської області та інших міст України, а також Російської Федерація (з квітня 2005 року).


На сьогодні підприємство продовжує реалізовувати та транспортувати високоякісний щебінь і граніт, які видобувають і виробляють у кар'єрах в Житомирській області: ВАТ «Малинський каменедробильний завод», ВАТ «Пинязевицький кар'єр», ВАТ «Коростенський кар'єр».
Стратегія розвитку компанії включає подальше нарощування виробничих потужностей шляхом проведення модернізації існуючої техніки та придбання нової техніки і обладнання, що вплине на розширення існуючого товарного асортименту. Кінцевою метою стратегії розвитку компанії є переустаткування і відновлення технологічного процесу видобутку і дроблення гранітної продукції з метою досягнення високої якості кінцевого продукту збуту.
Крім основної діяльності – виробництва і реалізації щебеневої та гранітної продукції, компанія також здійснює будівельні роботи. Так, в 2005 році були розпочаті роботи із побудови офісно-житлового комплексу з торговими приміщеннями в центрі м. Харків. Станом на початок листопада 2006 року було укладено договір оренди на земельну ділянку, здійснено виселення мешканців житлового будинку, здійснюється знос існуючих будівель та вирішується питання затвердження архітектурно-планувального завдання.

Розподіл часток між учасниками ТОВ «ЮНІГРАН» не дозволяє жодному з них одноосібно здійснювати контроль над діяльністю компанії. За даними, які має агентство у своєму розпорядженні учасники ТОВ «ЮНІГРАН» володіють корпоративними правами основних постачальників щебеню і граніту, що дозволяє емітенту за гострої конкуренції на ринку щебеню в Україні впливати на діяльність цих постачальників і відповідно мати надійні сировинні джерела.


Компанія володіє пакетами акцій в таких підприємствах-постачальниках щебеню станом на 30.09.2006 року:
ВАТ «Коростенський кар'єр» - 11,8%;

ВАТ «Малинський каменедробильний завод» - 9,0%;


ВАТ «Коростенський щебзавод» - 44,9%.
Зв‘язок через учасників з основними постачальниками сировини дозволяє ТОВ «ЮНІГРАН» мати чітку вертикально-інтегровану структуру управління виробничим процесом: сировинна – виробництво – реалізація.
Протягом IІІ кварталу 2006 року заходи регулюючого органу до компанії не застосовувалися.

ТОВ «ЮНІГРАН» залишається одним з потужних постачальників щебеневої та гранітної продукції в Україні із 10-річним досвідом роботи на ринку будівельних матеріалів. Зв‘язок через учасників з основними постачальниками сировини дозволяє ТОВ «ЮНІГРАН» мати чітку виробничу структуру управління: сировинна – виробництво – реалізація.

2. Ринкові позиції товариства станом на 30.09.2006 р.

На ринку щебеневої та гранітної продукції ТОВ «ЮНІГРАН» належить до групи провідних постачальників, який має 10-річний досвід на ринку будівельних матеріалів.


Поклади граніту в Україні оцінюються в 80 млн. кубічних метрів, що дає змогу не тільки задовольнити внутрішній попит, а й експортувати його в Польщу, Румунію, Угорщину, Словаччину, Росію, Білорусію, Молдову та Прибалтику.
Ринок щебеню безпосередньо пов’язаний з розвитком будівництва в країні та виробництвом будівельних матеріалів (бетон і цемент), а також дорожньо- транспортним господарством.
Так індекс обсягу виконаних будівельно-монтажних робіт за 9 місяців 2006 року становив 123,7% до відповідного періоду попереднього року, а індекс обсягу виробництва будівельних матеріалів за 9 місяців 2006 року становив 110,8% до відповідного періоду минулого року.
Протягом січня-вересня 2006 року обсяг виконаних будівельних робіт в країні становив 25,2 млрд. грн., що на 7,6% більше ніж за відповідний період 2005 року. З початку року на 8,8% збільшилися обсяги робіт з будівництва будівель і споруд, частина яких в загальному обсязі становила 86,3% Обсяги робіт з підготовки будівельних ділянок зросли на 6,6%.
Слід відзначити, що найбільший обсяг виконаних будівельних робіт в січні-вересні

2006 року спостерігається в м. Києві (27,2%), в Донецькій (10%) та

Дніпропетровській областях (6,1%).
Відповідно до Державної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2005-2010 роки у 2006 році планується збільшити протяжність будівництва та реконструкції автомобільних доріг більше, як удвічі порівняно з

2005 роком. Для цього буде залучено 1,7 млрд. грн. (бюджетних коштів, кредитів та коштів концесіонерів), що в 1,6 рази більше, ніж у 2005 році. Згідно з програмою на ремонт автомобільних доріг та мостів у 2006 році заплановано залучити удвічі більше коштів, ніж у 2005 році.


Отже, позитивні тенденції у дорожньому будівництві та у цивільному будівництві сприятимуть подальшому зростанню попиту на щебінь. Аналітики прогнозують зростання внутрішнього попиту на щебінь на 15-20%. Аналогічні тенденції у будівництві спостерігаються і в Росії, що збільшує експортні можливості українського щебеню.
В Житомирській області знаходиться найбільша кількість виробників щебеню в

Україні. 20% українського щебеню, виготовлено підприємствами саме цієї області.

В області знаходиться близько 30 підприємств, з них половина – у Малінському та Коростенському районах. Гранітні резерви області оцінюють декількома сотнями років інтенсивного видобування.
Компанія Юнігран є безперечним лідером в постачанні щебеню. Річна виробнича здатність кар’єрів оцінюється в 3,5 млн. м3. Загалом ємність кар’єрів оцінюють:

ВАТ «Малинський каменедробильний завод» - 45,6 млн. м3, 45 років;


ВАТ «Пинязевицький кар'єр», - 9,9 млн. м3, 24 роки;
ВАТ «Коростенський кар'єр»- 12,1, 17 років.
Протягом ІІI кварталу 2006 року регіональна структура реалізації продукції ТОВ «ЮНІГРАН» не зазнала суттєвих змін. Понад 50% продукції компанії споживається підприємствами міста Києва, де, у зв‘язку із зростанням обсягів будівництва, ціни і попит на продукцію будівельних компаній залишаються досить високими. Крім того, починаючи з квітня 2005 року, компанія почала виходити на зовнішні ринки – Російська Федерація, що дозволило її збільшити частку експорту

в загальному обсязі реалізації до 20%.

3. Організація діяльності ТОВ «ЮНІГРАН» станом на

30.09.2006 р.
3.1. Система управління товариства ТОВ «ЮНІГРАН»

Протягом IІІ кварталу 2006 року в організаційно-правовій структурі і в органах управління ТОВ «ЮНІГРАН» не відбулося змін. Станом на кінець вересня

2006 року структура та повноваження органів управління ТОВ «ЮНІГРАН»

залишаються типовими для товариства з обмеженою відповідальністю.


Керівний склад компанії станом на кінець вересня 2006 року залишається незмінним на чолі із генеральним директором в особі п. С. В. Диняка. Стаж роботи керівного складу компанії становить близько 4 років.

Управління ТОВ «ЮНІГРАН» та контроль за його діяльністю продовжують здійснювати представники керівного складу, стаж роботи яких в компанії становить близько 4 років. Організаційно-правова структура ТОВ «ЮНІГРАН» протягом липня-вересня 2006 року не зазнала ніяких змін, які могли б вплинути на загальну діяльність компанії.3.2. Інформація про постачальників

Станом на кінець вересня 2006 року основними постачальниками сировини для ТОВ «ЮНІГРАН» залишалися три підприємства, які забезпечують компанію видобутим щебенем:


ВАТ «Коростенський кар‘єр»;
ВАТ «Пинязивецький кар‘єр»;
ВАТ «Малинський камнедробільний завод».
Територіальне вигідне розташування кар‘єрів постачальників, які розташовані на відстані не більше, ніж 130 км від Києва – основного споживача товарної продукції ТОВ «ЮНІГРАН», дозволяє останньому мати низькі витрати на транспортування

та реалізацію щебеню.3.3. Інформація про збутову діяльність

ТОВ «ЮНІГРАН» продовжує самостійно здійснювати реалізацію продукції потенційним і основним споживачам, які розташовані в м. Києві. Крім того, компанія експортує щебеневу продукцію (щебінь різних фракцій, відсів дроблений різних фракцій і камінь бутовий) в Російську Федерацію.


Завдяки високої якості продукції, яка виробляється компанією і надійності його як постачальника, основними партнерами є виробники бетону, залізобетону, тротуарної плитки, кровельних матеріалів, а також будівельно-ремонтні підприємства дорожнього господарства м. Києва. Так, зокрема це

ВАТ «ЗБК ім. Ковальської», ТОВ «Ал‘янс-Союз», ВАТ «Асфальтобетонний завод», ТОВ «Комспек», БМУ «Підряд», ВАТ «ДБК 4», Дарницький ЗБК, Ніжинський ПДМК, Чернігівське ШБУ 14.


Серед партнерів компанії визначаються ТОВ «Дикергофф» (Україна), ДП «Київавтодор», ВАТ «АБЗ Столичний», а також ряд інших споживачів гранітної продукції Києва і Київської області, які розташовані поблизу станцій Київ-Московський, Київ-Петрівка, Київ-Жовтневий, Дарниця, Святошин, Петра Кривоноса, Вишневе, Бровари, Буча, а також споживачі Чернігівської, Сумської, Львівської і Харківської областей.
Протягом останніх років, обсяг реалізації продукції ТОВ «ЮНІГРАН» постійно збільшувався, що пов‘язано із застосуванням сучасного обладнання з видобування

та дрібнення щебеневої і гранітної сировини на кар‘єрах і доведення його до вищого якісного рівня.Таблиця 3.1. Динаміка обсягів реалізації продукції ТОВ «ЮНІГРАН» за 9 місяців 2002-2006 рр.

2002

2003

2004

2005

2006

2002

2003

2004

2005

2006

36 876

55 317

79 546

78 052

89 685

663,3

1 105,8

2 282,6

2 621,8

5 705,7

76 706

74 743

137 543

101 352

97 443

1 412,4

1 563,4

4 116,9

3 630,2

6 912,7

78 928

80 395

174 220

112 216

156 379

1 466,3

1 489,7

4 381,7

3 387,8

10 991,4

192 510

210 455

391 309

291 620

343 506

3 542,0

4 158,9

10 781,2

9 639,8

23 609,8

129 592

142 865

201 662

198 540

258 592

2 108,0

2 293,1

5 037,9

6 660,2

12 528,0

144 392

180 545

234 523

217 050

279 547

2 181,3

3 051,1

5 565,3

7 793,2

14 101,9

117 826

207 229

280 244

248 981

348 169

1 847 ,4

3 985,4

6 618,8

8 476,7

16 470,6

391 810

530 539

716 429

664 571

886 308

6 136,7

9 329,6

17222,0

22 930,1

43 100,5

147 752

205 836

291 816

255 477

371 219

2 453,3

4 201,4

6 774,8

8 401,0

19 111,5

154 067

199 540

239 431

256 866

355 158

2 622,8

4 185,1

6 959,0

8 382,9

18 277,5

121 502

221 575

289 210

247 858

328 630

2 103,8

4 586,2

8 446,5

8 519,7

22 336,3

423 321

616 951

820 457

760 201

1 055 007


7 179,9

12 972,7

22 180,3

25 303,6

59 725,3

1 007 641

1 357 945


1 928 195


1 716 392


2 284 821


16 858,6

26 461,2

50 183,5

57 873,5

126 435,6

місяць

обсяг реалізації, тонн обсяг реалізації, тис. грн.

січень
лютий


березень
Всього за І

квартал
квітень
травень
червень
Всього за ІІ

квартал
липень
серпень
вересень
Всього за ІІІ

квартал
Всього за9

місяціві

Як видно з таблиці, протягом ІІІ кварталу п‘яти останніх років найбільші обсяги

реалізації продукції в натуральних величинах припадають на 2006 рік. Порівняно з

2005 роком вони зросли на 38,8% за рахунок розширення регіональної мережі збутута виходом компанії на зовнішні ринки збуту (Російська Федерація – обсяг споживання близько 20% від загального обсягу виробництва продукції компанії), а також подальшого підвищення якості кінцевої продукції – гранітний щебінь.

На сьогодні підприємство починає поступово переходити від лише оптової торгівлі

до роздрібної торгівлі, для чого придбало вантажівки (5 вантажівок «Volvo» ємністю 26 тон кожна) і почало постачання споживачам, переважно приватним особам, невеликих партій щебеневої та гранітної продукції.


Протягом ІІІ кварталу 2006 року темп росту цін на будівельно-монтажні роботи, при здійсненні яких використовуються матеріали (щебінь, відсів, камінь бутовий) продовжували випереджати темп росту споживчих цін і цін виробників. Тому, збільшення обсягів реалізації з 760 201 тонн у ІІІ кварталі 2005 року до

1 055 007 тонн у ІІІ кварталі 2006 року знайшло позитивне відображення на обсягах реалізації в грошовому виразі – зростання становило близько 236%.


Характерною особливістю збутової діяльності ТОВ «ЮНІГРАН» є сезонність споживання щебеневої та гранітної продукції. Так, найбільші обсяги реалізації продукції припадають на літні місяці, що пов‘язано із активністю будівельних і дорожніх компаній в цю пору року. Так, обсяги реалізації щебеневої продукції в

ІІІ кварталі 2006 року перевищили показники попереднього кварталу в натуральних величинах в 1,2 рази, а в грошовому виразі - в 1,4 рази. Останнє зростання, також, пояснюється збільшенням відпускної ціна на щебеневу продукції з червня на 25%.

4. Аналіз фінансових показників ТОВ «ЮНІГРАН» станом на 30.09.2006 р.

Валюта балансу ТОВ «ЮНІГРАН» станом на 30.09.2006 року досягла рівня

58 255,6 тис. грн., і зросла протягом ІІІ кварталу 2006 року на 2000,7 тис. грн. або

на 3,6%, переважно за рахунок приросту поточних активів (короткострокова дебіторська заборгованість), що пов‘язано із збільшенням обсягів реалізації продукції. Структуру активів компанії представлено на наступному рисунку:

60 000,0

50 000,0


40 000,0

30 000,0


20 000,0

10 000,0


01.01.2005

31.03.2006

30.06.2005

30.09.2005

31.12.2005

31.03.2006

30.06.2006

30.09.2006

поточні активи:

10 736,9

15148,7

18582,8

19156,9

22729,8

25309,1

25558,4

27795,9

довгострокові активи:

7 833,7

19429,1

18355,4

20607,2

31244,1

31204,5

30696,5

30459,70,0

Рисунок 4.1. Структура активу ТОВ «ЮНІГРАН» протягом 2005 - 9 місяців 2006 рр., тис. грн.

Як видно з діаграми, протягом ІІІ кварталу 2006 року довгострокові активи компанії продовжували залишатися найвагомішим компонентом в структурі активів. Протягом липня-вересня 2006 року вони незначно скоротилися на 1% або

236,8 тис. грн. Структура довгострокових активів протягом періоду, що аналізується не зазнала значних змін. Як і раніше, вона формується, в основному, за рахунок основних засобів (транспортні засоби, обладнання і машини, офісне приміщення, об‘єкти незавершеного будівництва в м. Харків тощо).
Протягом аналізованого періоду відбулося збільшення поточних активів на 9% або

на 2 237,5 тис. грн. за рахунок короткострокової дебіторської заборгованості, яка є найбільшим складовим компонентом поточних активів із питомою вагою в розмірі

97,5% поточних активів. Протягом IІІ кварталу 2006 року дебіторська заборгованість зросла на 8,6% або на 2 158,2 тис. грн. через збільшення заборгованості за відвантажену продукцію в наслідок росту обсягів реалізації щебеневої і гранітної продукції підприємством.
Інша поточна дебіторська заборгованість представлена заборгованістю бюджету (передоплата по податку на додану вартість), за залізничне перевезення, проектними і будівельними роботами тощо.

Протягом ІІІ кварталу 2006 року пасиви компанії зросли до 58 255,60 тис. грн., що

на 2000,7 тис. грн. або на 3,5% більше, ніж за попередній квартал цього року.

Зростання пасиву відбулося за рахунок збільшення власного капіталу, який станомна 30.09.2006 р. становить 49% сумарного пасиву, тобто є найвагомішим елементом. Довгострокові зобов‘язання залишаються найменшим елементом у структурі пасивів компанії (16,5%).


60 000,0

50 000,0


40 000,0

30 000,0


20 000,0

10 000,0


01.01.2005

31.03.2006

30.06.2005

30.09.2005

31.12.2005

31.03.2006

30.06.2006

30.09.2006

довгострокові зобов'язання

605,9

605,9

208,9

10208,9

10084

10084

10084

9634

поточні зобов'язання

6 057,3

21959,1

23 845,1

14 646,5

25414,2

27785,6

25441,8

20136,9

власний капітал

11 907,4

12010,7

12 884,1

14 908,7

18475,7

18644

20729,1

28484,70,0

Рисунок 4.2. Структура пасиву ТОВ «ЮНІГРАН» протягом 2005-9 місяців 2006 рр., тис. грн.

Найбільшими складовими в структурі пасивів є власний капітал, який на

30.09.2006 р. становить 28 484,70 тис. грн., що на 7 755,6 тис. грн. або на 37% більше, ніж за ІІ квартал 2006 року. Зростання власного капіталу відбулося за допомогою прибуткової діяльності компанії, яка має нерозподілений прибуток у розмірі 25 984,7 тис. грн., що на 7 005,6 тис. грн. перевищує показник ІІ кварталу

2006 року. Розмір статутного капіталу, порівняно з минулим кварталом зріс на

750 тис. грн. за рахунок збільшення внесків учасників.
Поточні зобов’язання займають значну частку в структурі пасиву. Їхня питома вага

в сумарному пасиві становить 35%. На 30.09.2006 р. вони склали

20 136,90 тис. грн., що на 5 304,9 тис. грн. менше, ніж у минулому кварталі. Це пов’язано із зменшенням кредиторської заборгованості, яка за ІІІ квартал скоротилася на 4 758,7 тис. грн.
Кредиторська заборгованість представлена в основному міжфірмовою кредиторською заборгованістю, що складається із заборгованості підприємства перед постачальниками сировини (щебенева і гранітна продукція), транспортних засобів, палива тощо. Станом на 30.09.2006 року її розмір становив 7 204,1 тис. грн.

Короткострокові позики в структурі поточних зобов‘язань станом на

30.09.2006 року становлять 6 587,2 тис. грн. і скоротилися за ІІІ квартал 2006 року

на 4% за рахунок погашення частини позики перед АППБ «Аваль» згідно договору. Вони спрямовуються на фінансування поточної господарської діяльності підприємства, придбання сировини, машин і обладнання.


Довгострокові зобов‘язання компанії представлені розміщеними процентними облігаціями серій «В», «С» в повному обсязі. Вони спрямовуються на поповнення основних фондів компанії – придбання машин і обладнання, а також реалізацією будівельного проекту в м. Харків.

Балансові показники діяльності ТОВ «ЮНІГРАН» протягом ІIІ кварталу 2006 року в цілому свідчать про подальше нарощування виробничих потужностей підприємства та збільшення обсягів реалізації продукції. Так, активи станом на 30.09.2006 року досягли рівня

58 255,6 тис. грн., що протягом кварталу зросли на 3,6%.

В структурі пасивів визначаються кредиторська заборгованість, а також позикові кошти

(короткострокові кредити банків, зобов‘язання за облігаціями), які спрямовуються на створення

і розвиток виробничого комплексу компанії, а також реалізацію будівельного проекту в

м. Харків. Власний капітал має суттєву питому вагу в структурі пасивів і формується в основному за рахунок кінцевого результату діяльності компанії (нерозподілений прибуток) та статутного фонду.

Щоб більш повно оцінити зміни, які відбулися в діяльності ТОВ «ЮНІГРАН», було досліджено основні показники фінансових результатів за IІІ квартал та 9 місяців

2006 року в цліому.
Чистий обсяг реалізації ТОВ «ЮНІГРАН» за підсумками 9 місяців 2006 року становив 134 198,4 тис. грн., що в 1,6 рази більше, ніж за 9 місяців 2005 року. Частка собівартості в чистому доході від реалізації продукції протягом 9 місяців

2006 року становила 39,4% і, порівняно з відповідним періодом минулого року, зменшилася на 0,9 п. п. завдяки застосуванню сучасного і високопродуктивного обладнання.

150 000

140 000


130 000

120 000


110 000

100 000


90 000

80 000


79 742,2

43,2%

85 186,7
125 500,7

27 894,7

74 403,3
134 198,4

100%
90%


80%
70%
60%
50%

70 000

60 000


50 000

40 000


30 000

20 000


10 000

0
50,8%


52,1%

11 935,2


44 495,5

40,3% 40,3%

36,6%

38,9%

39,4%
40%


30%
20%
10%
0%

01.01.2005 31.03.2006 30.06.2005 30.09.2005 31.12.2005 31.03.2006 30.06.2006 30.09.2006
період
чистий дохід від реалізації продукції частка собівартості

Рисунок 4.3. Динаміка основних фінансових результатів ТОВ «ЮНІГРАН» протягом 2005-9 місяців 2006 рр., тис. грн.

Основним джерелом формування доходів компанії за 9 місяців 2006 року залишається реалізація продукції (щебенева і гранітна). Зростання обсягів реалізаціїза період, що аналізується було досягнуто за рахунок зростання попиту на якісну продукцію компанії, росту цін на будівельні матеріали та застосування високотехнологічного обладнання та активного просування на столичний і російський ринок будівельних матеріалів.
У структурі витрат підприємства визначається собівартість реалізованої продукції, яка коливається на рівні 39,4% чистого доходу від реалізації продукції. До інших вагомих статей витрат відносяться витрати на збут (залізничні перевезення), фінансові витрати (відсотки за банківськими кредитами і виплати за купонними періодами по облігаціях), адміністративні витрати (заробітна плата адміністрації, відрахування на соціальні заходи, послуги сторонніх організацій тощо) та інші операційні витрати (собівартість реалізованої валюти).
Показники ефективності виробничої діяльності, показники ліквідності та фінансової стійкості ТОВ «ЮНІГРАН» протягом IІІ кварталу та 9 місяців

2006 року в цілому наведені у наступній таблиці:

Таблиця 4.1. Фінансово-економічні показники діяльності ТОВ «ЮНІГРАН» протягом 2005-9 місяців 2006 рр.


Показник

30.06.2005

30.09.2005

31.12.2005

31.03.2006

30.06.2006

30.09.2006

Показники ефективності виробничої діяльностіПрибутковість продажів, %

2,20

3,50

3,90

0,60

3,00

6,90

Показники ліквідностіЗагальна ліквідність

0,78

1,31

0,89

0,91

1,00

1,38

Швидка ліквідність

0,70

1,25

0,86

0,89

0,98

1,35

Термінова ліквідність

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Показники фінансової стійкостіВага власного капіталу в активах, %

34,90

37,50

34,20

33,00

36,80

48,9

Вага позикових коштів в активах, %

65,10

62,50

65,80

67,00

63,20

51,10

Співвідношення сумарних зобов'язань та власного166,70

192,10

203,10

171,40

104,52
капіталу, % 186,70

Як видно з таблиці, протягом ІIІ кварталу та 9 місяців 2006 року в цілому

рентабельність продажів зростала, що пояснюється активним сезонним попитом на продукцію компанії та випереджаючими темпами росту чистого прибутку над чистим доходом від реалізації за ІІІ квартал 2006 року.
Показники ліквідності протягом ІІІ кварталу 2006 року зросли. Так, коефіцієнт загальної ліквідності дорівнює 1,38 і свідчить про те, що компанія, за умови вчасних розрахунків з дебіторами та наявності інших оборотних активів, може погасити свої поточні зобов‘язання перед кредиторами в повному обсязі.
Вага позикових коштів в активах, співвідношення сумарних зобов'язань та власного капіталу протягом 9 місяців 2006 року свідчать про збереження помірної залежності компанії від позикових коштів. При цьому, протягом IІІ кварталу

2006 року спостерігається тенденція до скорочення такої залежності через збільшення чистого прибутку та часткового погашення існуючих зобов‘язань за кредитами.Протягом IІІ кварталу та 9 місяців 2006 року в цілому ТОВ «ЮНІГРАН» продовжував нарощувати обсяги реалізації продукції, що відобразилось в отриманні чистого прибутку в розмірі 9 259 тис. грн. Основним джерелом формування доходів компанії залишається реалізація продукції (щебенева і гранітна). При цьому, фінансово-економічні показники діяльності компанії залишаються на задовільному рівні і зросли за липень-вересень поточного року, що пояснюється отриманням чистого прибутку, при цьому спостерігається скорочення боргового навантаження на діяльність компанії, яке пов‘язано із частковим погашенням зобов‘язань за існуючими кредитами.

5. Інформація про зобов’язання товариства
5.1. Інформація про банківські позики

Станом на 30.09.2006 року заборгованість за кредитами ТОВ «ЮНІГРАН» за короткостроковими кредитними лініями та овердрафтами становить

6 587,2 тис. грн.
Компанія користується кредитом в АППБ «Аваль» на суму 420,0 тис. євро для поповнення оборотних коштів із терміном погашення 04.12.2006 р. Процентна ставка за кредитом становить 12%. В ІІІ кварталі 2006 року було погашено частину тіла кредиту в обсязі 157,5 тис. євро або 1 008,0 тис. грн. та сплачено відсотків на суму 39,7 тис. грн.
22 червня 2006 року компанія заключила кредитний договір з АППБ «Аваль» на відкриття овердрафту в розмірі 2 500,0 тис. грн. із терміном дії договору до

21.06.2007 року. Протягом ІІІ кварталу 2006 року компанія сплатила відсотків в сумі 130,5 тис. грн. за користування цим овердрафтом.


В ІІІ кварталі 2006 року було укладено кредитний договір на 3 роки з АКБ «Укрсиббанк» на відкриття кредитної лінії із річною ставкою в сумі 15,5%. Станом на 30.09.2006 року заборгованість за цією кредитною лінією становила

1 582,0 тис. грн.


Протягом IІІ кварталу 2005 року підприємство продовжувало залучати нові кредитні кошти для фінансування поточної діяльності. Станом на 30.09.2006 року загальна кредиторська заборгованість за кредитами становила 6 587,2 тис. грн.5.2. Інформація про випуски облігацій

У вересні 2005 року ТОВ «Юнігран» закінчило розміщення в повному обсязі облігації серій «В» та «С» номінальним обсягом 10 млн. грн.


Отримані від розміщення облігацій серії В кошти було інвестовано у виробництво нерудних металів (щебінь і граніт) з метою зростання їх виробництва, а кошти від розміщення облігацій серії С було направлено на фінансування проекту з будівництва житлового комплексу з торговельними і офісними приміщеннями в

м. Харків.


27 жовтня 2006 року ТОВ «Юнігран» здійснило виплату четвертого процентного доходу за цими серіями в сумі 385 151,00 грн. Крім того, на наступні проценті періоди ставка доходності була знижена із 17% до 16%.
25 липня 2006 року відповідно до умов випуску облігацій серій «В» та «С» до дострокового погашення було пред‘явлено облігації на суму 450,0 тис. грн., які компанія викупила і не планує їх подальше розміщення на вторинному ринку.

5.3. Характеристика боргових зобов‘язань

ТОВ «ЮНІГРАН» протягом липня-вересня 2006 року здійснювало погашення своїх боргових зобов‘язань за сплаченими відсотками за кредитами в сумі 170,2 тис. грн.

та облігаціями в сумі 423,8 тис. грн., а також частково погасило тіло кредитів в сумі

1 008,0 тис. грн.
Коефіцієнт покриття відсотків за облігаціями та кредитами EBITDA (15 438,9 тис. грн.) за підсумками 9 місяців 2006 року становив значення 17,7 рази,

а покриття EBITDA (15 438,9 тис. грн.) витрат за сумарними фінансовими

зобов‘язаннями (4 629,9 тис. грн.) становило 3,3 рази.


Таблиця 5.1. Динаміка показників покриття витрат пов’язаних з борговими зобов’язаннями
Найменування показника

факт план
І кв. 2006 І пів. 2006 9 міс. 2006 2006

EBITDA, тис. грн. 2 335,2 6 876,3 15 438,9 14 634,7


Витрати на обслуговування відсотків за кредитами і облігаціями, тис. грн. 281,8 700,5 870,7 2 639,7
Сумарні витрати на фінансування запозичень, тис. грн. 281,8 3 451,7 4 629,9 12 159,7
Покриття EBITDA відсотків за кредитами і облігаціями 8,3 9,8 17,7 5,5
Покриття EBITDA сумарних витрат на фінансування запозичень 8,3 2,0 3,3 1,2

Висновок

Проведений в рамках процедури моніторингу кредитного рейтингу аналіз господарської діяльності ТОВ «ЮНІГРАН» дозволяє підтвердити кредитний рейтинг боргового інструменту - емісії облігацій серій «В» і «С», емітентом яких є зазначене товариство на рівні uaВВ, з прогнозом «позитивний».


Генеральний директор С. А. Дубко
Начальник відділу моніторингу рейтингів А.Г.Кулик


Фінансовий аналітик відділу моніторингу

рейтингів

Є. В. СіренкоДодаткиДані балансу ТОВ «Юнігран», тис. грн.

Додаток до рейтингового звіту №1
Показник 31.12.02 31.12.03 31.12.04 30.09.2005 31.12.05 30.06.2006 30.09.2006


Актив

1 295,3

9 193,5

18 570,6

39 764,1

53 973,9

56 254,9

58 255,6

Поточні активи:

1 181,7

7 048,8

10 736,9

19 156,9

22 729,8

25 558,4

27 795,90
Грошові кошти
56,7

102,7

244,5

14,5

21,2

51,1

36,30Короткострокові інвестиції
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0Короткострокова дебіторська

заборгованість

1 125,0

5 621,9

9 805,4

18 304,7

21 935,4

24 889,6

27 094,50Довгострокова дебіторська заборгованість 0,0 853,7 415,4 289,7 243,1 139,1 92,40Товарно-матеріальні запаси

0,0

0,1

5,6

24,0

5,5

12,4

10,70Видатки майбутніх періодів

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


Інші поточні активи


0,0

470,4

266,0

524,0

524,6

466,2

562

Довгострокові активи:

113,6

2 144,7

7 833,7

20 607,2

31 244,1

30 696,5

30 459,70
Земля, будинки та обладнання

81,4

2 012,2

7 523,5

19 940,7

30 577,6

30 013,7

29 776,90
Нематеріальні активи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
Довгострокові інвестиції

32,2

132,5

201,9

480,2

480,2

496,5

496,50
Незавершені інвестиції

0,0

0,0

108,3

186,3

186,3

186,3

186,30
Інші довгострокові активи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Пасив

1 295,3

9 193,5

18 570,6

39 764,1

53 973,9

56 254,9

58 255,60

Поточні зобов'язання:

613,1

4 001,1

6 057,3

14 646,5

25 414,2

25 441,8

20 136,90
Короткострокові позики

200,0

1 700,0

3 000,0

100,0

8 948,8

6 864,2

6 587,2Короткострокова

399,1

1 113,4

1 972,6

10 050,2

11 739,4

11 962,8

7204,1кредиторська заборгованість
Доходи майбутніх періодів

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Резерви майбутніх видатків і платежів 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Інші поточні зобов'язання

14,0

1 187,7

1 084,7

4 496,3

4 726,0

6 614,8

6 345,6Довгострокові зобов'язання

0,0

498,1

605,9

10 208,9

10 084,0

10 084,0

9 634Власний капітал:

682,2

4 694,3

11 907,4

14 908,7

18 475,7

20 729,1

28 484,70
Статутний капітал

50,0

50,0

100,0

100,0

1 750,0

1 750,0

2 500

Резерви і фонди

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Додатковий капітал

(7,1)

0,0

(5,0)

0,0

0,0

0,0

0,0

Нерозподілений прибуток

639,3

4 644,3

11 812,4

14 808,7

16 725,7

18 979,1

25 984,7

Інший власний капітал


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
Дані звіту про фінансові результати ТОВ «Юнігран», тис. грн.

Додаток до рейтингового звіту №2

Показник


2002


2003


2004


30.09.2005


2005


30.06.2006


30.09.2006

Чистий обсяг продажу

22 993,0

41 897,3

79 742,2

85 186,7

125 500,7

74 403,3

134 198,4

Собівартість 13 669,8 18 859,9 40 510,9 34 295,1 50 516,0 28 918,2 52 816

Валовий прибуток 9 323,2 23 037,4 39 231,3 50 891,6 74 984,7 45 485,1 81 382,4

Загальні витрати 8 609,1 17 188,5 28 870,8 37 573,5 67 522,4 41 952,1 68 855,4

Інші операційні доходи 0,0 4,7 32,6 17 559,9 26 942,8 20 506,1 26 786,2

Інші операційні витрати 0,6 61,4 450,4 25 622,7 26 639,5 20 749,8 27 413,0

Операційний прибуток 713,5 5 792,2 9 942,7 5 255,3 7 765,6 3 289,3 11 900,2

Фінансові доходи 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Фінансові витрати 5,5 56,4 379,9 1 020,6 1 189,3 700,5 870,70

Інші позаопераційні доходи 1,5 4,3 0,0 151,0 151,0 89,4 83,3

Інші позаопераційні витрати 0,0 18,7 5,3 8,6 9,7 82,1 82,6

Прибуток (збиток) від загальної діяльності 709,5 5 721,4 9 557,5 4 377,1 6 717,6 2 596,1 11 030,2Податок на прибуток 215,3 1 716,4 2 389,4 1 380,8 1 804,3 342,7 1 771,2

Чистий прибуток 494,2 4 005,0 7 168,1 2 996,3 4 913,3 2 253,4 9 259,0


Рейтинговий звіт (UNIG-07-i) – ТОВ «Юнігран»

скачать файлСмотрите также:
Рейтинговий звіт unig – 07–i Звіт про рівень кредитного рейтингу боргового інструменту
537.09kb.
Власникам цінних паперів, керівництву Прат «Клінічний санаторій «Полтава-Крим»
218.34kb.
Рішення депутатської фракції Партії регіонів в Одеській обласній раді „Про проведення річних звітів депутатами рад всіх рівнів від Партії регіонів надаю звіт про депутатську діяльність у 2012 році
67.28kb.
При розробці концепції Індустріального парку Рівненської області використано проектний звіт консалтингової компанії Тзов «dhv cr» та звіт з технічного аудиту Тзов «Глідз Україна»
245.19kb.
Звіт про велосипедний спортивний туристсько-краєзнавчий похід 1 категорії складності здійснений 17 по 23 серпня 2009 року Керівник групи: Благодарний Павло Іванович Адреса : Херсонська обл
187.49kb.
Звіт про проведену роботу необхідно надавати до рмк крючковій Ніні Михайлівні щокварталу до 20 числа. Матеріали по проведенню заходів, в казаних у листі, одержати в електронному вигляді в лкто
74.6kb.
Звіт про проходження практики в дпі
256.75kb.
Звіт про результат проведення процедури відкритих торгів
49.27kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих торгів
61.73kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів
76.25kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів
58.19kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів
60.05kb.