takya.ru страница 1
скачать файл


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 березня 2013 р. № 207

ПОРЯДОК
видачі ваучерів для підтримання


конкурентоспроможності осіб на ринку праці

1. Цей Порядок визначає механізм видачі територіальними органами Державної служби зайнятості в районах, містах, районах у містах (далі — територіальні органи) особам віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років (далі — особи), ваучерів для підтримання їх конкурентоспроможності на ринку праці (далі — ваучери).

Право на одноразове отримання ваучера мають особи до досягнення ними встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку.

Дія цього Порядку не поширюється на:

осіб, які не мають професійно-технічної або вищої освіти;

осіб, які проходили протягом останніх п’яти років перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття;

зареєстрованих безробітних, які виявили бажання пройти професійне навчання за направленням територіального органу.

2. Терміни “ваучер”, “перепідготовка”, “підвищення кваліфікації” і “спеціалізація” вживаються в цьому Порядку у значенні, наведеному в Законах України “Про зайнятість населення” та “Про вищу освіту”.

3. На підставі ваучера здійснюються перепідготовка, спеціалізація, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності, здобуття освіти на базі вже здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня (далі — навчання).

4. Навчання здійснюється професійно-технічними та вищими навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на провадження діяльності з надання освітніх послуг, свідоцтво про атестацію або сертифікат про акредитацію за затвердженим Кабінетом Міністрів України переліком професій, спеціальностей та напрямів підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер, і є резидентами (далі — навчальні заклади).

5. Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного законом на момент прийняття рішення про його видачу.

У разі коли вартість навчання в навчальному закладі перевищує максимальну вартість ваучера, особа або роботодавець можуть здійснити оплату різниці вартості навчання.

6. Особа здійснює вибір професії (спеціальності), напряму підвищення кваліфікації за переліком, зазначеним у пункті 4 цього Порядку, а також форми та місця навчання.

7. Для отримання ваучера особа подає територіальному органові заяву, а також надає паспорт, трудову книжку, документ про освіту та реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від його прийняття), з яких у присутності особи знімаються копії, що засвідчуються її підписом.

У разі коли трудова книжка зберігається у роботодавця, особа подає її копію, засвідчену роботодавцем.

Для оброблення персональних даних особа подає територіальному органові письмовий дозвіл відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

Особа має право безоплатно отримати від територіального органу повну та достовірну інформацію про порядок і умови видачі ваучера.

8. Територіальний орган проводить перевірку відомостей про страховий стаж особи за допомогою системи персоніфікованого обліку Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Дані про страховий стаж до 2000 року враховуються на підставі трудової книжки.

9. Рішення про видачу ваучера приймається територіальним органом не пізніше ніж на восьмий робочий день з дня подання документів, зазначених у пункті 7 цього Порядку, та оформляється наказом.

Територіальний орган інформує особу, що подала заяву, про прийняте рішення протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

Для отримання ваучера особа звертається протягом п’яти робочих днів з дня надходження відповідного повідомлення до територіального органу, який прийняв рішення про його видачу. Якщо особа з поважних причин, підтверджених документально, не може звернутися у зазначений строк, він може бути продовжений на відповідний період.

Ваучер оформляється за формою згідно з додатком.

10. Зарахування особи на навчання на підставі ваучера здійснюється навчальними закладами відповідно до законодавства.

11. Договір про навчання укладається між навчальним закладом та особою протягом 90 днів після видачі ваучера.

12. Навчальний заклад подає протягом п’яти робочих днів після укладення договору про навчання територіальному органові, який видав ваучер, копію такого договору, завірену належним чином, розрахунок вартості витрат на навчання та відомості про рахунок навчального закладу для оплати вартості навчання із зазначенням прізвища, імені та по батькові особи.

13. Відповідальність за обґрунтованість вартості навчання і достовірність інформації про навчання особи, що подається територіальному органові, покладається на навчальний заклад.

Навчальний заклад інформує щомісяця територіальний орган, що видав ваучер, про виконання особою умов договору про навчання, зокрема відвідування занять і виконання навчальної програми.

14. Територіальний орган подає протягом трьох робочих днів з дня надходження документів, зазначених у пункті 12 цього Порядку, відомості про рахунок навчального закладу для оплати вартості навчання разом з копією наказу про видачу ваучера відповідному органу Казначейства.

15. У разі порушення особою умов договору про навчання навчальний заклад повідомляє протягом п’яти робочих днів про таке порушення територіальному органові, який видав ваучер.

16. У разі дострокового припинення дії договору про навчання навчальний заклад повертає протягом п’яти робочих днів після припинення невикористану частину коштів, передбачених для оплати вартості навчання, на рахунок територіального органу, який видав ваучер, із зазначенням у платіжному дорученні прізвища, імені та по батькові особи і номера ваучера.

17. Навчальний заклад подає протягом 10 днів після закінчення строку дії договору про навчання територіальному органові, який видав особі ваучер, інформацію про стан його виконання.

18. Оплата ваучерів здійснюється Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття в межах видатків, передбачених на цю мету у бюджеті Фонду на відповідний рік.

_____________________

Додаток
до Порядку

________________________________________________________

(найменування територіального органу)

Ваучер № _____________________ на суму ______________ гривень,

(прописом)

виданий __________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові, серія та номер паспорта, ким і коли виданий,

________________________________________________________________


реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб,

________________________________________________________________

які через свої релігійні переконання відмовилися від його прийняття)

для проходження перепідготовки або спеціалізації, підвищення кваліфікації, здобуття освіти на базі вже здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня за професією (спеціальністю), напрямом підвищення кваліфікації _______________________________________________________

Оплата ваучера здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Період використання ваучера для укладення з навчальним закладом договору про навчання становить 90 днів.

Керівник територіального органу ____________ __________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

МП

_____ ______________ 20____ року- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(лінія відрізу)

Відмітка про прийняття на навчання

(повертається у п’ятиденний строк територіальному органові)

Наказом від ____ ____________ ____ р. № ________ навчальним закладом _________________________________________________________

(найменування)

зараховано _______________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

до складу навчальної групи № ________ за професією (спеціальністю), напрямом підвищення кваліфікації ___________________________________

Строк навчання становить з ____ ____________ ____ р.


до ____ ____________ ____ року.

Оплата за навчання (окремий період навчання) здійснюється згідно з ваучером № ________, виданим _____________________________________

(найменування територіального органу)

Копія договору про навчання, відомості про рахунок навчального закладу для оплати його вартості додаються.


Керівник
навчального закладу ________________ _____________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

МП

____ ____________ 20 ____ року___________________

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України


від 20 березня 2013 р. № 207

ПЕРЕЛІК
професій, спеціальностей та напрямів підвищення


кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер
для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці

Найменування професії, спеціальності, напряму

Код згідно з класифікатором професій

бджоляр

6123

водій навантажувача

8334

водій тролейбуса

8323

електрогазозварник

7212

машиніст автогрейдера

8332

налагоджувальник сільськогосподарських машин та тракторів

7231

налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції

7223

плодоовочівник

6111

робітник фермерського господарства

6131

слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

7233

будівельний столяр

7124

тракторист

8331

тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва

8331

автомобілі та автомобільне господарство

7.07010601

агрономія

7.09010101

агрохімія і ґрунтознавство

7.09010102

аквакультура

7.09020102

захист рослин

7.09010501

інженерія програмного забезпечення

7.05010302

комп’ютерні системи та мережі

7.05010201

міське будівництво та господарство

7.06010103

програмне забезпечення систем

7.05010301

промислове і цивільне будівництво

7.06010101

розведення та селекція тварин

7.09010203

технології виробництва і переробки продукції тваринництва

7.09010201

ветеринарна медицина

5.11010101

виробництво і переробка продукції рослинництва

5.09010103

виробництво і переробка продукції тваринництва

5.09010201

землевпорядкування

5.08010102

монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

5.05070104

обслуговування програмних систем і комплексів

5.05010101

обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

5.07010602

організація і технологія ведення фермерського господарства

5.09010102

рибництво та аквакультура

5.09020101

розроблення програмного забезпечення

5.05010301

_____________________

скачать файлСмотрите также:
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. №207 порядок видачі ваучерів для підтримання
77.43kb.
Кабінет міністрів україни постанова від 19 січня 2011 р. №52
50.07kb.
Про затвердження Порядку пропуску яхт через державний кордон Відповідно до статей 9, 11 І 12 Закону України "Про державний кордон України" ( 1777-12 ) Кабінет Міністрів України постановля є
62.29kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р
185.16kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2012 р
133.5kb.
Відповідно до підпунктів 26 і 28 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08. 04
670kb.
Кабінет міністрів україни постанова від 23 травня 2012 р
18.14kb.
Положення про мисливське господарство та порядок здійснення полювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 року n 780, наказую
124.14kb.
П о с т а н о в а від 29 листопада 2006 р. N 1655 Київ
193.83kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. N 1010 порядок
65.19kb.
Положення про Міністерство освіти України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08. 07
137.56kb.
Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Приватного вищого навчального закладу «Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління»
89.42kb.